13.10.2005
V Polsku se doporučuje řešit spory mimosoudním vyrovnáním (Exportér - říjen 2005)

Čeští vývozci projevují o polský trh tradičně velmi vysoký zájem. Není divu, vždyť je doslova jak se říká za humny a přitom přibližně čtyřikrát větší než náš domácí. Z pohledu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je polské podnikatelské prostředí celkem dobře přehledné. Naprostá většina podnikatelských subjektů zveřejňuje finanční výkazy v souladu se zákonem a dokonce i malé firmy, které nemají zveřejňovací povinnost, poskytují alespoň vybrané údaje o svém hospodaření, takže prakticky nejsou vážnější problémy s vyhodnocováním bonity polských společností pro účely pojišťování vývozních pohledávek. To však neznamená, že je všechno úplně bez problémů. I tady jsou pochopitelně odvětví se zvýšeným rizikem. Z pohledu komerčního pojištění krátkodobých pohledávek mezi ně patří především výroba textilu a obuvi, zemědělská výroba a výroba nábytku. Nejhorší situace byla před čtyřmi lety, kdy se Polsko potýkalo se značnými hospodářskými problémy. V poslední době se situace zlepšuje a počet škodních událostí na polském teritoriu klesá, což je zřejmě dáno jednak konsolidací finanční situace polských firem, a jednak také rostoucí kvalitou finančních analýz, které má EGAP při svém rozhodování k dispozici. Za celou dobu své existence řešil EGAP celkem 208 pojistných případů nezaplacení českým vývozcům ze strany polských odběratelů. Přibližně 60% z celkového objemu dlužných částek se nakonec podařilo účinně vymoci, ať již před nebo po výplatě pojistného plnění. Ze zkušeností EGAP vyplývá, že chce-li někdo vstoupit do obchodního vztahu s firmou nebo společností, která se na polském trhu pohybuje teprve krátce, měl by postupovat s vysokou obezřetností. Pochopitelně se stávají případy, kdy se neplatič z různých důvodů „vyklube“ i ze subjektu s relativně dlouhou a bezproblémovou existencí, přesto je riziko nezaplacení podstatně menší než u nově vzniklé firmy.

Pokud jde o vymáhání dlužných závazků za polskými dlužníky, neexistuje podle EGAP žádné univerzální pravidlo, které by zaručovalo úspěch. Jako pojišťovna exportních úvěrů však EGAP může ze svých mnohaletých zkušeností jednoznačně doporučit ty postupy při vymáhání, které upřednostňují mimosoudní řešení před často nejistým a zdlouhavým soudním procesem. V některých případech, a šlo i o relativně větší částky , přineslo mimosoudní narovnání alespoň částečnou úhradu dluhu. V této souvislosti je však nutné poznamenat, že mimosoudní narovnání, které obvykle obsahuje prominutí úhrady části dluhu, by mělo být ospravedlněno velmi tíživou finanční situací dlužníka. Při vymáhání pohledávek v Polsku se EGAP osvědčilo využívání služeb spolehlivých a značně efektivních místních inkasních kanceláří, které fungují na bázi „no success - no fee“, což přináší vítanou úsporu nákladů.

Dohodne-li si český exportér se svým polským obchodním partnerem splatnost úvěru nebo pohledávek za dodané zboží delší než 2 roky, může využít řadu pojistných produktů se státní podporou, které EGAP nabízí v souladu s pravidly EU. Úvěrové pojištění mu pak plní jak funkci prevence rizika nezaplacení za jeho dodávky tak i funkci zajištění úvěru financující bance a je-li třeba, i záruky pro získání předexportního úvěru či úvěru na investici spojenou s budoucím vývozem. Mluvíme-li o investicích, nabízí EGAP rovněž možnost pojištění teritoriálních i komerčních rizik spojených s investicí české firmy v zahraničí. A hlavně pro malé a střední podniky je určeno pojištění úvěru na průzkum trhu.

Přes tuto širokou nabídku pojistných produktů se státní podporou je dosud poptávka po krytí středně a dlouhodobých vývozních rizik do Polska poměrně malá. Před pěti lety podpořil EGAP pojištěním se státní podporou vývozy nákladních vozů Avia a textilních strojů. V současné době je pojištěno jenom několik obchodních případů se střednědobým horizontem splácení úvěrů. Jedná se o tiskařskou technologii a techniku pro městskou hromadnou dopravu.

EGAP v podstatě od počátku své existence úzce spolupracuje s polskou státní úvěrovou pojišťovnu KUKE. Obě pojišťovny se například významnou měrou zasadily o vytvoření tzv. Pražského klubu, zájmového uskupení úvěrových pojišťoven při Mezinárodní unii úvěrových a investičních pojistitelů (Bernské Unii), který se stal významným fórem pro výměnu zkušeností státních úvěrových pojišťoven v transformujících se zemích. Letos spolupráce mezi EGAP a KUKE získala nový rozměr uzavřením rámcové zajišťovací smlouvy, tzv. Framework Reinsurance Agreement, která umožňuje vzájemné zajištění při pojištění úvěrových rizik spojených s realizací velkých projektů se společnou účastí našich a polských podniků.

© EGAP  2018
Mapa stránek