02.06.2005
Pojištění rizik nezaplacení při vývozu do Itálie

Členství Itálie a České republiky v Evropské Unii předurčuje to, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) může poskytovat krytí rizik nezaplacení u běžných krátkodobých pohledávek, tj. se splatností do dvou let pouze v rámci tzv. komerčního pojištění. Státní podpora v oblasti pojištění rizik nezaplacení krátkodobých pohledávek není pro oblast Evropské Unie dovolena. Pro projekty, kde splatnost dodavatelského úvěru přesahuje dva roky, je již možné nabídku pojištění EGAP rozšířit i o produkty se státní podporou tzn. produkty, jejichž krytí je zajištěno pojistnými fondy a rezervami garantovanými státem.

V komerčním pojištění je Itálie na třetím místě co se týká pojistné angažovanosti, ale bohužel rovněž na třetím místě co se týká objemu vypláceného pojistného plnění. EGAP v oblasti komerčního pojištění v loňském roce pojistil objem vývozu ve výši 4,4 mld. Kč. Zájem o pojištění rizik narůstá v souladu s nárůstem zájmu o pojištění rizika pohledávek celkově, takže nelze konstatovat, že by italští kupující byli našimi vývozci vnímáni jako výjimečně rizikoví.

Nicméně skutečností je fakt, že Itálie je v pořadí na třetím místě v objemu vyplácených pojistných událostí. EGAP při analýze příčin rozděluje problém do dvou částí.

Zaprvé, Itálie je pro naše exportéry vstupní branou pro některé další trhy EU (zejména v oblasti textilu), takže se více vnímá obchodní potenciál partnera a při vybírání klientů se tak věnuje menší pozornost jejich bonitě a finančnímu zázemí. Právě zmíněný textilní obor se potýká s existenčními problémy v celé EU.

EGAP při zkoumání příčin vzniku pojistných událostí v posledních třech letech zaznamenal i takový fakt, že někteří kupující z jižních oblastí Itálie zneužili vědomosti o jejich strategickém významu pro pronikání na textilní trh EU, a realizovali tak i nákupy z východní a střední Evropy s cílem nezaplatit dluh a následně zcela zmizet z trhu. Vymáhání takovýchto pohledávek je pro samotného exportéra obtížné, ale i úvěrová pojišťovna je často zavedena do slepé uličky. Po zjištění uvedeného typu chování se EGAP aktivněji podílel na výměně informací s ostatními pojišťovnami v rámci svého členství v CreditAllianci. Bylo aktivně zjišťováno, zda kupující současně objednává menší ale obdobné objemy dodávek i u jiných dodavatelů střední a východní Evropy, aby se mohlo preventivně reagovat na vytipování takovýchto nestandardních obchodů. Cílem bylo zabránit dalšímu vzniku a šíření obdobných praktik. Dá se říci, že v poslední době EGAP již nezaznamenává žádný obdobný problém v této oblasti.

Zadruhé, z analýzy příčin pojistných událostí a z analýzy rizikových faktorů jednotlivých kupujících při schvalování úvěrových limitů je zřejmý fakt, že podnikatelé v Itálii jsou běžně zvyklí na vysoký stupeň externího financování svých aktivit. Externím financováním se rozumí jednak bankovní úvěry a jednak dodavatelské úvěry. Pokud bychom srovnávali rozvahu podnikatele ze Skandinávie s rozvahou podnikatele z Itálie, potom zjistíme, že evropské severské země jsou více konzervativní a více spoléhají na vlastní zdroje a vysoké stupně likvidity. v Itálii je tomu přesně naopak. Podnikatelé více spoléhají na své obchodní dovednosti a na rychlé obrátky zboží, dodavatelský úvěr považují za zcela samozřejmou záležitost a umí s ním velmi dobře pracovat. Jestliže průměrná platební podmínka na komerčním pojištění je cca 50 dní, potom v Itálii přesahuje 90 dní. v Itálii je tedy zcela přirozené požadovat od dodavatele prodloužení sjednané splatnosti, ale někdy ovšem dochází k prodloužení splatnosti bez předešlého ujednání s dodavatelem, pak se spíše hovoří o určitých platebních zvyklostech. z pohledu platebních zvyklostí dochází, podle zkušeností EGAP, k překračování sjednané splatnosti až o 60 dní.

Vzhledem k tomu, že vyšší závislost na externím financování je vždy analytiky považována za rizikový faktor, bude prodej takovýmto kupujícím nejen v Itálii, ale kdekoliv na světě, vnímán jako více rizikový. z toho důvodu je volba úvěrového pojištění vždy namístě tak, aby finanční rizika zahraničního obchodu byla minimalizována. Itálie je důležitým obchodním partnerem pro naše podnikatele, přičemž ošetření rizik prostřednictvím úvěrového pojištění neznamená nedůvěru vůči obchodnímu partnerovi, který se o svém prověřování v souvislosti s realizací obchodu od českých subjektů nedozví. EGAP totiž postupuje při zjišťování bonity zahraničních kupujících zcela anonymně anebo v souladu s pokyny svého klienta.

Ing. Martin Růžička
vrchní ředitel úseku
komerčního pojištění

© EGAP  2018
Mapa stránek