06.01.2006
Odpovědi pro Pojistný obzor

Jaký vliv na české pojišťovnictví - v oblasti regulace, dohledu, vývoje trhu apod. - mělo podle vašeho názoru přistoupení ČR k EU?

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) od svého založení v roce 1992 důsledně dodržovala a dodržuje mezinárodní pravidla v oblasti pojišťování vývozních úvěrů. To se týká jak pojišťování se státní podporou, kde se EGAP řídí kromě pravidel EU i pravidly dalších mezinárodních organizací jako jsou WTO a OECD, tak i komerčního úvěrového pojištění, pro které se unijní pravidla postupně vytvářela v průběhu 90-tých let. Harmonizace českých předpisů byla proto v souvislosti se vstupem do EU víceméně formální záležitostí. Podstatný rozdíl ovšem spočívá v tom, že před vstupem do EU jsme měli pouze možnost přejímat přijatá pravidla, kdežto dnes se můžeme na jejich přípravě aktivně podílet. Za příklad může sloužit jedno z posledních připravovaných rozhodnutí Evropské komise umožňující státním úvěrovým pojišťovnám od nového roku nabízet státní podporu pro pojištění pohledávek také malým a středním podnikům (MSP). Až dosud byl tento segment firem odkázán víceméně pouze na komerční úvěrové pojišťovny. Vysoké náklady spojené s vyhledáváním nových klientů z řad MSP a vedením pojistek na logicky nižší objemy vývozu a tudíž nižší výnosy se však zákonitě projevují v relativně vysokých pojistných sazbách, které hlavně pro malé firmy představují neúnosnou zátěž a odrazují je od používání úvěrového pojištění. Nová pravidla umožní EGAP bez toho, aby konkuroval soukromým úvěrovým pojišťovnám, vyplnit mezeru na trhu a nabídnout malým vývozcům výhody pojištění vývozních pohledávek za přijatelné pojistné sazby. V příštím roce se chceme ještě více zaměřit na podporu malých a středních firem nabídkou administrativně jednoduchých a cenově dostupných pojistných produktů. Kromě toho budeme na základě novelizované legislativy schopni nabídnout komerčním úvěrovým pojišťovnám zajištění pro taková rizika, která zajišťovací trh zatím odmítá. Půjde především o krátkodobé vývozní úvěry do zemí s vyšší mírou teritoriálních rizik. Tím umožníme komerčním úvěrovým pojišťovnám na českém trhu podstatně rozšířit spektrum jejich služeb.

V roce 2005 se oproti předchozím letům zpomalilo tempo růstu celkového předepsaného pojistného členů ČAP. Jaký vývoj očekáváte v roce 2006? Co by bylo třeba udělat pro vyšší dynamiku růstu, zejména životního pojištění?

Pro úvěrové pojišťovny je při posuzování jejich výkonu velmi významným kritériem, kromě předepsaného pojistného, objem nově pojištěných úvěrů. Očekáváme, že naše dceřiná společnost, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP), do které jsme s platností od 1. října 2005 převedli komerční pojištění krátkodobých vývozních a tuzemských pohledávek, nově pojistí v letošním roce zhruba 100 mld. Kč celkového objemu krátkodobých pohledávek na komerčním základě a že v rámci státní podpory pojistí mateřská EGAP přibližně 24 mld. Kč celkového objemu vývozních úvěrů a záruk. To je více než 20% nárůst ve srovnání s rokem 2004, který byl pro nás rovněž velmi úspěšný. Pokud jde o předepsané hrubé pojistné, zaznamenali jsme nárůst u komerčního pojištění, a to i přes velmi silnou konkurenci na trhu. Naproti tomu u pojištění se státní podporou došlo k mírnému meziročnímu poklesu, způsobenému především strukturou nově uzavřených pojistek, kdy převažovaly pojistky na úvěry s relativně kratší dobou splatnosti. Uzavření některých větších případů sjednaných na delší dobu, které mohly tento trend zvrátit, se přesunulo až do nového roku. Naším cílem pro rok 2006 je udržet dynamiku objemu pojištěných pohledávek a vrátit předepsané hrubé pojistné na růstovou trajektorii i v pojištění se státní podporou. V současné době projednává Parlament ČR novelu zákona č.58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která umožní vstup strategického partnera do KÚP. Slibujeme si od toho posílení know-how, rozšíření nabídkového portfolia a další zlevnění pojistných produktů KÚP, které by se tak měly stát dostupnými pro mnohem větší okruh podnikatelů a firem než dosud. V oblasti pojištění vývozních úvěrů a záruk se státní podporou nám novela zákona otevírá nová pole působnosti. Kromě už výše uvedené možnosti nabídnout služby malým a středním podnikům a zajištění komerčně nezajistitelných rizik pro komerční úvěrové pojišťovny působící na českém trhu, připravuje EGAP pojištění vysoce rizikových projektů zvláštního národohospodářského významu, rozšíření pojištění vývozních projektů financovaných na principu projektového financování, rozšíření pojištění rizik spojených s investicemi českých podniků v zahraničí a pojištění úvěrů na financování investic do výroby pro vývoz. Věříme, že všechny tyto připravované kroky budou mít velmi pozitivní dopad na celou podnikatelskou sféru a dynamiku českého exportu.

Ing. Pavol Parízek
generální ředitel EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek