Zpracování osobních údajů Exportní garanční a pojišťovací společností a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Účel zpracování osobních údajů

EGAP zpracovává osobní údaje fyzických osob:

  • za účelem zpracování stanoveného nebo nutného pro plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejm. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, („zákon č. 277/2009 Sb.“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („zákon č. 90/2012 Sb.“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („zákon č. 304/2013 Sb.“), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („zákoník práce“);
  • v rámci jednání o uzavření smluvního vztahu, a to i pracovněprávního, a nabízení obchodu a služeb subjektům údajů (zejm. zákon č. 277/2009 Sb., občanský zákoník, zákoník práce);
  • v rámci plnění smlouvy;
  • za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob a informací.

Zpracovávané osobní údaje (kategorie osobních údajů)

EGAP zpracovává pro účely pojištění vývozních úvěrových rizik následující osobní údaje fyzických osob: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum a místo narození, kontaktní adresa, e-mailová adresa. EGAP rovněž zpracovává osobní údaje o svých zaměstnancích a v nezbytném rozsahu i o uchazečích o zaměstnání, stejně tak i o členech orgánů společnosti. V nezbytném rozsahu za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob a informací zpracovává kamerové záznamy a základní údaje o osobách nacházejících se v budově.

Osobní údaje jsou zjišťovány a zpracovávány pověřenými zaměstnanci EGAP, kteří jsou povinni dbát práva na ochranu soukromého a osobního života fyzických osob.

Kategorie subjektů údajů

klienti, členové orgánů společnosti, zaměstnanci a osoby s jiným vztahem k EGAP

Zpřístupnění osobních údajů (kategorie příjemců osobních údajů)

EGAP poskytuje osobní údaje:

  • státním orgánům resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 277/2009 Sb., občanský zákoník zákon č. 30/2012 Sb.), resp. pouze na základě a v souladu s právními předpisy,
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv EGAP (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům), rozsah takto poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Doba uchování

EGAP uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje v rámci EGAP uchovávány pouze pro účely archivnictví.

Poučení

Fyzická osoba poskytující EGAP své osobní údaje má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a je oprávněna po EGAP formou písemné žádosti požadovat informaci o osobních údajích, které o ní EGAP zpracovává. Tuto informaci poskytne EGAP za přiměřenou úhradu.

© EGAP  2018
Mapa stránek