22.01.2008
Předběžné výsledky 2007

1. Celkové výsledky v roce 2007

V roce 2007 uzavřel EGAP 364 nových pojistných smluv v celkovém objemu téměř 50 mld. Kč. Přibližně dvě třetiny tohoto objemu představují pojistné smlouvy na pojištění rozsáhlých vývozů, za které jsou považovány vývozy, jejichž hodnota přesahuje 1 mld. Kč.

Dosažený výsledek znamená meziroční nárůst o cca 67%. Při přepočtu na € v průměrném ročním kurzu dle ČNB by byl v důsledku posilování koruny tento meziroční nárůst ještě vyšší.

Za celé období činnosti EGAP, tzn. v letech 1992 - 2007, byly se státní podporou pojištěny úvěry, investice a záruky v celkové hodnotě 310 mld. Kč.

Celkové výsledky pojišťovací činnosti se státní podporou v letech 2003 - 2007 (v mld. Kč)

Multiplikační efekt nově uzavřených smluv, především smluv na pojištění bankovních záruk, je přitom několikanásobný. V roce 2007 umožnil EGAP svým pojištěním realizovat kontrakty v celkové hodnotě zhruba 90 mld. Kč.

V důsledku kumulace souběžného dokončení a pojištění několika rozsáhlých vývozů je loňský výsledek rekordní v celé dosavadní historii EGAP. Obdobný souběh finalizace více rozsáhlých případů, jejichž příprava obvykle trvá i několik let, zaznamenal EGAP rovněž v letech 2000 a 2001. Poté však následovalo období uzavírání většího počtu rozsahem spíše menších pojistek, které celkové výsledky výrazně neovlivňovaly. Lze očekávat, že obdobný "přirozený" vývoj nastane i tentokrát a že výrazný nárůst pojištěného objemu v důsledku většího počtu realizovaných rozsáhlých vývozů se projeví zase až za několik let.

2. Přehled rozsáhlých vývozů v roce 2007
země: předmět vývozu: pojistná hodnota v Kč
Rusko Modernizace FGUP Uralvagonzavod 7,5 mld.
Rusko Paroplynová elektrárna Krasavino 2,5 mld.
Rusko Modernizace metalurgického závodu Oskol 2,2 mld.
Gruzie Investice do vodních elektráren + distribučních sítí 5 mld.
Pákistán Paroplynová elektrárna Muridke 2,3 mld.
Ázerbajdžán Výstavba dálnice -II. Etapa 1 mld.
Černá Hora Rekonstrukce železniční tratě Nikšič- Podgorica 700 mil.
USA Vrtulníky Sikorsky (výroba v Aero Vodochody) 1,3 mld.
3. Celkové výsledky v roce 2007 podle typu pojištění

Z hlediska struktury pojistných produktů se v roce 2007 ještě více prohloubil trend z let minulých, kdy výrazně rostla poptávka po pojištění vývozních odběratelských úvěrů poskytnutých bankami. Z celkových cca 50 mld. Kč pojištěného objemu v loňském roce připadla na tento typ pojištění už téměř polovina. Současně se zvýšil zájem o tzv. projektové financování, tj. pojištění rizik projektů, u kterých se peníze na splácení pojištěného úvěru získávají z prodeje produkce nové výrobní kapacity. Lze předpokládat, že počet takových projektů bude nestále narůstat.

V oblasti investičního pojištění byl velký zájem o pojištění úvěru na financování zahraniční investice. Tato pojistka byla v loňském roce novinkou v nabídce EGAP a hned napoprvé se výrazně (16%) podílela na dosud nejlepším celkovém výsledku. Možnost pojištění úvěru také výrazně přispěla ke zvýšení zájmu o pojištění zahraničních investic proti politickým rizikům. Obě pojištění dohromady se na celkovém výsledku podílejí jednou čtvrtinou.

Objemově významnými zůstaly i nadále pojištění úvěru na předexportní financování, včetně zjednodušené verze pro malé a střední podniky, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění proti riziku nemožnosti splnění vývozní smlouvy (pojištění tzv. výrobního rizika) a pojištění bankovních záruk, které má důležitou úlohu zejména v souvislosti s účastí českých vývozců ve výběrových řízeních. Každá z těchto pojistek se podílela na celkovém objemu pojištění 8 - 9 %.

4. Teritoriální struktura pojištění v roce 2007

V roce 2007 pojistil EGAP vývozy do pěti desítek zemí. Teritoriální strukturu výrazně ovlivnily výše uvedené rozsáhlé vývozy do Ruska, Gruzie a Pákistánu. Za celou dobu činnosti, tj. od roku 1992, pojistil EGAP úvěry, investice a záruky do 94 zemí.

Struktura pojištěného vývozu podle jednotlivých zemí v roce 2007

5. Výplata pojistných plnění a vymáhání pohledávek v roce 2007

V roce 2007 vyplatil EGAP pojistná plnění v celkové hodnotě cca 590 mil. Kč. Největší díl ve výši 247 mil. Kč připadl na pojistnou událost Ecimex Group (výroba barevných televizních obrazovek). Jinak EGAP vyplácel především plnění z pojistných událostí z minulých let. Konkrétně se jedná o elektrárnu Kolubara v Srbsku (cca 120 mil. Kč), plynovod Kamčatka v Rusku (cca 135 mil. Kč) a o další pojistné události v Bulharsku, v Polsku a na Slovensku.

Současně EGAP vymohl pohledávky v celkové hodnotě cca 190 mil. Kč. Naprostá většina této částky připadá na pohledávku z pojistné události spojené s vývozem tramvají na Filipíny v roce 2000 od společnosti ČKD Dopravní systémy, která se následně dostala do konkurzu.

6. Podnikatelský záměr pro rok 2008

Podnikatelský záměr pro rok 2008 předpokládá uzavření nových pojistných smluv v celkovém objemu 38 mld. Kč, z toho 15 mld. Kč v souvislosti s rozsáhlými vývozy. V současnosti jich EGAP eviduje několik v řádech desítek miliard korun, nicméně s vysokou pravděpodobností lze konstatovat, že zatímco některé z nich nakonec nebudou realizovány vůbec, u jiných dojde i k výrazným časovým posunům. Mezi předpokládané rozsáhlé vývozy v roce 2008 patří například cementárna ve Vietnamu, několik skláren v Rusku nebo další paroplynová elektrárna v Pákistánu. Pro případ, že by se vývozcům a financujícím bankám podařilo sjednat ještě i jiné velké kontrakty, disponuje EGAP dostatečnou kapacitou, aby mohl jejich poptávce po pojištění vyhovět.

V roce 2008 se EGAP zaměří na další zlepšování podmínek pojištění a zvýšení komfortu klientů při jeho využívání, zejména prostřednictvím:

  • snižování nákladů pojištěných cestou optimalizace pojistných sazeb v rámci režimu OECD a rozšiřování krytí rizik; např. součástí pojištění vývozního odběratelského úvěru se při zachování stávajících pojistných sazeb stane i tzv. výrobní riziko pojišťované dosud samostatně,
  • rozšiřování pojistných služeb a modifikace všeobecných pojistných podmínek; např. bude rozšířena možnost pojištění rizik souvisejících s předexportním financováním o pojištění financování investic do vědy, výzkumu a vývoje pro následné využití dosažených výsledků v exportu (předexportní financování nehmotného vývozu),
  • další liberalizace požadavků na původ zboží a služeb v reakci na globalizační trendy; přechod z dosavadního principu "Made in" na princip "Made by", resp. na princip národního zájmu (national interest), a rozšíření pojištění na dceřinné společnosti českých vývozců v zahraničí,

V popředí zájmu budou i nadále malé a střední podniky. Vedle výrazně zjednodušeného postupu při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro MSP, které nabízí EGAP od roku 2006, bude rozšířena spolupráce s bankami a faktoringovými společnostmi i pro případ pojištění krátkodobých vývozních pohledávek do tržně nepojistitelných teritorií (země mimo OECD). V souvislosti s přijetím pravidel Basel II lze totiž očekávat větší zájem bank o kvalitnější zajištění odkoupených pohledávek formou pojištění EGAP.

Na základě změn v unijní i české legislativě připravil EGAP nový pojistný produkt pro malé a mikro-podniky, jejichž exportní aktivity jsou zaměřeny dominantně na země EU, tedy země s fungující tržní ekonomikou, do kterých legislativa EU ještě donedávna umožňovala pojišťovat krátkodobé dodavatelské úvěry výlučně na komerčním základě. V praxi však velmi často nejsou malé a mikro-podniky z důvodu objemově malých a nepravidelných vývozů komerčními pojišťovnami obsluhovány. Nové pojištění si tedy klade za cíl vyplnit mezeru na trhu a umožnit malým vývozcům využívat pojištění exportních pohledávek v zásadě za stejných podmínek, jakých se dostává velkým vývozcům. Aby vývozce mohl využívat tento typ pojištění, musí splňovat kritéria EU pro zařazení mezi MSP a jeho roční objem vývozu nesmí překročit hranici 2 mil. EUR. Podmínkou uvedení tohoto pojištění do života je získání souhlasu Evropské komise, které je vázáno na doložení nefungování trhu úvěrového pojištění pro tyto nejmenší podniky. EGAP s Evropskou komisí na toto téma intenzivně jedná s pomocí ÚOHS a Stále mise ČR při EU.

© EGAP  2018
Mapa stránek