07.10.2008
EGAP zlevňuje a nabízí nová pojištění

Potřeby českých exportérů, investorů a jejich financujících bank i celkové tendence v mezinárodním obchodě jsou pro EGAP základním vodítkem při úpravách již zaběhnutých a osvědčených pojistných produktů a přípravě nových. Nyní EGAP uvádí do praxe celou řadu změn ve prospěch klientů. Především výrazně klesly pojistné sazby u pojištění tzv. výrobního rizika (pojištění typu "V"). Jedná se o velmi často uzavírané pojištění, kdy se vývozce pojišťuje proti riziku ztrát v důsledku zrušení či přerušení smlouvy o vývozu ze strany dovozce nebo v důsledku politické, finanční, případně i makroekonomické situace země dovozce. Při samostatném pojištění proti těmto rizikům je nově pojistná sazba o 30% nižší a pokud je ke stejnému exportnímu případu uzavřeno rovněž pojištění vývozního odběratelského úvěru (pojištění typu "D"), tak dokonce až o 50%. EGAP zde zohlednil skutečnost, že rizika krytá těmito pojistkami se do určité míry překrývají.

Podstatně ušetřit mohou také čeští investoři, kteří si pro realizaci svého investičního záměru v zahraničí vyjednají bankovní úvěr s pojištěním EGAP. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy si investor musel zaplatit pojištění svého vlastního vkladu do investice v hostitelském státu proti teritoriálním rizikům (pojištění typu "I"), získává nyní investor zaplacením pojistného za pojištění úvěru na financování investice (pojištění typu "If") jako bonus i pojištění vlastního vkladu investora po celou dobu čerpání a splácení úvěru.

Pojištění úvěru na financování zahraniční investice patří sice mezi nedávno zavedené produkty, přesto však i v jeho případě přistoupil EGAP na základě získaných zkušeností k modifikaci tak, aby vyhovoval i potřebám developerů obchodních a bytových projektů v zahraničí. Podmínky pojištění bankovních úvěrů pro developerské projekty jsou "změkčeny" s ohledem na skutečnost, že cash-flow i návratnost úvěrů jsou v těchto případech obvykle rychlejší. Proto například mohou až polovinu vlastních zdrojů, které musí být ve výši minimálně 20% investičních nákladů, tvořit nepeněžní vklady a současně není vyžadováno 100% ručení za komerční riziko nesplacení investičního úvěru. Toto ručení může být nahrazeno kombinací ručení sníženého až na 30 % z úvěru a dalšího zajištění. Developer by však měl mít při zahájení výstavby finančně dostatečně vybavené kupce na podstatnou část objektu.

Další modifikací prošlo také pojištění vývozního odběratelského úvěru (pojištění typu "D"), a to pro účely projektového financování, tedy financování výstavby nové, ekonomicky i právně samostatné jednotky, zpravidla dceřiné společnosti nazývané Special Purpose Vehicle, jejíž příjmy následně slouží jako jediný zdroj splácení úvěrových prostředků. Základem projektového financování je cash flow projektu, které musí zaručovat dostatek zdrojů na úhradu provozních nákladů a splátek úvěru po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Projektové financování je vhodné zejména pro realizaci velkých investičních záměrů v energetice, těžbě a zpracování surovin, metalurgii, výrobě stavebních hmot, telekomunikacích, infrastruktuře apod., u kterých je možné předem sjednat kontrakty na odběr produkce. Na základě specifických mezinárodních pravidel pro tento typ úvěrů lze u projektového financování prodloužit maximální lhůtu splatnosti úvěru až na 14 let a umožnit nerovnoměrné splácení s tím, že termíny pravidelných splátek úvěru mohou být delší než obvyklých 6 měsíců. Přitom rozsah pojistného krytí a výše spoluúčasti mohou být definovány zvlášť pro dobu výstavby projektu a zvlášť pro dobu splácení úvěru.

Zcela nový obsah dostalo pojištění prospekce zahraničních trhů (pojištění typu "P") mající za cíl zahájení, případně zvýšení vývozu zboží a služeb do jedné či více zemí. Dříve byla pojištěným banka poskytující úvěr na prospekci a zájem ze strany exportérů byl minimální, protože případný neúspěch prospekce mohl ohrozit jejich pozici při jednání o úvěrech na jiné účely. Nyní se bude pojišťovat přímo vývozce, a to proti finanční ztrátě v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce, kam kromě reklamy, inzerce a propagace patří také účast na obchodních akcích v zahraničí, exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž právní služby, skladování zboží a certifikace výrobků a služeb v zahraničí. Pojištění je určeno vývozcům se zavedenou výrobou, kteří vyrábějí zboží či poskytují služby, pro něž budou prospekci provádět, po dobu nejméně dvou let.

Ve finální fázi přípravy je úprava pojištění úvěru na předexportní financování (pojištění typu "F") tak, aby mohlo krýt i rizika bank spojená s úvěrovým financováním komerčního využití produktů výzkumu a vývoje pro následný vývoz. Produkty výzkumu se rozumí patentované objevy nebo vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, know-how, ale může se jednat také o technická uspořádání, metody, způsoby, pracovní postupy nebo i dílčí výstupy řešených projektů, ke kterým má vývozce vlastnická práva. Zavedením tohoto pojištění chce EGAP podstatně zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení komerčních aplikací výsledků vědy a výzkumu a přispět k zahájení výroby a následnému vývozu celé řady produktů s nejvyšší mírou přidané hodnoty.

Rychle se měnící formy a podmínky mezinárodního obchodu spolu se stále rozmanitějšími způsoby, jakými čeští vývozci vstupují do multilaterálních projektů, staví před EGAP neustále nová zadání. Všechny výše popsané změny v nabídce pojištění se státní podporou jsou výsledkem podrobné analýzy potřeb českých exportérů a investorů a slouží k posílení jejich konkurenceschopnosti ve světě.

Ing. Pavol Parízek
předseda představenstva
a generální ředitel EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek