25.02.2005
Pojistné aktivity EGAP v Bulharsku

Politický a ekonomický vývoj v Bulharsku v posledních letech je charakterizován výraznou převahou pozitivních tendencí. V oblasti politiky dochází k postupné konsolidaci a prohlubování stability institucí zajišťujících demokratický vývoj země, dodržování lidských práv a zákonitosti. Také v oblasti ekonomiky je vývoj velmi příznivý. Podle hodnocení EU z konce roku 2004 je Bulharsko zemí s fungující tržní ekonomikou a se stabilizovaným makroekonomickým vývojem. Ekonomika si udržuje poměrně rychlé tempo růstu již od roku 1998, výrazně poklesla inflace, díky dobré finanční disciplině je i nízký deficit veřejných financí a zvládnutelná je výše zahraničního zadlužení. Určitým problémem je rostoucí deficit běžného účtu platební bilance, který je ale z větší části pokrýván přílivem zahraničních investic přilákaných přitažlivým podnikatelským klimatem. Bulharsko udělalo pokrok i v oblasti strukturálních reforem a proces privatizace se blíží téměř ke svému závěru.

Pozitiva politického a ekonomického vývoje potvrzuje členství Bulharska v NATO a předpokládaný podpis asociační dohody s EU v letošním roce, s pravděpodobným vstupem do EU v roce 2007.

Pojištění vývozních úvěrů na podporu českého vývozu do Bulharska

V průběhu devadesátých let nebylo Bulharsko v centru zájmu českých vývozců. Nyní je Bulharsko hodnoceno mezinárodními institucemi podle aktuální ekonomické a politické situace jako země s průměrným teritoriálním rizikem. V posledních letech projevují však čeští exportéři o Bulharsko zvýšený zájem a vedle výše zmíněného makroekonomické hodnocení se stává velmi významným řešení individuálních rizik obchodních operací mezi smluvními subjekty českých vývozců a bulharských dovozců nebo finančních institucí. Významným nástrojem pro řešení těchto potřeb je využití úvěrového pojištění.

Úvěrové pojištění EGAP se státní podporou poskytuje českým vývozcům nebo investorům do tohoto teritoria krytí komerčních i politických rizik při úhradách pohledávek nebo při splácení úvěrů. Toto pojistné zabezpečení nabízí také pojištěným, aby při řešení financování svých obchodů využili pojistného krytí jako zajištění pro banky financující jejich aktivity a stali se tak konkurence schopnými v soutěži s jinými obchodními nabídkami do tohoto teritoria. V současné době je vedle nabízených cen a kvality také nabídka financování nutnou podmínky pro úspěch při získání zakázky.

EGAP nabízí celou škálu pojistných produktů. Je to pojištění úvěru na provádění průzkumu bulharského trhu, pojištění splátek dodavatelských a odběratelských úvěrů poskytovaných bulharským kupujícím anebo bankám, pojištění úvěrů na výrobu pro export nebo pojištění bankovních záruk za českého dodavatele a také pojištění investic realizovaných českými firmami v tomto teritoriu.

Rozsah pojistné angažovanosti EGAPu na teritoriu Bulharska dosáhl v současné době téměř 2 mld. Kč. Jde o zemi s druhou největší expozicí EGAPu na balkánském poloostrově po Srbsku a Černé hoře.

Již v průběhu devadesátých let byli podpořeni dodavatelé strojírenského zboží, kteří v tomto teritoriu realizovali prodej např. prostředků městské hromadné dopravy , textilních stojů a jiných výrobků strojírenského charakteru. V pojištění krátkodobých vývozních úvěrů především bylo využito pojištění pohledávek z vývozu pneumatik vyráběných v ČR.

V návaznosti na tyto aktivity se EGAP účastní na přípravě finančního schématu, které umožní na české i na bulharské straně financovat relativně značné rozsahy dodávek osobních automobilů Škoda bulharským prodejcům. V současné době jsou další oblastí zájmu českých firem o pojištění dodávek do sektoru energetiky, a to jak dodávky komponentů pro tepelné elektrárny tak pro výstavbu a rekonstrukci vodních elektráren. Rovněž se podařilo v nedávné době realizovat první projekt v oblasti zemědělských technologií.

EGAP uskutečnil v loňském roce zajímavou spolupráci se svým partnerem rakouskou státní úvěrovou pojišťovnou Österreichische Kontrollbank na bulharském teritoriu. Zapojil se do přípravy složitého finančního schématu, pro financování projektu skupiny VA Tech dodávaného bulharské státní elektrárenské společnosti NEK. Dohodou mezi úvěrovými pojišťovnami byla umožněno české firmě Královopolská, a.s. participovat na realizaci projektu jehož celková hodnota přesahuje 100 mil. EUR. Vedle rakouských a českých dodavatelů se na dodávkách podílejí též firmy z Francie, SRN a Švédska.

Poptávka po pojištění pohledávek z vývozu se splatností do dvou let je v EGAP uspokojována prostřednictvím komerčního pojištění tj. pojištěním prováděném na vlastní účet EGAP bez jakékoliv státní podpory. Pojištění pohledávek zde plní jak úlohu prevence rizika tak i úlohu protizáruky pro získání revolvingového úvěru na financování pohledávek. Nejčastěji pojišťovaná platební podmínka poskytnutého dodavatelského úvěru je 90 dní.

Při schvalování maximálního přijatelného pojistného rizika na bulharského kupujícího - úvěrových limitů - je rozhodující kvalita vstupních informací. Informace o bulharských firmách, k nimž má EGAP přístup se vyznačují dobrou kvalitou , neboť ve zprávách informačních agentur nechybí údaje z finančních výkazů bulharských podniků a navíc, typicky pro toto teritorium, obsahují i informace o exportu a importu analyzované firmy. Pouze výjimečně nejsou finanční údaje o konkrétní firmě k dispozici vůbec, což může znamenat určité problémy při hodnocení pojistitelnosti dané firmy.

Problémem u všech dosud analyzovaných bulharských firem zůstává nízký stupeň jejich vlastních finančních zdrojů, záporné hodnoty čistého pracovního kapitálu a krátká historie činnosti. Přes tyto problémy jsou rizika bulharských firem přijímána k pojištění a přenesení těchto rizik na EGAP snímá z pojištěných českých vývozců rozhodující část rizika podnikání.

Pojištění českých investic v zahraničí

Velký podíl na pojištění do Bulharska připadá na pojištění investic českých právnických osob v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození investice. K 31.12.2004 byly EGAPem pojištěny investice českých firem do Bulharsku v rozsahu 1,4 mld. Kč a v roce 2005 se očekává další růst pojistné angažovanosti EGAP. Tento vývoj potvrzuje další pojistná smlouva sjednaná v lednu 2005 a další připravovaná pojistka. EGAP tím významně podporuje rostoucí zájem a aktivity českých investorů na území Bulharska, kde dochází k privatizaci zajímavých státních podniků a čeští investoři také na tomto teritoriu dokázali uspět v silné zahraniční konkurenci.

Největší zájem českých vývozců se soustřeďuje do odvětví energetiky, kde čeští investoři s podporou EGAP slaví úspěchy. Když svitavská ENERGO-PRO a.s. začínala v roce 2000 připravovat investici do první kaskády vodních elektráren a přihlásila se do privatizačního řízení v Bulharské republice, jistě její vlastníci stěží předpokládali, že v listopadu 2004 budou v Sofii u příležitosti návštěvy prezidenta Klause přebírat ocenění jako nejlepší zahraniční investor v Bulharsku.

Svou první účast v roce 2000 ve výběrovém řízení na privatizaci své první bulharské elektrárny ENERGO-PRO a.s. korunovala úspěchem a s využitím pojištění EGAP se jí podařilo řešit financování na koupi a rekonstrukci Sandanské kaskády v hodnotě cca 1,5 mld Kč. Přes některé peripetie došlo v březnu r. 2002 ke konečnému schválení prodeje a investice mohla být realizována. A tak po dvou letech přímé účasti v privatizaci získala česká firma, za podpory EGAP, podíl na výrobě elektrické energie v Bulharsku. Úvěr na investici je úspěšně splácen z prodeje elektrické energie produkované touto kaskádou.

Na tyto investiční aktivity opět s podporou pojištěním EGAP navazují další, a to koupě přiváděcích kanálů k této kaskádě a v druhé polovině roku 2002 nová investice do další kaskády vodních elektráren Koprinka. Rozšíření investičního portfolia v Bulharsku o kaskádu Petrochan a další investice do tohoto sektoru ze strany tohoto českého investora jsou uvažovány s využitím pojištění EGAP se státní podporou.

EGAP je připraven napomoci svými zkušenostmi v teritoriu a pojištěním investičních rizik i dalším českým firmám, které se utkají se zahraniční konkurencí - například v předpokládané soutěži o privatizaci tepelných elektráren, které nyní nabízí bulharská privatizační agentura k prodeji, a které představují s 1900 MW pětinu kapacity v zemi. EGAP je připraven podpořit české investory i v dalších investičních příležitostech v jiných sektorech energetiky nebo jiných oborech průmyslu nebo infrastruktury.

Co je pro české exportéry a investory zvláště povzbudivé je, že strategické investice mají multiplikační efekt. Privatizovaný objekt dává příležitosti pro dodávky dalších českých firem, ať již pro rekonstrukci nebo pro výrobní produkci. K tomu rovněž došlo v případě zmiňovaných vodních elektráren, kam další české firmy mohly dodat technologie a díly a podílet se tak na obnově kaskád.

EGAP před časem rozšířil nabídku pojistného krytí investičních rizik také o riziko porušení smluvních závazků hostitelským státem. Ukazuje se, že toto rozšíření pojištění je velkým přínosem pro investory, kteří využívají pojistky pro zajištění ve prospěch bank, poskytujících úvěr na investici. Toto rozšíření pojištění je významné pro investici, která má se státními subjekty sjednanou smlouvu na odběr svých produktů či služeb (například dodávky energie pro dosud státní distribuční firmy aj.). Tím je kryto riziko, že by porušení smluvních závazků ze strany těchto státních subjektů v hostitelské zemi mohlo způsobit neschopnost českého investora splácet úvěr a v konečném důsledku pak zapříčinit ztrátu investice.

Závěr

Pojištění úvěru a pojištění investic v zahraničí se stává významným prostředkem při řešení otázek financování obchodu. Jde o nástroj obecně využívaný ve všech rozvinutých ekonomikách a dle uvedených příkladů má také pozitivní dopad při řešení těchto problémů financování obchodu českých firem na teritoriu Bulharska. Je však zcela evidentní, že využití výše zmíněných přínosů se neomezuje jen na bulharské teritorium.

EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek