16.06.2008
Tradičně a přesto jinak

Při pojišťování vývozu českého zboží, služeb a investic se státní podporou jsme svědky narůstající úspěšnosti českých exportérů na mezinárodním poli. Zatímco před několika lety se jim většinou dařilo získávat pouze menší subdodávky do mezinárodních konsorcií nebo kontrakty na dodávky náhradních dílů, dnes se již stává zcela běžnou účast českých dodavatelů na velkých projektech v řádech stovek milionů EUR. Zároveň se české firmy častěji než dříve stávají generálními dodavateli investičních celků z různých odvětví, nejčastěji z oboru energetiky, chemie, přesného strojírenství, sklářství, výroby stavebních hmot, potravinářského průmyslu apod.

V EGAP děláme vše pro to, abychom pružně reagovali na měnící se potřeby českých exportérů a nabízeli jim takové formy pojištění, jež umožňují optimální financování uzavřených kontraktů. Velmi žádaná je např. kombinace pojištění předexportního financování, rizika odstoupení od kontraktu, odběratelského úvěru a případně i úvěru na obstarání investice v zahraničí. Největší část pojištěných vývozních úvěrů připadá v poslední době na Ruskou federaci. A právě v tomto teritoriu dochází v poslední době k zásadním změnám v konstrukci obchodních případů. Ruští dovozci totiž stále častěji usilují o to, aby se sami mohli stát dlužníky zahraničních dodavatelů a vynechat z celé transakce místní banky, jejichž účast v obchodním případu zvyšuje celkové finanční náklady transakce. Pro nás to znamená přechod na korporátní riziko, jehož analýza a posouzení jsou mnohem složitější než v případě renomované banky. Celá řada úspěšně dokončených kontraktů však potvrzuje, že je to velmi perspektivní cesta. Druhou změnou je stále častější požadavek českých vývozců na pojištění projektového financování, kdy splácení úvěru je založené na prodeji zboží a služeb nové společnosti k tomuto účelu vytvořené. V takovém případě vyhodnocujeme při analýze rizik velmi pečlivě rovněž zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku, což vyžaduje mimo ji i důkladné znalosti místního trhu.

Pokud jde o jednotlivé typy pojištění, stále roste poptávka po pojištění vývozních odběratelských úvěrů (typ D) poskytnutých bankami buď přímo zahraničním odběratelům nebo jejich bankám. Z celkových cca 50 mld. Kč pojištěného objemu v loňském roce připadla na tento typ pojištění téměř polovina. V investičním pojištění se velkému zájmu těší pojištění úvěru na financování zahraniční investice (typ If). Toto pojištění bylo v loňském roce novinkou v naší nabídce a hned napoprvé se 16 %, tedy velmi výrazně, podílelo na dosud nejlepším celkovém výsledku. Pojištění úvěrů na zahraniční investice umožňuje investorům pružně doplnit vlastní zdroje úvěrem od banky, který může být použit jak na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku zahraniční společnosti, tak i na rozšíření zásob zahraniční společnosti nebo na její provozní financování. Pojištění je unikátní tím, že kryje také komerční riziko investice v zahraničí, neboli zaručuje úvěrující bance, že úvěr na pořízení nebo provoz investice bude řádně a včas splacen. Tímto způsobem jsme už pomohli na svět českým investicím v Rusku, Gruzii, Číně, Mongolsku a Vietnamu. Současně s pojištěním úvěru na investice jsme naši nabídku rozšířili o další dva pojistné produkty pro pojištění postoupených pohledávek z vývozních dodavatelských úvěrů (typ Bf a Cf), které umožňují bankám odkupovat vývozní pohledávky bez regresu na vývozce. Jako součást naší podpory malých a středních podniků se stále více prosazuje pojištění předexportních úvěrů (typ F) pro tuto kategorii firem, které cestou podstatného zjednodušení a sjednocení procesů analytických rozborů prováděných bankami a námi usnadňuje přístup k úvěrovému financování vývozu. Dohodu o spolupráci v tomto směru jsme už uzavřeli s celou řadou komerčních bank a s dalšími jednáme tak, abychom maximálně pokryli potenciální poptávku. Objemově významným zůstává i pojištění bankovních záruk (typ Z), které hraje důležitou roli zejména v souvislosti s účastí českých vývozců ve výběrových řízeních a výrazně se podepisuje na multiplikačním efektu pojištění se státní podporou. Tím je míněna skutečnost, že pojištění relativně malé záruky velmi často otevírá dveře kontraktu mnohonásobně vyšší hodnoty.

V letošním roce začínáme naplňovat strategickou vizi dalšího rozvoje úvěrového pojištění se státní podporou, a to s ohledem na celkový ekonomický růst ČR a s ním související zvýšenou schopnost výrobců a vývozců získávat kontrakty na rozsáhlé dodávky strojních a energetických zařízení, technologií pro výrobu stavebních hmot a velkých investiční celků se složitými schématy financování, obvykle do zemí s vyšší mírou rizika. Především se zaměříme na další zlepšování podmínek pojištění a zvyšování komfortu klientů při jeho využívání, a to zejména prostřednictvím:

  • snižování nákladů pojištěných cestou optimalizace pojistných sazeb v rámci režimu Konsensu OECD a rozšiřování krytí rizik; např. součástí pojištění vývozního odběratelského úvěru se při zachování stávajících pojistných sazeb stane i tzv. výrobní riziko pojišťované dosud samostatně,
  • rozšiřování pojistných služeb a modifikace všeobecných pojistných podmínek; rozšířena bude např. možnost pojištění rizik souvisejících s předexportním financováním o pojištění financování investic do vědy, výzkumu a vývoje pro následné využití dosažených výsledků v exportu (předexportní financování nehmotného vývozu),
  • další liberalizace požadavků na původ zboží a služeb v reakci na globalizační trendy; přechod z dosavadního principu "Made in" na princip "Made by", resp. na princip národního zájmu (national interest), a rozšíření pojištění na dceřiné společnosti českých vývozců v zahraničí.

Rychle se měnící formy mezinárodního obchodu spolu se širšími, hlubšími a rozmanitějšími formami vstupování českých vývozců do mezinárodních kooperačních procesů před nás staví stále nová zadání. Strategická vize dalšího rozvoje úvěrového pojištění se státní podporou je zárukou toho, že čeští vývozci budou i nadále mít v EGAP spolehlivého partnera, připraveného podpořit jejich mezinárodní aktivity v maximálně možné míře.

Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek