17.01.2006
Novinka pro malé s střední podniky

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) přichází s novinkou pro malé a střední podniky (MSP) ve formě podstatně jednoduššího a mnohem rychlejšího pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk souvisejících s exportem. Podstata novinky spočívá v uzavření rámcové dohody mezi EGAP a financující bankou, která jednak sjednocuje proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti firem žádajících o úvěr nebo záruku a jednak obsahuje šablony pojistných smluv. Odpadá tak často zdlouhavé individuální dojednávání jednotlivých obchodních případů mezi pojišťovnou, bankou a vývozcem a příprava pojistné smlouvy spočívá z velké části v pouhém vyplnění konkrétních údajů o dané firmě a obchodním případu, pojistné sazby a výpočtu pojistného. Kromě toho spoluúčast u pojištění úvěru na předexportní financování klesá po prvním bezeškodním obchodním případu ze standardních 20% na 10 % a předpis pojistného se snižuje o náklady vynaložené vývozcem na vstupní audit vývozního kontraktu provedený nezávislou inspekční společností. Zatím nabízí EGAP tuto možnost ve spolupráci s Českou spořitelnou a Bawag Bank CZ. V případě zájmu je však připravena spolupracovat i s dalšími bankami.

Pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro MSP v novém režimu je konkrétním naplněním "Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010", kterou před několika týdny schválila vláda. Jednou z priorit strategie je podpora vývozních aktivit MSP a jejich konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. EGAP k tomu může přispět nejenom tím, že usnadní MSP přístup k finančním zdrojům pro realizaci exportních záměrů, ale také tím, že je zbaví rizika vzniku nedobytných pohledávek. Dalším krokem proto bude nová forma pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru, dostupná on-line přes internet a opět maximálně zjednodušená a vstřícná potřebám malých a středních exportérů.

MSP představují pro EGAP tradičně velmi významnou klientelu. Z celkového počtu všech pojištěných představují více než 70%. Výrazné rozšíření služeb pro tento segment firem umožňuje změna mezinárodních pravidel pro působení státních úvěrových pojišťoven. Se začátkem roku vstoupilo v platnost Sdělení Evropské Komise členským státům EU, na základě kterého mohou státní úvěrové pojišťovny nabízet pojištění exportních pohledávek těm MSP, jejichž celkový roční obrat vývozu nepřesáhne 2 mil. EUR. Sdělení bylo přijato na základě podrobných studií, které potvrdily, že právě tyto firmy jsou pro soukromé komerční pojišťovny ekonomicky nezajímavé, neboť pojištění jejich pohledávek přináší minimální či nulový zisk. O změnu mezinárodních pravidel, umožňující i malým firmám s omezeným objemem vývozu využívat výhod pojištění proti riziku nezaplacení kupujícím a vzniku nedobytných pohledávek, se v Bruselu dlouhodobě zasazovala i EGAP.

Ing. Petr Martásek
ředitel odboru pojišťování rizika
splnění vývozního kontraktu
a investic v zahraničí

© EGAP  2018
Mapa stránek