24.04.2006
V bohatých arabských zemích je dobrá platební morálka standardem

Se žádostí o pojištění úvěrů nebo bankovních záruk v souvislosti s exportem do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kuvajtu se v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) setkáváme zatím velmi zřídka. Všechny tři země patří mezi komerčně pojistitelné, což jinými slovy znamená, že krátkodobou exportní pohledávku, za kterou je podle mezinárodních pravidel považována pohledávka se splatností maximálně do 2 let, bychom v případě zájmu pojistili stejným způsobem jako pohledávku v rámci EU. K žádnému takovému případu však zatím nedošlo. Pokud jde o pojištění se státní podporou, za celou dobu existence EGAP evidujeme pět pojistných smluv. První tři se týkaly dodávek 1 127 vozů Tatra a náhradních dílů pro armádu Spojených arabských emirátů v letech 1996 – 2000 a kryly jak riziko nezaplacení střednědobého dodavatelského úvěru tak i riziko banky vystavující záruku za exportéra. Zbylé dvě pojistné smlouvy se rovněž týkaly bankovních záruk vystavených v souvislosti s generální opravou turbosoustrojí v elektrárně Umm Al Nar West u Abu Dhabi firmou Škoda Power v roce 2001 a s vývozem zařízení pro kovárnu v Saudské Arábii od společnosti Vítkovice Heavy Machinery v roce 2005. Z hlediska pojišťovny se ani v jednom případě nevyskytly žádné komplikace.

Praktických zkušeností s tímto teritoriem tedy není mnoho, ale i tak potvrzují skutečnost, že jde o země bohaté, kde pro kupující není obvykle problém zaplatit z vlastních nebo bankovních prostředků ihned po dodání zboží a kde dobrá platební morálka je standardem. Přes jistou geografickou vzdálenost lze proto očekávat, že zájem našich exportérů o tyto země v budoucnu poroste, stejně jako o další, z dnešního pohledu netradiční trhy. A tady se mohou velmi dobře uplatnit pojistné produkty EGAP se státní podporou, zejména ty, které kryjí rizika spojená s vývozním kontraktem na straně exportéra.

V první řadě je to pojištění bankovních záruk v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu. S požadavkem na vystavení bankovní záruky za dobrý výkon se naši exportéři setkávají stále častěji. Kupující chtějí mít jistotu, že dodavatel splní vše, k čemu se zavázal a nebo že případně nepřijdou o akontační platbu, kdyby se dodavatel dostal do jakýchkoliv potíží. Pojištění od EGAP přináší exportérovi dvě velké výhody. Tou první je, že bankovní záruku získá mnohem snadněji, když banka ví, že riziko na sebe přebírá pojišťovna, a tou druhou, že nemusí v bance skládat protihodnotou žádné depozitum. Obvykle se pojišťují bankovní záruky za nabídku (Bid Bond), za dobré provedení (Performance Bond) a za akontaci (Advance Payment Bond). EGAP přitom nabízí pojištění nejen pro případ neoprávněného čerpání ze záruky, ale rovněž pro případ oprávněného čerpání, to znamená, že na sebe bere riziko exportéra, že nebude schopen dostát všem podmínkám kontraktu.

Mezi další produkty EGAP kryjící riziko na straně exportéra patří pojištění proti riziku ztrát v důsledku nemožnosti vývozce splnit smluvní závazky ze smlouvy o vývozu. Zjednodušeně se tomu říká pojištění výrobního rizika a chrání vývozce před ztrátami v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu před realizací dodávky, které bylo způsobeno výhradně dovozcem, případně politickou, finanční nebo makroekonomickou situací země dovozce.

Stále větší zájem registrujeme také o pojištění financování předexportní fáze, kdy proti riziku nezaplacení v důsledku neschopnosti vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu nebo vyrobit zboží či poskytnout služby lze kromě úvěru na financování výroby pro vývoz pojistit také úvěr na investici do výroby pro vývoz.

Především pro malé a střední firmy, které hledají odbyt pro své výrobky a služby na nových trzích, je určeno pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů proti riziku nezaplacení v důsledku toho, že se nakonec nepodaří uzavřít vývozní kontrakty a tak není z čeho splácet. Při pojišťování těchto úvěrů EGAP úzce spolupracuje s agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Není ani vyloučeno, že nějaká česká firma bude chtít v budoucnu v Saudské Arábii, SAE nebo v Kuvajtu investovat. Pro takový případ nabízí EGAP pojištění investic českých právnických osob v zahraničí jednak proti tzv.teritoriálním rizikům, jako je například ztráta možnosti ovládat investici či převádět zisky v důsledku konfiskace nebo válek, nepokojů, ale i přírodních katastrof, a jednak proti některým komerčním rizikům, jako je třeba porušení smluvních závazků mezi investorem a hostitelskou zemí na nákup surovin nebo prodej produkce. Detailní informace o jednotlivých pojistných produktech včetně kontaktů na odpovědné pracovníky EGAP najdete na internetové adrese www.egap.cz.

Ing.Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek