21.03.2008
Úspěšné vyřešení pojistné události Kamčatgazprom

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) byla oficiálně informována, že ČSOB obdržela od ruské společnosti Kamčatgazprom platbu ve výši 37,8 mil. USD jako splátku dluhu vzniklého při financování projektu plynofikace Kamčatské oblasti. Dluh vznikl nesplácením úvěru poskytnutého ČSOB za účelem financování české části plynovodu na Kamčatce dodávané akciovou společností Plynostav Pardubice. Poskytnutý úvěr byl pojištěn a EGAP v souvislosti s pojistnou událostí vyplatil ČSOB pojistné plnění cca 700 mil. Kč. Zaplacením 37,8 mil USD je pojištěná pohledávka za dlužníkem, ruskou státní akciovou společností Kamčatgazprom (KGP), vymožena v plné výši. Současně se tak pro EGAP úspěšně uzavírá jediná velká pojistná událost z pojištěných vývozních projektů do Ruska a otevírají se další možnosti nejen pro dokončení plynovodu na Kamčatce, ale také pro realizaci obdobných projektů v jiných oblastech. Úspěšné uzavření pojistné události spojené s financováním plynovodu na Kamčatce je významné i z hlediska potvrzení vymahatelnosti arbitrážních rozhodnutí na území Ruské federace.

Historie projektu

Z celkových plánovaných 400 km plynovodu na Kamčatce bylo cca 50% budováno akciovou společností Plynostav Pardubice. Druhou část stavěl ruský dodavatel. České dodávky byly financovány ČSOB úvěrem poskytnutým KGP a pojištěným EGAP proti riziku nesplacení. Hlavním zdrojem pro zabezpečení splátek úvěru byl budoucí výnos z prodeje rybolovných kvót, s nimiž disponovala vláda Kamčatské oblasti.

Z časového hlediska byl projekt rozložen na úsek výstavby a čerpání úvěru 11/2000 až 10/2002 a na úsek splácení, který měl podle úvěrové smlouvy probíhat od 04/2003 až do 10/2007. V roce 2001 KGP bezproblémově plnil veškeré závazky jak z obchodního kontraktu, tak z úvěrové smlouvy. V průběhu roku 2002 nastaly problémy s placením úroků a v roce 2003 přestal KGP splácet zcela.

Při šetření příčin pojistné události vyšlo najevo, že již v roce 2001 byl na ruské straně bez jakékoliv informace partnerů podstatně narušen předem dohodnutý princip fungování celého projektu, když byly vládním nařízením RF centralizovány výnosy z prodeje kvót na výlov ryb v Kamčatské oblasti. Toto opatření znehodnotilo dříve dohodnuté schéma zajištění návratnosti prostředků vkládaných do projektu výstavby plynovodu. KGP zaplatil pouze první dvě splátky ve výši cca 5 mil. USD, zbytek úvěru řešil EGAP jako pojistnou událost a v roce 2004 začal vyplácet pojistné plnění ČSOB, se kterou už dříve zahájil kroky k vymožení uvedené pohledávky. Při vymáhání spolupracoval EGAP rovněž s ruskými státními orgány. Pojistná událost byla opakovaně projednávána na jednáních smíšené česko - ruské komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci a dokonce i na nejvyšší státní úrovni, avšak dlouho se nedařilo dosáhnout od ruské strany jakýchkoliv konkrétních závazků či stanovení termínů zaplacení dluhu. Proto byla v lednu 2005 podána žaloba na dlužníka u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který v říjnu 2006 vydal konečný a závazný rozhodčí nález plně ve prospěch ČSOB resp. EGAP. Tento nález byl následně uznán v plném rozsahu příslušným kamčatským soudem i kasačním soudem v Chabarovsku (4.3.2008). Mezitím vstoupila do řešení dluhu z rozhodnutí prezidenta RF Putina společnost Gazprom, která poskytla KGP zdroje na zaplacení dluhu.

© EGAP  2018
Mapa stránek