19.02.2009
Přehled protikrizových opatření EGAP

Přehled opatření ke zlevnění a zlepšení podmínek pojištění
Stručný popis Přínosy
Dočasné zvýšení pojistného krytí u všech typů vývozních úvěrů z 95% na 99%. Snížení rizikovosti vývozu, snížení nákladů na zajištění spoluúčasti.
Dočasné zvýšení pojistného krytí akreditivů z 80% na 99%. Snížení spoluúčasti bank, rychlejší vyřizování krátkodobého financování od zahraničních bank, zvýšení limitů zahraničních bank u českých bank.
Zlevnění pojištění tzv. výrobního rizika o 30%, zlevnění až o 50% při souběhu s pojištěním vývozního úvěru. Snížení nákladů vývozce.
Zlevnění pojištění investic při souběhu pojištění úvěru na financování investice a vlastního vkladu investora. Snížení nákladů investorů.
Zlevnění procedury posuzování vlivu vývozu a investic na životní prostředí. Snížení nákladů vývozců a investorů o prvotní náklady spojené s expertízou (hradí EGAP).
Zjednodušení režimu pojišťování předexportních úvěrů a záruk pro MSP. Snížení nákladů malých a středních vývozců.
Podstatné zkrácení doby vyřízení.
Přehled nových pojistných produktů
Stručný popis Přínosy
Pojištění projektového financování nově vybudovaných výrobních kapacit v zahraničí. EGAP kryje riziko splacení úvěru, které není založeno na zárukách exportéra či investora, ale na výnosech projektu. Splácení rozloženo do nepravidelných splátek.
Možnost prodloužení splatnosti úvěru až na 14 let.
Pojištění úvěrů na financování investic pro developerské projekty v zahraničí. Přizpůsobení podmínek pojištění specifickým potřebám podnikání při výstavbě multifunkčních, obchodních a bytových objektů v zahraničí.
Pojištění úvěru na financování komerční aplikace výsledků vědy a výzkumu určené pro vývoz. Podpora vědy a výzkumu. Podpora zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby určené pro vývoz, podpora vývozu s vysokou přidanou hodnotou.
Pojištění prospekce zahraničních trhů proti riziku ztrát v důsledku neúspěchu prospekce. Podpora vývozců při hledání nových trhů, krytí nákladů spojených se vstupem na zahraniční trhy, marketingem, atd. (určeno zejména pro MSP).
Pojištění vývozních pohledávek pro nejmenší vývozce. Podpora vývozců s vývozem do 2 mil. EUR/rok.
Rozšíření kapacity a kultivace pojistného trhu v ČR.

Jedním z dopadů současné celosvětové finanční a hospodářské krize na Českou republiku je pokles poptávky v zemích, které jsou hlavními odbytišti českého vývozu. Ministři financí a průmyslu a obchodu proto vyhlásili řadu opatření na podporu exportu a jednou z institucí, která má za úkol je uvést do života, je právě EGAP, jehož pojistná kapacita ve státním rozpočtu se zvedla ze 120 na 150 mld. Kč. Zvýšení pojistné kapacity umožní vyhovět očekávané poptávce ze strany vývozců po dobu několika příštích let a přitom si nevyžádá žádné bezprostřední rozpočtové výdaje.

Současně jsme vytvořili takové podmínky, abychom mohli nejenom přijímat k pojištění nová rizika spojená s vývozem českého, zboží, služeb a investic, ale také administrativně zjednodušit a zároveň zlevnit již dříve nabízené druhy pojištění. Prospěch z toho budou mít nejenom velcí finální vývozci investičních celků a strojních zařízení, ale do značné míry i malé a střední podniky, ať už jako subdodavatelé nebo přímí vývozci.

Především jsme dočasně zvýšili z 95% na 99% pojistné krytí rizika nesplacení všech typů vývozních úvěrů. K obdobnému kroku jsme přistoupili také u bankovních garancí vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty a při pojišťování českých investic v zahraničí proti politickým rizikům jsme dokonce zvýšili pojistné krytí až na 100%. V praxi to pro české vývozce, investory a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a podstatnou úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nově činí pouhé 1% nebo je dokonce nulová. Pojistné krytí jsme zvýšili i u akreditivů, a to dočasně z 80% na 99%, abychom umožnili rychlejší vyřizování krátkodobého financování od zahraničních bank a zvýšení limitů zahraničních finančních institucí u bank operujících na českém trhu.

Ke zlevnění jsme našli určitý prostor tam, kde nejsme až tak přísně svázáni závaznými mezinárodními pravidly, která kromě jiného striktně určují i výši pojistných sazeb. Jedná se především o výraznou slevu pojištění tzv. výrobního rizika, kdy se vývozce pojišťuje proti riziku ztrát v důsledku zrušení či přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce nebo v důsledku politické, finanční, případně i makroekonomické situace země dovozce. Při samostatném pojištění proti těmto rizikům je teď pojistná sazba o 30% nižší ve srovnání s dřívějškem a pokud je ke stejnému exportnímu případu současně uzavřeno pojištění vývozního odběratelského úvěru, tak dokonce až o 50%.

Určité překrývání rizik jsme zohlednili i v případě investic v zahraničí. Podstatně ušetřit tak mohou investoři, kteří se rozhodnou svůj vlastní vklad do investice zkombinovat s bankovním úvěrem pojištěným u nás proti politickým i komerčním rizikům. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy si investor kromě úvěru pojišťoval samostatně svůj vlastní vklad do investice v hostitelském státu proti politickým rizikům, jako je vyvlastnění bez náhrady nebo nemožnost transferu výnosů, kryje nyní pojištění bankovního úvěru na financování investice i rizika spojená s vlastním vkladem investora po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Jinými slovy, investor ušetří náklady na pojištění vlastního vkladu do investice, neboť ty jsou již zahrnuty v ceně za pojištění investičního úvěru.

Na základě signálů z trhu jsme také přistoupili k modifikaci některých stávajících a osvědčených pojistných produktů. Tak například jsme uvedli do života zvláštní variantu pojištění vývozního odběratelského úvěru spláceného formou projektového financování, kdy zahraniční kupující za úvěr neručí svým majetkem a jako jediný zdroj splácení slouží příjmy z prodeje produkce nové výrobní kapacity postavené z exportního úvěru. Projektové financování je vhodné hlavně pro velké investiční akce v energetice, těžbě a zpracování surovin, metalurgii, výrobě stavebních hmot, telekomunikacích, infrastruktuře a v dalších případech, kdy je možné předem sjednat kontrakty na odběr produkce. Na základě specifických mezinárodních pravidel pro tento typ úvěrů lze částečně "změkčit" podmínky splácení a povzbudit tak poptávku po takových projektech.

Vstříc vycházíme i potřebám developerů obchodních a bytových projektů v zahraničí. Úprava pojištění úvěru na financování zahraniční investice vychází ze skutečnosti, že cash-flow i návratnost úvěrů jsou v těchto případech obvykle rychlejší a tomu odpovídají i výhodnější podmínky pojištění. Na druhou stranu by však developer měl mít při zahájení výstavby smluvně zajištěného kupce alespoň na polovinu objektu.

Speciálně pro malé a střední podniky je určeno nové pojištění prospekce zahraničních trhů za účelem zahájení, případně zvýšení vývozu zboží a služeb do jedné či více zemí. Dříve byla pojištěným banka poskytující úvěr na prospekci a zájem ze strany exportérů byl minimální, protože případný neúspěch prospekce mohl ohrozit jejich pozici při jednání o úvěrech na jiné účely. Teď pojišťujeme přímo vývozce, a to proti finanční ztrátě v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce. O pojištění proti tomuto riziku může požádat vývozce, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně dvou let.

První zkušenosti nabíráme i u další novinky, kterou je pojištění bankovního úvěru na financování komerční aplikace výsledků vědy a výzkumu pro následný vývoz, například formou patentů a licencí. Míra nejistoty a rizika spojeného s financováním je v takovém případě vyšší než obvykle. Chceme ale tímto typem pojištění podpořit výrobu a vývoz zboží s vysokou mírou přidané hodnoty v souladu s programovými cíly vlády.

© EGAP  2018
Mapa stránek