15.06.2006
Pojištění úvěrových rizik ve Španělsku

Španělsko patří do čtyřiadvacítky nejvyspělejších zemí světa, které jsou dle mezinárodních pravidel tzv. Konsensu OECD zařazeny do kategorie států s nulovou výší teritoriálního neboli politického rizika. Tím se rozumí riziko nezaplacení, které má z pohledu zahraničního kupujícího povahu vyšší moci, jako jsou např. administrativní či legislativní omezení v oblasti obchodu nebo nezaplacení veřejnoprávním kupujícím. Něco jiného je však riziko komerční. To je riziko, že kupující, čili dlužník, nezaplatí za dodané zboží nebo poskytnuté služby, ať už z důvodu platební neschopnosti jako jednoho z projevů bankrotu, a nebo, jak říkají pojišťováci, z důvodu platební nevůle, což je případ, kdy by dlužník zaplatit mohl, ale z různých příčin se k tomu příliš nemá. Komerční riziko je tedy spojeno přímo s konkrétním kupujícím a je svým způsobem přítomno u každého uzavíraného obchodu, bez ohledu na skutečnost, že v případě Španělska se jedná o vysoce rozvinutou tržní ekonomiku s vyspělou kulturou obchodování a solidně fungujícím soudním systémem. Bankroty jsou běžnou součástí hospodářského života a neochota zaplatit také nemá s ekonomickou vyspělostí země mnoho společného. Z tohoto pohledu se proto rozhodně vyplatí přemýšlet o úvěrovém pojištění jako o velmi účinném a v zásadě jednoduchém způsobu ochrany před vznikem nedobytných pohledávek. Pokud jde o exportní pohledávky se splatností do dvou let, ty mohou být podle unijních pravidel pojišťovány pouze na komerčním základě. Komerční úvěrové pojištění nabízí naše dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP), která zhruba před měsícem představila unikátní způsob pojišťování exportních pohledávek pro malé a střední podniky. On-line obsluha pojistky přes internet je už poměrně zaběhanou praxí, teď však k tomu KÚP přidala exportérům možnost získat prakticky okamžitě návrh pojistné smlouvy včetně pojistné sazby, aniž byste se museli zvednout od pracovního stolu. Stačí jenom na adrese www.kupeg.cz zadat do jednoduchého formuláře potřebná data a obratem dostanete návrh smlouvy, který je pro pojišťovnu závazný po dobu 30 dní. Pojistka se jmenuje e-Bonus a je jedinečná nejenom rychlostí, operativností a jednoduchostí, ale i tím, že každý nový klient z řad malých a středních podniků okamžitě získává až 20% slevu na pojistném. Pro klienty z řad velkých firem je připravena pojistka e-Modul, která zase díky své modulové struktuře dokáže vyjít vstříc nejrůznějším požadavkům exportéra a respektovat třeba i jeho složitější organizační členění. Věříme, že tato novinka pomůže rozšířit okruh zájemců z řad exportérů o pojištění pohledávek, a to i ve Španělsku. Vždyť pokud jde o celkový pojištěný obrat v loňském roce v komerčním režimu, zaujímá Španělsko jedno z posledních míst s podílem pouhých 1,3%. Ruku v ruce s tím jde pochopitelně i nízká četnost pojistných případů, z nichž necelá polovina byla odškodněna a ve zbytku se nakonec podařilo přimět dlužníka k zaplacení.

Obdobně je tomu i u pojištění se státní podporou, které v případě Španělska přichází v úvahu pouze u vývozních úvěrů se splatností delší než 2 roky a nebo u pojistek, které kryjí riziko na straně exportéra. Sem patří pojištění úvěru na financování výroby pro vývoz nebo na investice do výroby pro vývoz, pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů, pojištění proti riziku ztrát v důsledku odstoupení kupujícího od smlouvy před ukončením dodávek a pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu. Pro malé a střední exportéry nabízíme od letošního roku možnost administrativně podstatně zjednodušeného pojištění financování předexportní fáze a bankovních záruk, které šetří čas i peníze. Podařilo se nám totiž sjednotit s financujícími bankami proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti firem žádajících o úvěr nebo záruku a zároveň odsouhlasit textovou část pojistných smluv. Odpadá tak často zdlouhavé individuální dojednávání jednotlivých obchodních případů mezi pojišťovnou, bankou a vývozcem a příprava pojistné smlouvy spočívá z velké části v pouhém vyplnění konkrétních údajů o dané firmě a obchodním případu a výpočtu pojistného. Kromě toho spoluúčast u pojištění úvěru na předexportní financování klesá po prvním bezeškodním obchodním případu ze standardních 20% na pouhých 10 %. Zatím nabízíme tuto možnost ve spolupráci s Českou spořitelnou a Bawag Bank CZ a současně jednáme o obdobné spolupráci s dalšími komerčními bankami. Pojištění bankovních záruk nabízíme už osmým rokem a v souvislosti s exportem do Španělska jsme za tu dobu uzavřeli celkem 12 pojistných smluv a podpořili tak realizaci kontraktů za přibližně 1 miliardu korun.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek