12.10.2004
S Rakouskem sdílíme mnoho společného i v úvěrovém pojištění

Rakouské hospodářství představuje vyspělou tržní ekonomiku s dobře fungujícím právním systémem i tradiční etikou korektních vztahů mezi obchodními partnery. Díky své nesporné politické i ekonomické stabilitě je z hlediska platebních rizik řazeno mezi nejvyspělejší země světa, v nichž se žádné politické nebo makroekonomické riziko nepředpokládá. I při takovém pozitivním hodnocení a s vědomím, že velké bankroty z poslední doby typu Enronu, Worldcomu nebo Parmalatu se Rakousku vyhnuly, podléhá rakouská ekonomika výkyvům běžného ekonomického cyklu. Recese a vlna bankrotů typická v posledních letech pro většinu zemí EU, se nevyhnula ani Rakousku. Pokrytí rizika insolvence nebo platební nevůle obchodního partnera úvěrovým pojištěním představuje proto pro každého dodavatele do Rakouska bezesporu významnou jistotu.

Ani po vstupu České republiky do EU, kdy se náš obchod s Rakouskem stal vnitrounijní záležitostí, se na možnostech úvěrového pojištění poskytovaného EGAP ve vztahu k této zemi nic podstatného nemění. V obchodních vztazích mezi českými a rakouskými firmami převládají buď hotovostní platby anebo krátkodobé dodavatelské úvěry, pro které je nejvhodnější využívat komerční pojištění krátkodobých pohledávek.

V portfoliu komerčního pojištění EGAP se Rakousko v r. 2003 řadilo objemem pojištěných pohledávek na 6. místo největších partnerů českých exportérů. EGAP v loňském roce pojistil export cca 130 exportérů na několik stovek rakouských kupujících v celkové výši 1,8 mld. Kč. Pokud jde o komodity kryté pojištěním, pak i zde jde o tradiční oblasti, jako jsou hutní výrobky, strojírenské výrobky, elektronika a elektrotechnické díly pro produkci spotřebního zboží, chemikálie, textil a textilní výrobky a ze surovin pak některá paliva na ropné bázi a dřevo a dřevěné polotovary.

Tato skutečnost odpovídá dlouholeté historii i tradici obchodních styků obou zemí vycházející z kořenů obchodu mezi oběma teritorii, které byly velmi silné již v rámci Rakousko-Uherska a pokračovaly i v meziválečném období. Tato tradice a relativně živé obchodní styky nepoklesly výrazně ani po r. 1948 a naopak, po r. 1989 a po podpisu přístupových dohod k EU ještě markantněji posílily; po vstupu ČR do EU lze očekávat jejich další zintenzivnění. Kladně zde působí i faktor rakouské mentality, která je českému naturelu blízká a navíc i podobné (a místy zcela totožné) obchodní zvyklosti a jejich právní úprava.

Rakouské firmy patří k významným zahraničním investorům v České republice, řada z nich přenesla nebo nově založila svoje výrobní kapacity na naše území, a tudíž u nás působí mnoha stovek jejich dceřiných společností. Obchod mezi dceřinými a mateřskými společnostmi není, samozřejmě, předmětem úvěrového pojištění. Bylo by nesmyslné pojištěním chránit firmu proti platební neschopnosti jiného podniku v rámci stejné kapitálové skupiny, kde se tyto podniky navzájem majetkově a manažersky ovládají.

Často však má mateřská společnost zájem pojišťovat prodeje své dceřiné společnosti na místním trhu. A k tomu slouží spolupráce pojišťoven, které umožňuje, aby např. EGAP uzavřel pojistnou smlouvu s dceřinou společností rakouské firmy za podmínek, které si dohodne partnerská rakouská pojišťovna s mateřskou společností sídlící v Rakousku. EGAP tímto způsobem spolupracuje s rakouskou pojišťovnou ÖKV - Coface na bázi principů platných v rámci sdružení pojišťoven Credit Alliance, jehož jsou obě členy. Členství České republiky v Evropské unii přineslo do přeshraničního působení pojišťoven nový rozměr. Princip volného poskytování služeb platný v celé Unii umožňuje, aby naše pojišťovna přímo pojišťovala prodeje dceřiné společnosti svého tuzemského klienta působící na jiném evropském trhu. Očekáváme, že s rostoucí odvahou a připraveností českých podniků investovat v zahraničí, především v sousedních zemích, a budovat si prostřednictvím dceřiných společností předpolí pro účinnější pronikání na tyto trhy, vzroste poptávka i po podpoře takových investic formou účinné pojistné ochrany prodejů na těchto trzích proti rizikům nezaplacení.

V oblasti pojištění se státní podporou proto EGAP nabízí i nadále pro vývozy do Rakouska celou škálu svých pojistných produktů pro krytí středně a dlouhodobých úvěrových rizik. Jde zejména o pojištění dodavatelského úvěru, kde pojištěným je přímo český vývozce nebo pojištění odběratelského úvěru, kdy pojištěným je banka poskytující financování exportních dodávek. Skutečností však je, že Rakousko dnes již není obvyklou destinací českých vývozů investičního charakteru, středně a dlouhodobé úvěry jsou ve vzájemném obchodě využívány jen zcela výjimečně.

Pokud jsou do Rakouska vyváženy stroje a zařízení, finanční síla rakouských kupujících jim zpravidla umožňuje nabízet hotovostní placení anebo pouze krátkodobé odklady placení, kde se uplatní spíš komerční pojištění pohledávek. Z produktů pojištění se státní podporou je však využíváno především pojištění záruk vystavených financujícími bankami za splnění kontraktačních závazků českými exportéry a dále pojištění předexportních úvěrů poskytnutých na financování exportní produkce v předvývozní fázi.

Zejména pojištění bankovních záruk bylo v r. 2004 využito českými bankami např. záruky Citibank za splnění dodávek Škoda TS v celkové hodnotě přes 40 mil. Kč. Také pojištění předexportních úvěrů je využíváno českými bankami, např. v posledních 2 letech byly pojištěny předexportní úvěry ve výši cca. 40 mil. Kč pro vývozce TOS KUŘIM - OS na výrobu obráběcích strojů pro rakouské kupující. Z poslední doby lze např. zmínit pojištění krátkodobých předexportních úvěrů poskytnutých Českou exportní bankou vývozci TRANZA na výrobu pro export drtičů kamene.

Při šíři těchto možností je jistě škoda, že reálná poptávka ze strany českých exportérů po střednědobém a dlouhodobém úvěrovém pojištění ve vztahu k Rakousku v minulosti byla a rovněž v současné době zůstává málo využita.

EGAP má v Rakousku významného partnera - rakouskou státní úvěrovou pojišťovnu Österreichische Kontrollbank (OeKB), která byla od počátku existence EGAP významným zdrojem inspirace pro budování úvěrové pojišťovny a dodnes patří k nejvýznamnějším partnerům pro vzájemnou spolupráci. Díky spolupráci s OeKB se daří umožňovat českým vývozcům, aby v konkrétních případech realizovali vývoz z pozice subdodavatele pro významné projekty na trzích ve třetích zemích společně s hlavními dodavateli z Rakouska. Tato forma podpory je založena na rámcové zajišťovací smlouvě, tzv. Framework Reinsurance Agreement, uzavřené mezi EGAP a OeKB již v roce 2001. Celý projekt je v takovém případě pojištěn rakouskou pojišťovnou a EGAP přebírá úvěrové riziko za tu část dodávek, která je provedena českým vývozcem. S využitím tohoto pojistného produktu se podařilo českým výrobcům nebo vývozcům stát se subdodavateli např. nemocničního zařízení pro polikliniku Coltea v Rumunsku v hodnotě cca 250 mil. Kč, nemocnici Libreville v Gabunu v hodnotě přes 150 mil. Kč nebo se podílet subdodávkami v hodnotě přes 80 mil. Kč pro rakouský koncern Va Tech Hydro na výstavbě vodní elektrárny v Bulharsku. Na stejném principu jednal EGAP s OeKB o dalších projektech např. koncernu Va Tech Hydro s českými subdodávkami, kde šlo o spolupráci při výstavbě elektrárny Thesalloniki v Řecku. Tato rámcová smlouva je samozřejmě obousměrná a umožňuje, aby v jiných projektech, kde bude dominovat český vývozce, pojistil celou transakci EGAP a pro rakouské subdodávky se nechal zajistit od OeKB.

Podle dosavadních zkušeností EGAP se jedná o jednu z cest, která při postupující globalizaci výroby a současné transformaci většiny našich výrobců z dřívější pozice dodavatelů investic "na klíč" do role spíše subdodavatelů pro "velké hráče" na světovém trhu investičních celků, může být do budoucna velmi perspektivní, a to jak z hlediska lepší příležitosti prosadit se na trhu, tak z hlediska využití povolené státní podpory pro financování takového vývozního projektu formou levnějšího úvěru.

Další modifikaci tradiční podpory čs. exportu lze ilustrovat na případech, kdy je EGAP schopen pojistit úvěry rakouských bank, které jsou zapojeny nebo výhradně realizují daný vývozní projekt, a jejichž financování pak může využít český vývozce na financování svých vývozních transakcí, právě díky tomuto pojištění. Takovým způsobem EGAP v minulosti pojistil úvěry Bank Austria, AG poskytnuté na financování českých dodávek vývozce EZ Praha pro výstavbu nemocnic v Kualamoutou a v Port Gentil v Gabunu v celkové hodnotě cca 330 mil Kč.

Pro zlepšení podmínek pro pronikání zejména malých a středních podniků na vysoce konkurenční trhy, k nimž bezesporu patří i Rakousko, vyžadující aktivní a tedy finančně nákladnou presentaci nabízeného zboží a služeb, nabízí od roku 2004 EGAP ve spolupráci s agenturou na podporu exportu Czech Trade, a za účasti banky, která bude mít zájem o financování, nový produkt "prospekce trhu". Tento pojistný produkt umožňuje vývozci získat prostředky na financování marketingových nákladů v širším smyslu formou bankovního úvěru, který je EGAPem pojištěn. Pojistný produkt slouží ke zlepšení předpokladů na pronikání na rakouský trh nebo na rozšíření obchodního působení na tomto nebo také na jiných trzích.

Ing. Pavel Němeček
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek