Obchodní výsledky EGAP v letech 1992-2007

V prvních letech dominovalo v činnosti EGAP pojištění vývozních úvěrů se státní podporou nad komerčním pojištěním krátkodobých pohledávek. Z dosažených výsledků je přitom zřejmý zásadní rozdíl mezi oběma typy pojištění. Zatímco objemy v komerčním pojištění rostly pravidelným tempem v závislosti na úspěšnosti vlastní obchodní činnosti EGAP, výsledky pojištění se státní podporou v jednotlivých letech výrazným způsobem ovlivňovala míra úspěšnosti českých exportérů při získávání velkých vývozních kontraktů. Velmi pozitivní vliv na růstové trendy pojištění mělo rozšíření nabídky o pojištění tuzemských pohledávek u komerčního pojištění a pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz a bankovních záruk za závazky vývozců, které EGAP nabízí již od roku 1998. Na dosud nejlepším výsledku v pojišťování se státní podporou v roce 2001 se velkou měrou podílelo pojištění úvěrů a bankovních záruk v souvislosti s dodávkami pro tepelnou elektrárnu Shen Tou v Číně. Hned následující rok se však plně projevily stagnace a recese jak v zemích EU, tak i v celé řadě rozvojových zemí, a rovněž pokles investiční činnosti ve světě jako důsledek obav z teroristických útoků. V roce 2003 se podařilo dynamiku růstu činnosti EGAP obnovit, když meziroční procentní přírůstek pojištěného objemu byl ve srovnání s rokem 2002 dvakrát vyšší než přírůstek celkového českého vývozu a zhruba sedmkrát vyšší než přírůstek HDP. Tento trend se podařilo udržet i v následujících letech, a to jednak díky schopnosti českých exportérů více se, i s pomocí EGAP, prosazovat na zahraničních trzích a opět získávat velké kontrakty, a jednak vlivem posílení marketingových aktivit EGAP, které přineslo značný nárůst počtu klientů. Objem komerčně pojištěných krátkodobých pohledávek poprvé a zároveň natrvalo předstihl pojištění se státní podporou v roce 2000. Z celkového komerčně pojištěného objemu připadla v tomto roce zhruba čtvrtina na tuzemské pohledávky. Dnes už je podíl pojištěných tuzemských a zahraničních pohledávek prakticky vyrovnaný. Velkým impulsem pro další rozvoj komerčního úvěrového pojištění bylo zavedení přímé elektronické komunikace s klienty „EGAP on-line“ (EOL) v prosinci 2003, jež přinesla významnou úsporu pracnosti a administrativních nákladů a výrazně zvýšila komfort klientů. S cílem zcela transparentně oddělit komerční pojištění od pojištění se státní podporou a vytvořit předpoklady pro vstup zahraničního strategického partnera vyčlenil EGAP pojištění krátkodobých pohledávek do dceřinné společnosti „Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.“, která zahájila samostatnou činnost 1. října 2005. Od roku 2000 vykazuje EGAP každoročně kromě pojištěných objemů a dalších standardních ukazatelů také hodnotu celkem podpořeného českého vývozu, do které se promítá značný multiplikační efekt pojištění se státní podporou a která tak umožňuje komplexní pohled na činnost EGAP.

© EGAP  2018
Mapa stránek