22.11.2004
Prospekce zahraničních trhů s pojištěním EGAP

Marketingová činnost českých vývozů je až doposud státem podporována formou rozpočtových dotací poskytovaných agenturou CzechTrade. Tyto jsou pro vývozce významnou pomocí při pronikání na zahraniční trhy, nicméně možnosti dotační politiky státu v této oblasti jsou omezené a nepostačují k pokrytí potřeb vývozců. Úvěrová pojišťovna EGAP ve spolupráci s CzechTrade a bankami proto připravily projekt PROSPEKCE, který přináší do systému podpory marketingu dodatečné finanční prostředky a současně do něj zavádí prvek návratnosti. Cílem tohoto projektu je umožnit vývozcům přístup k úvěrovým prostředkům, které budou moci využít na úhradu nákladů souvisejících s prospekční činností při získávání nových trhů anebo rozšíření své přítomnosti na zahraničním trhu.

Projekt vznikl na základě vládního programu podpory vývozu a je určen k podpoře pronikání malých a středních podniků na zahraniční trhy. Zvláště pro malé a střední podnikatele jsou trhy okolních států obvyklým cílem rozšiřování své podnikatelské aktivity, takže lze očekávat jejich zájem o prospekci především v členských státech Evropské Unie. Očekává se proto, že projekt PROSPEKCE získá na významu především po vstupu naší země do EU.

Úspěšnost fungování celého projektu závisí na spolupráci všech 4 partnerů - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), České agentury pro podporu obchodu (CzechTrade), financující banky a vývozce, z nichž každý má v projektu svou specifickou úlohu. Vývozce vypracuje prospekční záměr, CzechTrade posoudí jeho reálnost a případně i účelovost čerpání prostředků v průběhu provádění prospekce, banka poskytne úvěr a EGAP v roli pojistitele pojistí bance riziko splacení úvěru na prospekci.

Cílovou skupinou pro tuto formu podpory vývozu jsou především malý a střední podnik, resp. podnikatel (splňující definici ve smyslu zákona č. 47/2001 Sb., o podpoře malého a středního podnikání), který v daném oboru podniká alespoň dva roky. Úvěr na prospekci bude poskytován na provádění prospekce na zahraničních trzích pro vlastní výrobky a služby vývozce z České republiky, zejména spotřebního zboží, nebo kusového strojírenského zboží. Aby mohl vývozce požádat o úvěr na prospekci, musí vypracovat prospekční záměr včetně rozpočtu nákladů na prospekci. Prospekčním záměrem je projekt vývozce na zavedení nebo rozšíření vývozu na konkrétní zahraniční trh.

Prospekční záměr vývozce posuzuje agentura CzechTrade, která vydá své stanovisko ve spolupráci s experty ve svých zahraničních kancelářích. Stanovisko se týká reálnosti pozitivního výsledku plánované prospekční akce vč. posouzení oprávněnosti předpokládaného rozpočtu nákladů na prospekci. Souhlasné stanovisko CzechTrade s prospekčním záměrem a s rozpočtem prospekce je nezbytnou podmínkou, aby vývozce mohl požádat banku o poskytnutí úvěru na prospekci (zpravidla ve výši do 1 mil. Kč) a jeho pojištění u EGAP.

Úvěr na prospekci lze poskytnout nejvýše na dobu 5 let, přičemž doba čerpání úvěru bude nejdéle dva roky a doba splácení úvěru nejdéle tři roky. Exportérovi umožní financovat až 65 % nákladů vynaložených v rámci prospekce související s budoucím vývozem zboží či služeb. V první etapě bude tento produkt nabízet Česká exportní banka a Česká spořitelna. Později se počítá s účastí dalších bank.

EGAP pojistí bankám úvěry na prospekci proti riziku nezaplacení. EGAP jako pojistitel kryje riziko banky, že úvěrová pohledávka za vývozcem nebude řádně a včas zaplacena v důsledku neúspěšnosti prospekce v zahraničí a vývozce nebude schopen splatit úvěr ani z jiných zdrojů. Splácení pojištěného úvěru má být v zásadě realizováno z příjmů, které vývozce obdrží z vývozu do území, kam směrovala prospekce. Pojistná událost nastává pokud vynaložené náklady na prospekci financované pojištěným úvěrem jsou za pojistné období vyšší než příjmy z následného vývozu na zahraniční trh nebo pokud dojde k prohlášení konkurzu na majetek vývozce. Pojištění kryje plnou hodnotu pohledávek a poskytuje se na celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

Pojistná smlouva uzavřená mezi EGAP a bankou definuje náklady, které lze v rámci úvěru na prospekci čerpat. Do nákladů souvisejících s prospekcí lze zahrnout např.:

  • náklady na exportní a marketingové poradenství vč. analýz, náklady na reklamu, inzerci, propagační materiály a bezplatné vzorky,
  • náklady spojené s účastí na obchodních akcích v zahraničí, vyjma nákladů na cestu a ubytování,
  • náklady na právní služby v zahraničí,
  • skladovací náklady v zahraničí,
  • náklady na předvádění zboží,
  • náklady na certifikaci výroků na zahraničním trhu.

Projekt prospekce, jak již bylo řečeno, zavádí do podpory marketingu prvek návratnosti. Z tohoto důvodu nebudou na státní rozpočet kladeny žádné dodatečné nároky z titulu Prospekce. EGAP je připraven krýt riziko nezaplacení úvěrů na financování PROSPEKCE zahraničních trhů ze svých zdrojů a za tím účelem stanoví každoročně limit celkového objemu disponibilních finančních prostředků pro tento projekt. Pro rok 2004 je tento limit stanoven na 70 mil. Kč.

Schéma podpory vývozu v rámci projektu PROSPEKCE

© EGAP  2018
Mapa stránek