29.11.2004
Úvěrové pojištění se dynamicky mění podle potřeb exportérů

Pojištění vývozních úvěrů a pohledávek proti rizikům nezaplacení, které Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) nabízí českým exportérům a bankám financujícím export, představuje dnes neodmyslitelnou součást v soustavě finančních nástrojů podpory exportu. O svoje postavení a "místo na slunci" mezi finančními institucemi a hlavně potřebnost pro exportéry EGAP musel zejména v prvopočátcích své téměř 13-leté historie někdy úporně zápasit, neboť přišel na český trh s nástrojem, který málokdo z potenciálních klientů znal (když tak z doslechu) a ještě méně bylo těch, kteří si jeho využití uměli prakticky představit a navíc byli ochotni za tuto službu i platit.

Za posledních dvanáct let došlo v českém vývozu k výrazným strukturálním změnám jak ve struktuře vyvážené produkce, tak především v teritoriální orientaci. Obdobně se zásadním způsobem změnily i nabídka různých forem financování vývozních úvěrů i výroby pro vývoz a zabezpečení proti finančním rizikům ze strany zahraničních kupujících a v neposlední řadě i českých vývozců. Rovněž teritoriálně se za uplynulých 13 let český vývoz výrazně přeorientoval z trhů bývalého RVHP směrem na trhy Evropské Unie, kam dnes, po jejím rozšíření, směruje cca 80% celkového vývozu.

Nezbytnost přizpůsobování forem úvěrového pojištění měnícím se potřebám českých exportérů a podnikatelů znamená, že celou dosavadní historii EGAP se prolíná rozhodující charakteristika, při zachování principů práce je pro EGAP charakteristická neustálá změna formy i obsahu.

V prvních letech fungování se EGAP soustředil na podporu orientace vývozců na vyspělé západoevropské trhy tím, že upozorňoval vývozce na platební rizika vyplývající z možných konkursů jejich kupujících. Vysoké meziroční přírůstky pojištění krátkodobých pohledávek směrujících na trhy EU, včetně domácího českého trhu, jsou důkazem toho, že stovky podniků všech velikostí se již naučily s těmito riziky a jejich pojištěním ve svém finančním hospodaření pravidelně pracovat a využívat jej.

Přílišná koncentrace českého vývozu na trh EU se však dnes již z širších národohospodářských hledisek začíná jevit jako problematická s ohledem na přílišnou vázanost našeho ekonomického vývoje na tento dominantní trh. Proto je větší teritoriální diferenciace vývozu především na prioritní teritoria vývozu (trhy SNS, Číny, Balkánu, blízkého a dálného Východu, atd.) důležitým cílem proexportní politiky státu a tímto směrem je orientováno i pojištění vývozních úvěrů se státní podporou. Ve své více než dvanáctileté historii EGAP pojistil vývozní úvěry, záruky a investice do zahraničí v souhrnné pojistné hodnotě přes 215 mld. Kč. S ohledem na strukturu pojistek je však skutečná hodnota kontraktů, jimž EGAP svými produkty pomohl k realizaci, mnohonásobně větší. Například pojistná hodnota pojištěných úvěrů a záruk za letošní první pololetí (cca 9,2 mld. Kč) podpořila vývozní kontrakty v celkové hodnotě cca 40 mld. Kč. Jedním z rozhodujících momentů pojištění je skutečnost, že jej využívají finanční instituce ke snížení své rizikové expozice vůči zahraničním kupujícím i českým vývozcům.

Úvěrové pojištění se státní podporou se týká především podpory vývozu strojů, zařízení a investičních celků a souvisejících služeb se splatností úvěrů delší než 2 roky, výjimečně přesahující i 10 let a dále pojistná podpora vývozů směřujících do vysoce rizikových teritorií. V nabídce svých produktů pro vývozce strojírenských výrobků a investičních celků prošel EGAP nejvýznamnějšími změnami. Začínal s pojištěním pouze vývozních pohledávek z dodavatelských úvěrů, dnes je ale širokou škálou svých produktů schopen podpořit vývozce ve všech fázích vývozního kontraktu - od nabídkového řízení, přes přípravu a financování výroby, performance bond až k vývoznímu dodavatelskému nebo odběratelskému úvěru. Nově vstupuje svým pojištěním dokonce i do fáze průzkumu a prospekce zahraničního trhu.

Novinkou, kterou EGAP zavádí od počátku roku 2005, je možnost pojištění úvěru, která banka poskytne vývozci na pořízení investic do výrobního zařízení, které má být využito na výrobu pro vývoz v několikaletém výrobním cyklu.

Se státní podporou je poskytováno mimo úvěrového pojištění i pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti politickým rizikům, jako jsou znárodnění, válka a politické násilné činy, nekonvertibilita měny, zamezení transferu peněžních prostředků do ČR a nově i proti riziku nesplnění smluvních závazků státními orgány hostitelské země. EGAP prostřednictvím investičního pojištění podpořil např. privatizaci vodních elektráren v Bulharsku, výstavbu automobilky v Indii, či kaolínky ve Vietnamu.

EGAP v nabídce svých pojistných produktů reflektuje i měnící se možnosti a schopnosti našich výrobců. Kontrakty typu elektrárny Shen Tou v Číně v hodnotě několik stovek milionů dolarů, která se smluvně připravovala téměř 10 let, jsou dnes již spíše výjimkou, která se povede pouze jednou za několik let. Řada českých podniků po privatizaci přeorientovala svůj výrobní program podle záměrů svých nových, často zahraničních majitelů, na menší výrobky a komponenty a výrobní uzly. Mají tak předpoklady pro uplatnění spíše jako subdodavatelé "velkých hráčů" na světovém trhu investičních celků než samostatní hlavní dodavatelé investic "na klíč". Podporovat i toto postavení českých vývozců a umožňovat jim v konkrétních případech realizovat vývoz z pozice subdodavatele pro významné projekty realizované společně s hlavními dodavateli z různých států na trzích ve třetích zemích se daří díky mezinárodní spolupráci EGAP s ostatními zahraničními státními úvěrovými pojišťovnami.

S využitím mezinárodní spolupráce pojišťoven se podařilo českým vývozcům stát se subdodavateli řady velkých projektů např. nemocničního zařízení pro polikliniku Coltea v Rumunsku v hodnotě cca 250 mil. Kč, nemocnici Libreville v Gabunu v hodnotě přes 150 mil. Kč, energetického zařízení ze Škoda Energo pro modernizaci tepelné elektrárny a niklové huti v Moa na Kubě v hodnotě téměř 310 mil. Kč. Řada dalších mnohonárodních projektů je rozpracována.

Pro zlepšení podmínek pro pronikání zejména malých a středních podniků na současné vysoce konkurenční trhy vyžadující aktivní a tedy finančně nákladnou presentaci nabízeného zboží a služeb, nabízí od roku 2004 EGAP ve spolupráci s agenturou na podporu exportu Czech Trade, a za účasti banky, která bude mít zájem o financování, nový produkt "prospekce trhu". Tento pojistný produkt umožňuje vývozci získat prostředky na financování marketingových nákladů v širším smyslu formou bankovního úvěru, který je EGAPem pojištěn.

Rozhodující formou obchodování a placení v rámci Evropské Unie, kam dnes směruje až 80 % českého vývozu, jsou přímé vztahy mezi podniky na komerční bázi, kde převládají přímé platby a krátkodobé obchodní dodavatelské úvěry. Z hlediska úvěrového pojištění se zde plně uplatňuje komerční úvěrové pojištění, jehož nabídku EGAP neustále zdokonaluje po stránce kvality krytí rizik a současně svoje postupy zjednodušuje z hlediska administrativních postupů. Za 12 let své činnosti pojistil EGAP v komerčním pojištění již téměř 350 mld. Kč krátkodobých pohledávek, z toho pouze v letošním roce byl pojištěn rekordní objem až cca 80 mld. Kč nových pohledávek. Přes 70 % klientů komerčního pojištění EGAP jsou přitom malé a střední podniky ze všech odvětví průmyslu i zemědělství, ačkoliv rozhodující obrat představují velké podniky s miliardovými obraty. Nabízený produkt je variabilní v mnoha aspektech, proto je EGAP každému klientovi schopen nabídnout pojistné krytí, které odpovídá jeho potřebám.

Dnešní doba elektronické komunikace a internetu již v mnoha případech vedla k nahrazení papírových dokumentů. EGAP prostřednictvím nového systému elektronické komunikace pod názvem EGAP ONLINE (EOL) umožňuje svým klientům zabezpečený způsob elektronického přímého přístupu pojištěného do databází spravovaných pojišťovnou. Pro pojištěného nahrazuje EOL "papírování" především při vyřizování žádostí o pojistné krytí na konkrétní kupující (tzv. úvěrové limity), přičemž díky spolupráci s francouzskou pojišťovnou COFACE v rámci seskupení Credit Alliance systém nyní umožňuje rozšířený přístup až k 44 milionům podnikatelských subjektů na celém světě. Systém EOL je pro klienty přístupný nepřetržitě po dobu 24 hodin 365 dní v roce a umožňuje aktivní přístup do databáze podnikatelských subjektů s možností samoobslužného vyřizování pojištění na jednotlivé zahraniční i tuzemské dlužníky.

Další novinkou, kterou EGAP nově nabízí pojištěným v elektronické podobě v rámci systému EOL, je nahrazení dosavadní "papírové" formy komunikace při hlášení obratu na kupující, jehož prostřednictvím se zjišťuje reálná pojistná hodnota jako podklad pro následné placení pojistného.

Od ledna příštího roku uvádí EGAP na trh novou verzi celoobratového pojištění finančních institucí při předfinancování pohledávek a závazků podniků, kdy EGAP pojistí jak vývozní a tuzemské dodavatelské pohledávky, tak i subdodavatelské závazky, které tyto banky a faktoringové společnosti předfinancují svým klientům. Tento produkt dále přispěje ke zlepšení přístupu vývozců ke službám těchto institucí, které urychlují jejich finanční toky.

EGAP je schopen udržovat vysokou dynamiku svých výkonů, která odpovídá dynamice českého vývozu jen díky neustálému zdokonalování kvality a forem nabízeného pojistného krytí a schopnosti předvídat potřeby svých klientů. Díky tomu si již od svého vzniku udržuje vedoucí postavení mezi úvěrovými pojišťovnami ve středoevropském regionů, a to jak v komerčním pojištění krátkodobých pohledávek, tak i v pojištění se státní podporou určené především pro vývozy strojů a investičního zboží do rizikových teritorií, provozované se státní podporou.

Ing. Pavol Parízek, generální ředitel EGAP

Produkty a služby EGAP
Pojištění se státní podporou
B pojištění krátkodobých dodavatelských úvěrů proti teritoriálním rizikům,
tj. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů do 2 let proti kombinovaným komerčním a teritoriálním rizikům;
C pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních dodavatelských úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům,
tj. kombinace politických a komerčních rizik, spojených s dodavatelským úvěrem poskytovaným českým vývozcem zahraničnímu kupujícímu, v možné kombinaci s pojištěním rizika odstoupení od kontraktu před dodáním;
D pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních odběratelských úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům,
spojených s bankovním odběratelským úvěrem poskytovaným českým vývozcem zahraničnímu kupujícímu, v možné kombinaci s pojištěním rizika odstoupení od kontraktu před dodáním;
E pojištění potvrzeného akreditivu,
které se týká rizika komerční banky spojeného s potvrzením neodvolatelného dokumentárního akreditivu v souvislosti s krátkodobým financováním exportérů. Pojištění kryje riziko škody vzniklé bance potvrzující akreditiv způsobené neproplacením akreditivu vystavující bankou; pojištění kryje jak komerční, tak i teritoriální (politická) rizika související se zahraniční bankou, která vystavila akreditiv;
F pojištění úvěru na financování výroby pro vývoz proti riziku nezaplacení úvěru,
které exportérovi napomáhá při získávání potřebných úvěrových prostředků pro zajištění výroby exportní zakázky. Tento typ pojištění předpokládá, že exportér má již uzavřenou smlouvu o vývozu se zahraničním kupujícím a rovněž má sjednáno pojištění exportního úvěru nebo jinak vhodně zabezpečenou návratnost pohledávky;
I pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození; v roce 2002 bylo toto pojištění rozšířeno o pojištění riziko odstoupení hostitelské vlády od přijatých závazků souvisejících s investicí;
V pojištění v důsledku výrobního rizika,
tj. proti riziku ztrát v důsledku nemožnosti splnit smluvní závazky ze smlouvy o vývozu. Lze sjednat v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního odběratelského nebo dodavatelského úvěru nebo úvěru na financování výroby určené na vývoz proti riziku nezaplacení;
Z pojištění bankovní záruky související s plněním smlouvy o vývozu českým vývozcem,
které pomáhá vývozci získat od bank záruky potřebné pro přípravu a realizaci vývozního kontraktu, především při vývozu investičních celků. Kromě pojištění neoprávněného čerpání záruky pojišťuje EGAP od roku 1998 banky vystavující záruky nově i proti riziku jejich oprávněného čerpání, tj. proti riziku nesplnění kontraktačních povinností ze strany dovozce.
Komerční pojištění
GA02 pojištění nezaplacení krátkodobých pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky proti komerčním i vybraným teritoriálním rizikům,
tj. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů do 2 let proti kombinovaným komerčním a teritoriálním rizikům;
GA02-MSP zjednodušená varianta produktu GA,
(verze MP/E) je určena pro malé podniky s obratem do 250 mil. Kč, kde jsou výrazně zjednodušeny administrativní postupy a zvýhodněný způsob placení pojistného dle výše platných úvěrových limitů. Je nabízen od počátku roku 2003.
GA-FI pojištění rizika nezaplacení pohledávek vyplývající z financování pohledávek a závazků.
Tento produkt umožňuje pojistit pohledávky postoupené na finanční instituci za jejími klienty nebo pohledávky finanční instituce za klienty, vzniklé uhrazením závazku za tyto klienty.
© EGAP  2018
Mapa stránek