Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění „C“ - MSP

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení - C - MSP

Základní podmínky pojištění „C“ - MSP

  • maximální výše úvěru činí 85 % z celkové hodnoty vývozu1
  • splatnost pojištěného úvěru/pohledávky je 2 roky a delší, maximálně 5 let
  • výše úvěru/pohledávky činí maximálně 40.000.000,- CZK
  • vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí a neuplatnění mezinárodních sankcí
  • vývozce je vývozcem ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb. s výjimkou zahraniční společnosti
  • vývozce splňuje kritéria pro MSP v souladu s PŘÍLOHOU I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) Vývozce není trestně stíhán, dále Vývozce není účastníkem výkonu rozhodnutí, exekučního řízení a insolvenčního řízení jako osoba povinná
  • dlužník ani vývozce nejsou ekonomicky či majetkově propojeni
  • na vývoz, zemi určení vývozu, Subjekty na něm zúčastněné nejsou uplatněny mezinárodní sankce,
  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %
  • podíl místních nákladů nepřevyšuje 15%, resp. výjimečně 30 % z Export Contract Value2

1 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

2 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek z České republiky a třetích zemí, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.
© EGAP  2017
Mapa stránek