22.06.2007
Opřete se o EGAP (Podnikatel)

Nové pojistné produkty - větší záruky pro export

Loňský rok patřil z hlediska hlavního poslání naší společnosti, tedy podpory českého vývozu, mezi ty nejúspěšnější.
Sečteme-li objemy úvěrů, záruk a investic pojištěných se státní podporou s objemem krátkodobých pohledávek pojištěných komerčně, dostaneme se k sumě téměř 160 mld. Kč, což je rekordní výsledek v naší dosavadní historii.
Celkem jsme od roku 1992 pojistili úvěry, bankovní záruky a investice v hodnotě 850 mld. Kč, ochránili jsme stovky klientů před závažnými finančními problémy a pomohli jsme realizovat desetitisíce obchodních případů. Paleta rizik, s kterými se dnes vývozce potýká jak při přípravě, tak i při realizaci vývozního kontraktu, je velmi pestrá. Pestrá je však i současná nabídka EGAP, která v maximálně možné míře využívá prostor vytyčený mezinárodními pravidly pro státní podporu vývozu. Naposledy ji obohatily novinky, jež jsou výsledkem naší snahy vycházet všestranně vstříc požadavkům exportérů a pružně reagovat na měnící se ekonomické prostředí.

Pojištění vývozního úvěru

Tou první novinkou je pojištění bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, které komerčním bankám umožňuje odkupovat od klientů jejich vývozní pohledávky. Může jít jak o dodavatelské úvěry krátkodobé, tak i středně nebo dlouhodobé a jejich příjemci (kupující) mohou sídlit v jakékoliv zemi. Nemusí to přitom být vývozní pohledávka pojištěná už v okamžiku jejího vzniku. Tento typ pojištění dává komerčním bankám možnost pružně reagovat na potřeby svých klientů a exportérům získat odprodejem vývozních pohledávek finanční zdroje pro realizaci dalších kontraktů.

Pojištění úvěru na investice

Druhou novinkou je pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí. Pojištěným je banka nebo jiná finanční instituce poskytující investorovi úvěr na nejméně tři roky. Úvěr může být použit na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního majetku zahraniční společnosti, na rozšíření zásob nebo na provozní financování zahraniční společnosti. Předpokladem pojištění úvěru na investici v zahraničí je také částečné financování investice z vlastních zdrojů investora. Pojištění vždy kryje komerční riziko, tedy riziko, že investice nebude vytvářet dostatek zdrojů na splácení poskytnutého úvěru. Rozsah krytí politických rizik, např. konfiskace bez odpovídající náhrady nebo nemožnost transferu zisku do ČR, je na úvaze pojištěného. Pouze v případě, že hostitelská země investice patří do kategorie zemí vyznačujících se vyšší mírou politických rizik, může EGAP na jejich pojištění trvat. Obdobný rozsah krytí rizik je ve světě zcela unikátní a EGAP očekává, že tímto způsobem otevře možnost investovat a prosadit se na zahraničních trzích podstatně širšímu okruhu českých firem než dosud.

Také pro malé a střední podniky

Další pojistné produkty a nové metody pojišťování chystáme a nezapomínáme přitom ani na malé a střední podniky, které pro nás představují významnou cílovou skupinu vývozců a případných uživatelů administrativně zjednodušených a obchodně výhodných pojistných produktů. Naší ambicí je být i nadále o ten pověstný krůček vpřed, nečekat při vývoji nových typů pojištění až na podněty zvenčí, ale iniciativně přicházet s nabídkou, která osloví pokud možno co nejširší okruh českých exportérů a investorů svou dostupností, užitečností a kvalitou. Podrobnější informace, včetně kalkulačky pojistného, s jejíž pomocí zjistíte velmi snadno a rychle pojistné sazby a výši pojistného u jednotlivých typů pojištění se státní podporou, najdete na www.egap.cz.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek