22.11.2004
Jaké pojištění mohou podnikatelé sjednat u EGAPu při obchodování se švédskými partnery?

V obchodním světe je stále aktuálnější staré osvědčené přísloví "kdo rychle dává, dvakrát dává". Toto přísloví je dobré mít na paměti při sjednávání obchodu s jakýmkoliv obchodním partnerem. Co se týká švédských obchodních zvyklostí, potom platí, že zpoždění plateb oproti původním sjednaným platebním podmínkám je podle statistik EU cca 10 dní (v roce 2002 to bylo 8 dní). Průměrná platební podmínka sjednaná se švédskými partnery je dle statistik EU 26 dní. S přihlédnutím k předchozím údajům, ve srovnání s údaji vykazovanými ostatními zeměmi EU, můžeme konstatovat, že díky dobré platební morálce švédských kupujících nedochází k tak významnému finančnímu zatížení exportéra plynoucího z pozdních plateb. Postavení našich malých a středních i exportérů zde posiluje celkem bezproblémové zapracování Direktivy pro boj s pozdními platbami č. 2000/35/ES do švédského práva. Tato direktiva mimo jiné upravuje stanovení úroků z prodlení, výhradu vlastnictví a jeho vymahatelnost apod. (viz. internetový server: europa.eu.int).

Dosavadní praxe EGAP při prověřování bonity švédských obchodních partnerů potvrzuje jejich vcelku dobrý platební výkon. Dále se rovněž potvrzuje fakt, že dodavatelské úvěry hrají důležitou úlohu v jejich financování (zejména u malých a středních firem). Na druhou stranu EGAP spolu se svými klienty nabyl praktickou zkušenost s procesy vymáhání pohledávek, které plynou z řešení pojistných událostí (tj. případů nezaplacení pohledávek). Pozitivní je, že praxe potvrzuje dobrou vymahatelnost práva věřitele, zejména co se týče zmíněné výhrady vlastnictví.

Nicméně i zde platí, že nezaplacení pohledávek je reálným rizikem při obchodování se švédskými obchodními partnery. Vloni ve Švédsku totiž zbankrotovalo 8600 firem.

Tomuto riziku se může podnikatel částečně vyvarovat, pokud využije služeb úvěrové pojišťovny. Pro vývozce směřující své vývozy do Švédska EGAP nabízí pojištění různých příčin rizik spojených s nezaplacením obchodních úvěrů a rovněž pojištění rizik čerpání kontraktačních záruk vystavených za české vývozce.

Pro první případ pojištění EGAP nabízí celou řadu produktů, kde rozhodujícím kritériem pro správnou volbu produktu je délka obchodního úvěru. Pokud je splatnost větší než dva roky, potom lze pojistit vývoz s využitím produktů se státní podporou - produkty C,D podle toho zda se jedná o pojištění dodavatelského resp. odběratelského úvěru. Pokud je splatnost do dvou let, potom lze výhradně využít komerčního pojištění EGAP, a to pojistný produkt GA.04 na kombinované pojištění obratu tj. pohledávek z vývozu i prodejů v tuzemsku (viz tabulka Výhody komerčního pojištění EGAP).

Pro druhý případ pojištění kontraktačních záruk - produkt Z, platí, že pojištění poskytuje krytí bance, která záruku pro vývozce vystavila. Banka je pak kryta před rizikem čerpání záruky zahraničním odběratelem, aniž by vývozce porušil svoje povinnosti vyplývající z obchodního kontraktu nebo z podmínek soutěže. Toto pojištění je již delší dobu důležitou součástí finančního schématu pro získání významných zahraničních zakázek našimi vývozci.

Pro stanovení přesných podmínek pojištění tj. pro návrh pojistné smlouvy je zapotřebí vyplnit žádost o uzavření pojistné smlouvy, a to buď interaktivně na stránce www.egap.cz - pro produkt GA.04, nebo pro ostatní pojistné produkty s využitím formuláře umístěného na stejné internetové adrese. Po odeslání pojistné smlouvy je klient vždy kontaktován odbornými pracovníky EGAP pro detailní přípravu pojistné smlouvy.

Více podrobnějších informací o uvedených pojistných produktech a jejich využití lze získat na internetové adrese: www.egap.cz .

Výhody komerčního pojištění u EGAP:
  • Pojištění rizik nezaplacení kupujícím bez následného zjišťování zda se jedná příčinu komerčního selhání kupujícího nebo jeho selhání v důsledku politických změn a restrikcí
  • Jednotná spoluúčast pro všechny teritoria
  • Jednotná čekací doba/karenční lhůta pro výplatu pojistného plnění pro všechny teritoria
  • Placení pojistného na základě oznámení obratu za předchozí měsíc - odpovídá požadavkům na lepší rozložení finančních toků
  • Současně s vývozem se pojišťují i tuzemské pohledávky
  • Cena pojištění je stanovena vždy na 12 měsíců v pojistné smlouvě na základě hodnocení rizikových faktorů a při pojištění celého obratu se obvykle pohybuje v rozmezí 0,3 % - 0,8 % z fakturovaných částek
© EGAP  2018
Mapa stránek