04.04.2005
Co se změnilo v úvěrovém pojištění EGAP po vstupu do EU

Uběhl již téměř celý rok, co Česká republika vstoupila do Evropské Unie a proto si můžeme dovolit určité bilancování změn, které ovlivnily chod celé ekonomiky a do určité míry i fungování úvěrové pojišťovny EGAP. V prvé řadě ale můžeme konstatovat, že vstup do EU nebyl žádným velkým překvapením pro EGAP ani pro její klienty. Řada věcí spojených s pravidly exportního úvěrového pojištění byla již předem známa a systematicky připravována jak formou vládních usnesení a programů pro podporu exportu, tak i na úrovni řízení naší společnosti. EGAP má dvojí úlohu, jednak je to podpora vývozu formou státem garantovaného pojištění úvěrů a jednak pojištění úvěrů poskytované za komerčních podmínek.

Komerční pojištění

Zbožová i teritoriální struktura českého vývozu zaznamenaly v posledních deseti letech zásadní změny. Český vývoz se soustředil především na trhy EU, přičemž po rozšíření Evropské unie jejich podíl přesahuje 80 %. Rozdrobení bývalých velkých strojírenských konglomerátů privatizací do menších, ekonomicky slabších celků se projevilo ve snížení potenciálu českých vývozců úspěšně nabízet a dodávat velké investiční celky. Přes přetrvávající vysoký podíl výrobků zpracovatelského průmyslu na celkovém vývozu se většina podniků postupně přeorientovává spíše na dodávky komponentů a subdodávky, často v rámci mezinárodních seskupení podniků. Z hlediska obvyklých platebních podmínek taková struktura vývozu vyžaduje především krátkodobé úvěry. Právě pro krátkodobé úvěry směrující do zemí s fungující tržní ekonomikou platí z hlediska pravidel hospodářské soutěže a legislativy EU jednoznačný požadavek, aby úvěrové pojištění na tyto úvěry bylo poskytováno na komerční bázi, tj. bez státní podpory.

Proto bylo v posledních 10 letech ze státních úvěrových pojišťoven v zemích EU vyčleněno komerční pojištění do komerčních pojišťoven - zpravidla dceřiných společností, anebo u nich došlo k úplnému organizačnímu a účetnímu oddělení komerčního pojištění od pojištění se státní podporou .

EGAP se při pojištění krátkodobých pohledávek do zemí s fungující tržní ekonomikou již od svého vzniku řídí principy obvyklými na evropském trhu a provozuje toto pojištění na komerční bázi, tj. se zajištěním na mezinárodním trhu úvěrového zajištění, a tudíž bez státní podpory. Počet zemí, kam lze pojistit pohledávky na komerční bázi se postupně rozšiřuje a dnes EGAP nabízí pojišťovat krátkodobé pohledávky na této bázi do více než stovky zemí. Narůstající význam zde má i pojištění domácích pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů mezi českými podniky navzájem.

V současnosti je komerční pojištění organizačně stále začleněno v pojišťovně EGAP, ačkoliv od roku 2001 je hospodářský výsledek EGAP vykazován v členění zvlášť za komerční pojištění a za pojištění se státní podporou. Po ročních přípravách nyní EGAP zakládá dceřinou společnost Komerční úvěrovou pojišťovnu EGAP, která převezme plně komerční úvěrové pojištění ze stávající společnosti. Zahájení činnosti Komerční úvěrové pojišťovny EGAP se předpokládá v druhé polovině tohoto roku.

Podobně jako v jiných odvětvích otevřel vstup České republiky do Evropské Unie prostor větší zahraniční konkurenci na českém trhu a zároveň umožnil rozvoj podnikání českých subjektů na širším evropském trhu. V úvěrovém pojištění je situace poněkud specifická, neboť evropský i světový trh je v podstatě rozdělen mezi tři velké nadnárodní skupiny, jejichž dceřiné a partnerské pojišťovny působí již dnes téměř ve všech zemích. EGAP si nicméně na českém trhu komerčního úvěrového pojištění zatím dokázal udržet svoje vedoucí postavení s více než 50 %-ním podílem a v roce 2004 dosáhnout 30 %-ního růstu pojištěného objemu. Princip svobodného pohybu služeb v rámci EU navíc umožňuje, aby EGAP nabízel svoje služby i pobočkám a dceřiným společnostem těch českých podniků, které rozšiřují svoje podnikání investicemi v ostatních členských zemích Unie.

Pojištění se státní podporou

Masivní rozvoj a zesilování mezinárodní konkurence v komerčním pojištění krátkodobých pohledávek v zemích Evropské Unie však neznamená, že by si mezi sebou konkurovaly i státní úvěrové pojišťovny v poskytování pojištění se státní podporou do zemí se zvýšeným rizikem. Na rozdíl od komerčního pojištění, které se výrazně globalizuje, přetrvává v pojištění se státní podporou jednoznačně princip, že každá státní úvěrová pojišťovna pojišťuje vývozy svých národních vývozců, na jejichž podporu jsou vázány rozpočtové zdroje jednotlivých zemí.

Pro fungování úvěrových pojišťoven je rozhodující podmínkou mezinárodní spolupráce a výměna informací v rámci Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - Bernské Unie, sdružující téměř 50 největších státních i soukromých úvěrových pojišťoven z celého světa, a v rámci tzv. Konsensu OECD, kde jsou určována pravidla státní podpory pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů, která plně přebírá i Evropská Unie. Tyto instituce stanovují jednak společné odvětvové standardy, jimiž se všechny členské pojišťovny zavázaly řídit, jednak umožňují rozsáhlou výměnu informací, jejíž prostřednictvím si pojišťovny sdělují informace a zkušenosti o platební morálce a finanční a ekonomické situaci jednotlivých dlužníků a jejich ručitelů, celých průmyslových odvětví i jednotlivých zemí.

Významným výsledkem mezinárodní spolupráce úvěrových pojišťoven je podílení se na pojištění rozsáhlých mezinárodních projektech formou tzv. multisourcingu, kde každá pojišťovna kryje rizika odpovídající podílu svých "národních vývozců" na celém projektu. Zúčastněné pojišťovny koordinují vůči společnému dlužníkovi jak svoje podmínky pojištění a zajištění splácení úvěru při jeho sjednávání, tak i postup v případě platebních potíží dlužníka.

Kromě vedoucího postavení na domácím trhu si EGAP za téměř 13 let své existence získal též významné mezinárodní postavení a respekt v mezinárodní komunitě úvěrových pojišťoven a aktivně se podílí na činnosti jak Bernské Unie, tak i Konsensu OECD a pracovní skupiny pro exportní úvěry při Radě Evropské Unie. Díky tomu má EGAP uzavřeny smlouvy o vzájemném soupojištění a zajištění s úvěrovými pojišťovnami ze všech zemí Evropské Unie i některých dalších zemí OECD a podíl těchto mezinárodních projektů na celkovém sjednaném pojištění EGAP z roka na rok narůstá. Tyto formy spolupráce umožnily účast českých vývozců na tak významných projektech jako jsou energetické projekty v Shen Tou v Číně a Moa na Kubě (spolu se slovenskou Eximbankou), Afshin Elbistan v Turecku (spolu s německým HERMES, britským ECGD, francouzským COFACE a japonským MITI), energetický projekt v Mexiku se španělským CESCE, nebo výstavba a zařízení nemocnic v Rumunsku a v africkém Gabunu spolu s rakouskou Kontrollbank apod.

Ing. Pavol Parízek, generální ředitel EGAP

Teritoriální směrování pojištění se státní podporou v roce 2004

© EGAP  2018
Mapa stránek