09.11.2005
Francie (pro přílohu HN Exportér)

Francouzské hospodářství představuje vyspělou tržní ekonomiku s dobře fungujícím právním systémem i etikou korektních vztahů mezi obchodními partnery. Díky své nesporné politické i ekonomické stabilitě patří Francie z hlediska platebních rizik mezi nejvyspělejší země světa, v nichž se prakticky žádné politické nebo makroekonomické riziko nepředpokládá. Tomu odpovídá i zařazení do rizikové kategorie "0" podle klasifikace OECD, ve které najdeme výhradně země s vysokými příjmy na obyvatele. Aktuálně je to minimálně 9 656 USD. I při takovém pozitivním hodnocení je však francouzská ekonomika ovlivňována výkyvy ekonomického cyklu přinášejícími periodicky problémy do podnikatelské sféry. Z tohoto pohledu pokrytí rizika insolvence nebo platební nevůle obchodního partnera úvěrovým pojištěním představuje pro každého dodavatele do Francie nespornou jistotu.

Po vstupu České republiky do EU, kdy se náš obchod s Francií stal vnitrounijní záležitostí, se na možnostech úvěrového pojištění poskytovaného EGAP ve vztahu k této zemi prakticky nic podstatného nezměnilo. V obchodních vztazích mezi českými a francouzskými firmami převládají i nadále buď hotovostní platby nebo krátkodobé dodavatelské úvěry. Teoreticky může jít o úvěry se splatností až dva roky, ale v praxi se jedná spíše o úvěry splatné do dvou tří měsíců. Pro ně je nejvhodnější využívat komerční pojištění krátkodobých pohledávek, které poskytuje Komerční úvěrová pojišťovna EGAP (KÚP), dceřiná společnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), do níž bylo komerční úvěrové pojištění převedeno od 1. října t.r.. Nejčastěji využívají komerční úvěrové pojištění při vývozu do Francie firmy z textilního průmyslu a z odvětví výroby kovů. Pokud jde o pohledávky za francouzskými dlužníky, registruje EGAP za celou dobu své existence, tedy od roku 1992, pouhých pět desítek hrozeb pojistné události. Z nich 37% skončilo vyplacením pojistného plnění. Ve zbylých 63% případů dlužník nakonec dříve či později zaplatil. To všechno svědčí o tom, že francouzští odběratelé se vskutku mohou pochlubit vysokou platební morálkou. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU, především s Německem a Itálií, patří rozhodně ke špičce.

Francie určitě není typickou cílovou zemí pro vývoz českého investičního zboží nebo jiných velkých projektů, u kterých by zahraniční kupující očekával a požadoval středně, popřípadě dlouhodobé financování, které by mohlo být v souladu s mezinárodními pravidly EU a OECD pojištěno se státní podporou. To potvrzuje i vývoj minulých let, kdy EGAP pojistil se státní podporou pouze pár vývozů do Francie. Pokaždé přitom pojistkou pokryl riziko odstoupení zahraničního partnera od kontraktu před vlastní realizací vývozu. Konkrétně se jednalo o dodávky frézovacích strojů.

V současné době má EGAP na stole poptávku po pojištění střednědobého úvěru na dodávky dopravních prostředků od renomovaného českého výrobce pro jeho francouzského obchodního partnera z privátního sektoru. Jde o úvěr v objemu téměř 1 mld. korun.

Pokud se českému vývozci podaří sjednat s francouzským obchodním partnerem transakci většího rozsahu s horizontem splácení úvěru delším než 2 roky, najde v nabídce EGAP celou řadu státem podporovaných pojistných produktů. Úvěrové pojištění mu pak splní jak funkci prevence rizika nezaplacení za dodávky do zahraničí tak i funkci garance pro jeho financující banku a případně i umožní získání předexportního úvěru na financování exportních zakázek.. Jedná se o pojištění splátek dodavatelských a odběratelských úvěrů, už zmíněného pojištění výrobního rizika spojeného s možným odstoupením kupujícího od uzavřeného kontraktu, pojištění úvěrů na výrobu pro export a nově i investic pro rozšíření exportní výroby. V neposlední řadě nabízí EGAP pojištění bankovních záruk za splnění kontraktu českým exportérem. Nezajímavá určitě není ani možnost pojištění rizik spojených s případnou investicí české firmy ve Francii. Zejména malým a středním podnikům je pak určen "nejmladší" produkt v portfoliu EGAP se státní podporou, a to pojištění úvěru na průzkum a marketing trhu.

EGAP ve Francii dlouhodobě spolupracuje s tamní exportní úvěrovou pojišťovnou Coface, a to nejen v krátkodobém komerčním pojištění, kde obě pojišťovny navázaly během let velmi úzkou spolupráci, ale i v oblasti pojištění se státní podporou. Před třemi lety podepsal EGAP s Coface rámcovou zajišťovací smlouvu, tzv. Framework Reinsurance Agreement, která vytváří podmínky pro účast českých výrobců a vývozců jako subdodavatelů pro hlavního dodavatele z Francie při realizaci velkých projektů v třetích zemí. V takovém případě by byl celý projekt pojištěn francouzskou pojišťovnou a EGAP by převzal úvěrové riziko za české subdodávky. Takové schéma lze samozřejmě použít i v opačném případě, kdy by se francouzský subdodavatel podílel na kontraktu sjednaném ve třetí zemí českým vývozcem jako hlavním dodavatelem. Tato forma spolupráce, se kterou má EGAP v řadě jiných zemí velmi dobré zkušenosti, čeká zatím na první konkrétní případ.

Autoři:
Ing. Pavel Němeček
JUDr. Marek Vaník

© EGAP  2018
Mapa stránek