06.01.2006
S námi to jde snadněji

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. (EGAP), jako součást systému státní podpory exportu, od samého počátku svého působení pomáhá českým vývozcům překonávat nejrůznější exportní bariéry a překážky. Pojištěním exportních pohledávek a záruk otevírá EGAP už od roku 1992 dveře vývozním kontraktům, které by se jinak jenom těžko daly realizovat. Když vezmeme pouze letošní rok, tak EGAP pojistí se státní podporou vývozní úvěry a záruky v celkovém objemu "sice jenom" zhruba 24 mld. Kč, ale vlivem značného multiplikačního efektu tohoto druhu pojištění podpoří exportní kontrakty českých vývozců za více než 120 mld. Kč. Přidáme-li k tomu ještě komerční pojištění krátkodobých exportních pohledávek, které od 1.října 2005 nabízí dceřiná společnost, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, dostaneme se někam k hranici 170 mld. Kč exportu podpořeného naší úvěrovou pojišťovnou.

Velké rezervy v oblasti úvěrového pojištění se státní podporou dnes vidíme zejména v segmentu malých a středních podniků a proto jsme se zasazovali v Bruselu o takovou změnu dosavadních pravidel pro státní podporu exportu, která by i těm skutečně malým firmám umožnila využívat výhod pojištění vývozních pohledávek. Tato nová pravidla vstupují v platnost už příští měsíc a EGAP na ně bude reagovat nabídkou adekvátních pojistných produktů. V poslední fázi přípravy je například pojistný produkt, který ve velmi zjednodušeném režimu umožní malým a středním firmám získat snadno a hlavně rychle úvěry na předexportní financování výroby. Dále chce EGAP do své nabídky pojištění se státní podporou co nejdříve zařadit, opět velmi jednoduché a administrativně maximálně nenáročné, pojištění krátkodobého dodavatelského vývozního úvěru.

Jinak pro všechny vývozce je určitě dobrou zprávou, že EGAP od prosince výrazně liberalizuje a zjednodušuje způsob určování podílu českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu pro potřeby úvěrového pojištění se státní podporou. Jednak minimální podíl českého zboží na celkovém vývozu už nebude muset být 60%, ale pouze 50%, a jednak pro určení českého původu bude stačit pouze skutečnost, že vývozcem bude firma registrovaná v ČR. Navíc kromě domácích subdodávek budou za české považovány i subdodávky, které vývozce nakoupí v zahraničí a pro účely exportu dále zhodnotí. A za určitých okolností bude dokonce možné i z takto benevolentně stanovených principů udělit výjimku.

A teď si na jednom pojistném produktu ukažme konkrétně, jak pomáháme českým vývozcům překonávat exportní bariéry. Do jisté míry unikátním produktem z dílny EGAP je pojištění bankovních záruk souvisejících s exportním kontraktem. Unikátním proto, že narozdíl od běžné mezinárodní praxe, pojišťuje EGAP nejenom proti riziku neoprávněného čerpání ze záruky kupujícím při nesplnění smluvních podmínek, ale i proti riziku oprávněného čerpání, čímž na sebe přebírá riziko spojené s finanční, komerční a technickou způsobilostí vývozce splnit uzavřený kontrakt. Když se pojištění vztahovalo pouze na neoprávněné čerpání z bankovní záruky, uzavíral EGAP kolem dvaceti pojistných smluv ročně, ale když před sedmi lety nabídl i možnost pojištění proti riziku oprávněného čerpání z bankovní záruky, začal se počet uzavřených pojistek výrazně zvyšovat a letos už jich bude ve srovnání s dřívějším počtem pětkrát až šestkrát více.

Vystavení bankovní záruky je v mnoha případech jedním ze základních předpokladů pro získání významné zahraniční zakázky. Její pojištění u EGAP přináší exportérům dvě velké výhody. Zaprvé jsou banky zpravidla mnohem ochotnější přistoupit na jejich vystavení a zadruhé vývozce nemusí za vystavenou záruku dávat do zástavy žádná svá aktiva a může takto "ušetřené" prostředky využít třeba jako pracovní kapitál pro realizaci vlastního vývozního kontraktu. Pojistné sazby by přitom neměly představovat pro exportéry vysokou zátěž. Tak například u pojištění bankovní záruky za nabídku (Bid Bond) se jedná o sazby v řádu promilí procent. U ostatních typů záruk, jako například za dobré provedení (Performance Bond) nebo za akontaci (Advance Payment Bond), se obvykle pohybují v řádu desetin procent a pouze v případě, že se jedná o vývoz do země s vysokým teritoriálním rizikem (podle klasifikace Konsensu OECD), může jít o jednotky procent.

V úvodu jsem zmínil výrazný multiplikační efekt pojištění se státní podporou. Dvojnásob to platí právě pro pojištění bankovních záruk, kdy relativně malý objem státní podpory může vést k exportnímu kontraktu velkého rozsahu. Pro ilustraci uvedu zatím poslední případ, kdy EGAP pojistil bankovní záruku za nabídku ve výši 2,7 mil. EUR a dal tak českému vývozci možnost ucházet se o kontrakt v celkové hodnotě 2,4 mld. EUR.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek