25.02.2005
Podpora českého vývozu do Číny úvěrovým pojištěním EGAP

Čínská lidová republika je tradičním obchodním partnerem českých podniků, v současnosti však je obchodní bilance mezi oběma zeměmi poznamenaná velkou nerovnováhou v důsledku toho, že čínský export k nám řádově převyšuje český vývoz do tohoto teritoria. Nevyrovnanost vzájemné obchodní a platební bilance v neprospěch České republiky a současně rozsáhlost čínského trhu patří k důvodům proč je právě Čína zařazena mezi teritoriální priority vládní politiky na podporu zahraničního obchodu.

Je všeobecně známo, že Čína je velmi náročným trhem, přičemž místní výrobci jsou dnes již z velké části schopni zásobit svůj obrovský trh běžnými spotřebními i průmyslovými výrobky. Čínský dovoz je proto orientován především na dovozy vyspělých technologií. Kromě nezájmu čínské strany o běžné dovozy tvoří velká vzdálenost čínského trhu další přirozenou barieru českého vývozu. Další nezanedbatelnou překážkou česko-čínského obchodu jsou obtížné možnosti komunikace s čínskými partnery v důsledku značné jazykové bariéry.

Naproti tomu EGAP považuje úvěrové riziko Číny jako státu za velmi uspokojivé. Na druhé straně, i přes celkově výborné makroekonomické hodnocení země, je však podle zkušeností EGAP byť i jen krátkodobé úvěrové riziko většiny čínských podniků zpravidla zatím nepřijatelné pro privátní trh úvěrového pojištění a zajištění; výjimkou jsou pouze známé velké mezinárodní čínské korporace. Důvodem takové opatrnosti je obtížná hospodářská situace řady státních čínských podniků, zejména v důsledku jejich značných sociálních závazků a rovněž nižší efektivnosti jejich podnikání. Tyto informace potvrdili představitelům EGAP při konsultacích i místní čínské hospodářské komory. Proto je pro pojištění úvěrového rizika čínských podniků požadováno dodatečné zajištění, obvykle formou bankovních instrumentů jako jsou akreditivy, bankovní záruky, apod. Tyto zajišťovací prostředky lze nicméně získat u řady čínských komerčních bank.

Přes potíže s přijatelností úvěrových rizik čínských podniků využívá EGAP k podpoře vývozu do Číny produkty pojištění se státní podporou a v nedávné minulosti podpořil vývozní projekty především strojírenského charakteru (krátkodobé úvěry spojené s vývozem těžkých obráběcích strojů o objemu cca 2 mld. Kč a záruky v celkovém objemu 0,7 mld. Kč). Jedná se především o pojistky pro firmu ŠKODA Machine Tool, které své aktivity realizuje od roku 1997 prostřednictvím vlastní zastupitelské kanceláře. Přibližně 25% její produkce nachází uplatnění v řadě oborů čínského průmyslu, jako je např. výroba energetických zařízení, stavba lodí, chemická zařízení, výroba těžebních a dopravních zařízení, speciální výroba apod. Pro zabezpečení rychlé servisní služby založila ŠKODA Machine Tool v roce 1999 společný podnik JV Harbin SKODA - HEC Machine Tool Advanced Technology Development Co. Ltd. v Harbinu. ŠKODA Machine Tool dodala do Číny desítky těžkých obráběcích strojů. Jen v roce 2004 bylo prodáno 13 těchto strojů s bohatým technologickým vybavením v celkovém objemu 23 mil. EUR (téměř 750 mil. Kč).

Na základě historických vazeb mezi oběma ekonomikami se daří realizovat i některé rozsáhlé projekty v oblasti energetiky, z nichž nejznámější je výstavba dalších dvou bloků elektrárny Shen Tou 2x500MW dodávaná konsorciem českých a slovenských podniků. První dva bloky této elektrárny přitom dodaly československé podniky čínskému kupujícímu již v 80-tých letech minulého století. Na podporu tohoto vývozního kontraktu v rozsahu 9,2 mld. Kč pojistil EGAP dlouhodobý vývozní úvěr spolu s doprovodným pojištěním smluvně povinných záruk a doprovodných podpůrných pojistných produktů k zabezpečení úvěrů na financování výroby pro tento kontrakt v celkové výši 2,8 mld. Kč. Čína má v současnosti v energetice rozsáhlé investiční záměry na výstavbu nových energetických kapacit, čeští vývozci se na tomto trhu setkávají s velmi silnou konkurencí dodavatelů z jiných zemí a, v neposlední řadě, i od místních čínských výrobců.

Již na realizaci stávajícího projektu Shen Tou se místní čínští dodavatelé podílejí řadou technologických dodávek, kteří dnes již v řadě případů konkurují českým vývozcům i na třetích trzích. Podniky z České republiky však dnes již mají dobrou možnost spolupracovat s čínskými partnery i na třetích trzích v případě společných dodávek. Partnerem EGAP je čínská státní úvěrová pojišťovna SINOSURE, se kterou EGAP sjednal smlouvy o spolupráci formou soupojištění nebo zajištění při vývozech na třetí trhy. Při vyhodnocování energického pronikání čínských podniků na světové trhy by spolupráce úvěrových pojišťoven mohla dávat dobrý základ pro případné hlubší úvahy českých podnikatelů orientovaných na čínský trh.

Obdobně lze hodnotit i aktivity čínských podniků zaměřené na přímé investice do České republiky za účelem zabezpečení vývozu na třetí trhy. I tyto aktivity se v poslední době stávají předmětem vzájemných jednání českých a čínských podniků.

Český export pro čínské partnery z oblasti infrastruktury nebo pro orgány státní správy je rovněž možné podpořit pojištěním ze strany EGAP, především s ohledem na velmi dobré makroekonomické hodnocení teritoriálního rizika Číny. Řada oficiálních jednání v minulosti i připravovaná jednání na vysoké státní úrovni dávají dobrou příležitost pro prosazení českých exportérů, nejsou však vždy plně využita. Jsou však i případy úspěšného sjednání vývozních smluv bez pojištění EGAP, především pro hodnotově méně rozsáhlé projekty. Dobrým příkladem jsou výsledky podniku Škoda Power.

Velkou oporou pro řešení financování českého vývozu do ČLR může být rozvinutí spolupráce s čínskými bankami, jejichž existence je velmi dobře známa v české podnikatelské sféře. Zatím nedostatečně je využívaná kapacita Čínské exportní-importní banky s řadou místních poboček, zaměřené na úzkou spolupráci s čínskými podnikatelskými subjekty při řešení financování jejich vývozních resp. dovozních operací, se kterou EGAP rovněž navázal první kontakty.

Ing. Karel Šimsa
náměstek generálního ředitele EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek