Co nabízíme

Naše nabídka představuje komplexní úvěrovou pojistnou ochranu, od pojištění úvěrů na prospekci zahraničních trhů, přes pojištění vývozních úvěrů a pojištění bankovních záruk, vystavovaných v souvislosti se získáváním nebo realizací vývozního kontraktu, až po pojištění předexportního financování nebo výrobního rizika. Mezi nabízenými pojistnými produkty nechybí nic, co by exportéři, případně investoři, mohli potřebovat. Podmínky, za jakých tyto produkty nabízíme, jsou zcela srovnatelné s podmínkami, které mají exportéři v ostatních vyspělých evropských zemích.

Pojistné produkty můžeme rozdělit do 3 skupin:

1. Pojištění vývozních úvěrů

Rok od roku stoupá zájem o pojištění vývozního odběratelského úvěru. Jedná se o případ, kdy banka zaplatí českému vývozci namísto zahraničního odběratele a dlužná částka je poté v pravidelných termínech, daných úvěrovou smlouvou, splácena bance tímto odběratelem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního odběratele. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je obvykle delší než 2 roky, a proto se podmínky pojištění řídí pravidly Konsenzu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15 % předem. Kromě toho si také vyhrazujeme právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Pojištěným je v tomto případě banka proti riziku nesplácení vývozního odběratelského úvěru ve stanovených termínech.

Nabídku dále doplňují pojištění vývozních dodavatelských úvěrů, jak krátkodobých, tak středně- a dlouhodobých. Nejedná se o bankovní úvěr, ale o odklad platby, který český vývozce poskytuje zahraničnímu odběrateli. V takovém případě pojišťujeme riziko, že dlužník ve stanoveném termínu nezaplatí. Modifikací tohoto typu pojištění je pojištění bankou financovaných vývozních dodavatelských úvěrů, opět krátkodobých i středně- a dlouhodobých, které umožňují bance odkoupit od vývozce pohledávku za zahraničním odběratelem. Pro vývozce to znamená, že dostane zaplaceno podstatně dříve, než zahraniční odběratel uhradí dluh.

2. Pojištění ostatních úvěrů

Do této skupiny patří dva typy pojištění. Je to pojištění úvěru na předexportní financování, kdy bankou poskytnutý úvěr může být použit na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Pojištěným je banka a pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů.

Dále je v této skupině pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí, bankovního úvěru na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem, případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Pojištěn může být pouze úvěr, u kterého je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky. Další podmínkou je částečné financování investice z vlastních zdrojů investora. Pojištění chrání banku před rizikem nesplacení úvěru poskytnutého investorovi nebo jeho zahraniční dceřiné společnosti.

3. Ostatní typy pojištění

Jedná se o doplňkové produkty, z nichž nejčastěji využívaným je pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem. Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce, ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). Pojištění chrání banku před rizikem neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

Mezi ostatní typy pojištění dále patří pojištění investic v zahraničí, tedy jakékoliv majetkové hodnoty poukázané do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Pojištění chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození.

Uzavřením pojištění výrobního rizika se vývozce chrání proti ztrátám v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního odběratele v průběhu výroby.

Uzavřením pojištění prospekce trhu se zase vývozce chrání proti ztrátám v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda použije na prospekci vlastní prostředky nebo úvěr. Tento typ pojištění je určen především pro malé a střední podniky.

A v naší nabídce nechybí ani pojištění potvrzeného akreditivu, kdy se pojišťuje banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu.

© EGAP  2017
Mapa stránek