23.04.2004
I v USA je celá škála rizik, proti nimž se lze zabezpečit úvěrovým pojištěním

Spojené státy americké jsou bezpochyby právem považovány za trh s největší kupní silou v celosvětovém měřítku. Navíc představují trh s vysoce diversifikovanou poptávkou pokud jde o sortiment i cenové segmenty. Mnozí čeští vývozci, kteří se pokoušeli na americký trh proniknout se však již setkali s řadou ochranářských opatření, které vstupu na tento trh brání. Například u projektů pro americký veřejný sektor, které jsou financovány z federálních zdrojů, je nekompromisně uplatňován princip "Buy America", tj. zásada, že alespoň 60% hodnoty dodávek musí být vyrobeno v USA.

Obchodování s americkými partnery má ve srovnání se západní Evropou řadu specifických prvků, které vyplývají z odlišné obchodní a platební kultury i odlišného korporativního zákonodárství. Trh USA přitom zdaleka není jednolitý. I když základní federální zákony jsou jednotné pro celé území Unie, na ně navazují v jednotlivých státech zákony regulující podnikání v jednotlivých oborech, které mají platnost pouze pro daný stát. Týká se to mimo jiné různých státních a místních daní, které se mezi jednotlivými státy výrazně liší. Typické pro bankovnictví a pojišťovnictví je, že tyto finanční instituce musejí mít samostatnou licenci v každém státě a v každém státě jsou tudíž regulovány podle trochu odlišných pravidel.

USA jako nejvyspělejší tržní ekonomika světa se však obecně vyznačuje relativně velmi liberálními předpisy pro podnikání, s dobře fungujícím soudním systémem. V kategorizaci zemí podle Konsensu OECD, sestavené z hlediska míry platebního rizika jsou USA díky své politické stabilitě i nesporné ekonomické síle zařazeny do nejméně rizikové skupiny nejvyspělejších zemí. Značně liberální pravidla pro vznik a zánik podniků však vytvářejí značné problémy při obstarávání spolehlivých údajů o amerických obchodních partnerech. V USA neexistuje povinnost zveřejňovat finanční výkazy všech soukromých korporací. Povinnost zveřejňovat finanční údaje je sice velmi dobře do detailu právně ošetřena, ale vztahuje se pouze na společnosti, jejichž cenné papíry (zpravidla akcie a dluhopisy) jsou obchodovány na kapitálových trzích.

V takových případech je spolehlivým informačním zdrojem webová stránka Komise pro cenné papíry - US Securities and Exchange Commission (www.sec.gov). Informace o privátních firmách jsou dostupné pouze ve zprávách informačních agentur, kde mezi největší patří agentura Dun & Bradstreet. Bohužel celkové finanční údaje jsou obsahem informací velmi zřídka. Místo těchto údajů jsou spolehlivým informačním údajem signalizujícím trend v platební schopnosti firmy ukazatele monitoringu platební kázně.

Případy typu Enron nebo Worldcom však naznačují, že ani u velkých společností, kotovaných na burzách si nemůžeme být zcela jisti kvalitou získaných informací. Počet bankrotů a v jednotlivých případech i jejich rozměr svědčí o tom, že pokrytí rizika insolvence nebo platební nevůle obchodního partnera může pro každého dodavatele do USA představovat významnou jistotu.

USA představují již dnes pátou největší destinaci českého vývozu v komerčním pojištění EGAP, jenom v loňském roce si svoje vývozy do USA pojistilo přes 50 vývozců s ročním obratem 2,4 mld Kč, což představovalo 7,1% celkového českého vývozu do této destinace.

Platební neschopnost kupujících ve Spojených státech je přitom stejně reálnou veličinou podnikání jako jinde ve světě. Určité specifikum představuje federální zákon o bankrotu. V rámci zákona, který do detailu definuje konkursní procesy, jsou případy platební neschopnosti řešeny převážně podle kapitol č. 7 a 11 tohoto zákona. Kapitola 7 se zabývá postupy při platební neschopnosti firmy vedoucí k likvidaci. Kapitola 11 upravuje případy insolvence, které jsou řešitelné reorganizací a ozdravěním dosavadního podnikání společnosti. Návrh na konkursní řízení podle této kapitoly předkládá sám dlužník. Management insolventní firmy v procesu ozdravění většinou zůstává (záleží na okolnostech), aby mohl efektivně a rychle řešit stávající stav předluženosti, přičemž získává neocenitelnou zkušenost s nápravou podnikatelského neúspěchu. Reorganizace a ozdravění firmy může skončit úspěšně a výsledkem je společnost posílená o zkušenost s krizí (chceme-li srovnání podle českého přísloví "co mě nezabije to mě posílí"), anebo proces končí neúspěchem a pak firmy končí činnost a přechází pod kapitolu 7. Zmíněné procesy směřující k ozdravění firmy ve Spojených státech, jejich jednoduchost a transparentnost, jsou v současnosti inspirací pro diskuzi odborníků o jednotné definici evropské legislativy upravující bankroty firem.

Přestože USA patří k nejvyspělejším trhům, úvěrové pojištění jako nástroj ochrany věřitele založený na analýze finančních údajů dlužníka, je zde zatím rozšířeno pouze na poměrně nízké úrovni. Poskytování krátkodobých mezipodnikových dodavatelských úvěrů na tzv. "otevřený účet", tj. bez dalšího zajištění, které je zcela běžným nástrojem obchodní politiky v zemích západní Evropy, se v USA zatím vžilo pouze minimálně. Místo toho zde převažují dokumentární formy zajištění pohledávky, především akreditivy a záruky.

I vyspělý americký trh je však prostorem pro využívání některých forem pojištění se státní podporou ze strany EGAP.

Ve vládní koncepci proexportní politiky na období let 2003 - 2006 jsou USA zahrnuty mezi prioritní teritoria, u nichž je zájem na růstu českého exportu motivován řadou důvodů mimo jiné i negativní dvoustrannou obchodní bilancí. Bezesporu jde o trh zajímavý svým rozsahem a mimořádnou kupní silou veřejného sektoru a podnikové i spotřebitelské klientely pro každý exportně orientovaný podnik.

V oblasti pojištění se státní podporou nabízí EGAP pro vývozy do USA pojištění úvěrových rizik pro středně a dlouhodobé úvěry formou pojištění dodavatelského úvěru, kde pojištěným je přímo český vývozce nebo odběratelského úvěru, kde pojištěným je banka poskytující financování exportních dodávek. Možné je také pojištění tržně nezajistitelných krátkodobých rizik a dále pojištění záruk vystavených financujícími bankami za rizika spojená s plněním kontraktních závazků ze strany českých exportérů a předexportních úvěrů pro financování exportní produkce v předvývozní fázi.

EGAP v průběhu minulých let podpořil převzetím úvěrových rizik a využitím ostatních pojišťovacích produktů několik významných kontraktů uzavřených českými exportéry s americkými partnery zejména v sektoru výroby dopravních prostředků. Jednalo se např. o dodávky 250 trolejbusů Škoda pro město San Francisko. Pojištění pro tento obchodní případ se podařilo sjednat i přes jeho poměrně složitou finanční a dodavatelskou strukturu, která souvisela s nezbytností, aby český výrobce založil v USA společný podnik a přenesl do něj podstatnou část výroby s cílem dostát požadavku majoritního podílu zboží amerického původu. Od roku 1995 EGAP zajišťuje neméně významnou podporu pravidelných dodávek tradičního českého výrobce traktorů Zetor, pro kterého americký trh představuje jedno z nejdůležitějších zahraničních odbytišť i výbornou referenci pro jeho marketingovou a akviziční činnost na dalších trzích. Pro tento obchod poskytuje EGAP pojištění dodavatelského úvěru pro amerického importéra s ročním objemem dodávek 12 -14 mil. USD.

Významnou roli při podpoře českých vývozů do USA má pojištění záruk a úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz. Pomocí těchto pojistek se podařilo podpořit objemově významné kontrakty českých exportérů dopravních prostředků pro tři americká města. Jednak šlo o výše zmíněný případ dodávek trolejbusů Škoda pro město San Francisco, kde EGAP pojistil úvěry na financování výroby a záruky v celkové hodnotě téměř 2 mld Kč.

EGAP dále podpořil kontrakty společnosti Inekon Group, a.s. na dodávky tramvají Škoda pro města Portland a Tacoma, kde byly pojištěny protizáruky za stand-by akreditivy v celkové hodnotě 0,7 mld Kč. Požadavek na zajištění závazků na straně vývozců při uzavírání kontraktů s americkými odběrateli právě formou stand-by akreditivu (Stand-by Letter of Credit) je častý, neboť v americké obchodní praxi stále více dominuje tato forma zajišťovacího instrumentu nad bankovními zárukami, jak je známe z praxe evropské či asijské. Stand-by akreditiv obvykle vystaví americká finanční instituce a z příkazu našeho vývozce vystavuje česká finanční instituce protizáruku za stand-by akreditiv, kterou si pojistí u EGAP. Stand-by akreditiv může fungovat jako záruka za dobré provedení kontraktu, za platbu předem, za nabídku či za zádržné, a svou povahou se od abstraktních záruk v podstatě neliší. Jistá specifika tu však jsou - zatímco například záruka za dobré provedení kontraktu představuje obvykle 5-10 % z hodnoty kontraktu, u stand-by se může vývozce setkat s požadavkem na zajištění ve výši 100 % hodnoty kontraktu.

Na celkovém objemu pojistných smluv sjednaných se státní podporou v roce 2003 se USA podílely 8% a v portfoliu EGAPu u pojištění se státní podporou připadal na USA ke konci roku 2003 podíl 2 % na celkové pojistné angažovanosti.

Podpora EGAPu exportním zakázkám do USA má, v případě jejich úspěšné realizace, multiplikační efekt. Umožňuje nejenom vývozcům, ale i jejich subdodavatelům, získat významné reference z amerického trhu, který je pověstný tím, že není snadné na něj z důvodu různých ochranářských opatření proniknout.

Je škoda, že v současné době čeští exportéři nevyužívají v plné míře možnosti, které EGAP nabízí. Projevuje se to poklesem zájmu o pojištění se státní podporou do této relace. EGAP aktuálně neregistruje poptávku na pojištění projektu většího rozsahu. Tato situace odráží zřejmě i problémy některých tradičních českých výrobců dopravních prostředků a investičního zboží, které jim brání aktivněji se prosazovat v boji o zakázky na americkém trhu. V poslední době zlepšené možnosti získávání levnějších zdrojů financování na mezinárodních finančních a kapitálových trzích rovněž nestimulují kupujícího k využití státní podpory financování ze země dodavatele.

Na obdobném principu státní podpory pojišťování a financování exportu jako EGAP pracuje v USA instituce pod názvem Export-Import-Bank of the United States (US EXIMBANK), se kterou má EGAP společně s Českou exportní bankou uzavřenu již od r. 1995 kooperační dohodu tvořící základ pro případnou spolupráci při pojišťování úvěrových rizik a poskytování garancí u velkých projektů ve třetích zemích, na jejichž realizaci by se společně účastnili výrobci a vývozci z ČR a USA. Na základě této smlouvy byl již v minulosti pojištěn úspěšný investiční projekt českých, amerických a izraelských vývozců v Turkmenistánu. EGAP rovněž úzce spolupracuje s Eximbankou USA při společné podpoře vývozních úvěrů pro obnovu Iráku.

Ing. Pavel Němeček
Ing. Martin Růžička
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek