02.03.2009
Pojištění (nejen) úvěrů = nejlepší obrana i před krizí (Parlament, vláda, samospráva)

V současné době, kdy poměrně rychle přerostla finanční krize v globální hospodářskou krizi, pocítili dopad neutěšené situace na svých bedrech i čeští exportéři.

Ti, kteří využívají služby Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), vědí, že je situace vážná, ale vzhledem k jejich prozíravosti nemusí být rozhodně zoufalá. Hovořili jsme o tom s Ing. Vlastimilem Nesrstou, ředitelem sekretariátu GŘ a manažerem PR a tiskovým mluvčím této společnosti.

Pojištění možných rizik českých exportérů

"EGAP pojišťuje se státní podporou rizika spojená s mezinárodním obchodem, která jsou nepojistitelná soukromými úvěrovými pojišťovnami. Jedná se o rizika teritoriální v závislosti na politické a ekonomické situaci v zemi dovozce a rizika komerční. Míru teritoriálního rizika té které země neurčuje EGAP, ale je výsledkem práce expertní skupiny OECD, která periodicky zpracovává aktuální údaje MMF a Světové banky o finanční a ekonomické situaci dané země a rovněž bere v úvahu zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven s platební morálkou místních dovozců," vysvětluje Ing. Nesrsta úvodem.

Pokud jde o komerční riziko, spočívá v tom, že konkrétní dovozce nezaplatí za odebrané zboží či služby buď z důvodu platební neschopnosti, nebo platební nevůle. Není pochyb o tom, že v období celosvětové hospodářské krize se všemi jejími negativními dopady zmíněná rizika rychle rostou a že nejlepší obranou je pojištění. "Pojištění nejen chrání před problémy s nedobytnými pohledávkami, ale zároveň zjednodušuje a usnadňuje přístup k úvěrům a dalším bankovním instrumentům, protože pojištění se státní podporou od EGAP je pro banky tou nejvyšší zárukou, že se jim půjčené peníze vrátí," zdůrazňuje podstatnou informaci Ing. Nesrsta.

Formy pojištění

Vývozci mají k dispozici dva způsoby pojištění. Prvním je komerční pojištění krátkodobých pohledávek, druhým již zmíněné pojištění se státní podporou. Komerční pojištění krátkodobých pohledávek je pojištění proti riziku, že obchodní partner nezaplatí ve lhůtě uvedené na faktuře. Může se jednat o obchodní partnery nejen v zahraničí, ale také v tuzemsku a splatnost faktury by neměla být delší než jeden rok. V praxi však bývá mnohem kratší, v průměru měsíc, dva.

"Uvedený typ pojištění nabízejí všechny komerční úvěrové pojišťovny včetně naší dceřiné společnosti a zpravidla se jedná o pojištění celého portfolia pohledávek, což umožňuje z hlediska pojišťovny optimalizovat rozložení rizika a nabídnout pak klientům pojistné sazby v řádu pouhých desetin procenta z pojištěného objemu.

Pojištění se státní podporou je vhodné pro ty případy, kdy trh není schopen daná rizika pojistit. Musejí být přitom splněny ještě další dvě podmínky: Musí jít o vývoz a český podíl na pojišťovaném kontraktu by měl být minimálně 50 %. Pojištění se státní podporou může v každé zemi nabízet pouze jeden subjekt," vysvětluje Ing. Nesrsta.

V České republice je to právě EGAP, který má v nabídce kromě pojištění všech typů vývozních úvěrů také pojištění úvěrů na předexportní financování, pojištění investic v zahraničí a úvěrů na jejich financování, pojištění bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty, pojištění akreditivů a nechybí ani pojištění tzv. výrobního rizika pro případ přerušení nebo zrušení kontraktu ze strany zahraničního kupujícího a pojištění proti finančním ztrátám při neúspěchu prospekce zahraničních trhů, které je určeno zejména malým a středním podnikům.

Konkrétní pomoc pojišťovny

Už teď je zřejmé, že naši vývozci musejí čelit jednak nižší poptávce na zahraničních trzích, kdy se stává získání kontraktu mnohem obtížnějším, jednak nižší ochotě bank poskytovat úvěry, na které se vztahují přísnější pravidla.

"Právě proto jsme dočasně zvýšili pojistné krytí vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 % a bankovních záruk v případě neoprávněného čerpání a investic proti teritoriálním rizikům dokonce až na 100 %. V praxi to pro české vývozce a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nyní činí pouhé 1 % nebo je dokonce nulová. Dále jsme výrazně a trvale zlevnili pojištění výrobního rizika a nabídli značné úlevy i českým investorům, kteří pro realizaci svých záměrů v zahraničí kombinují vlastní zdroje s pojištěným bankovním úvěrem. Došlo také na modifikaci několika stávajících pojistných produktů, například pro potřeby tzv. projektového financování nebo pro developerské účely či financování komerční aplikace a následného vývozu výsledků vědy a výzkumu v podobě patentů, licencí apod.," vyjmenoval Ing. Nesrsta, co vše dělají v zájmu toho, aby exportéři překonali současné problémy v co nejlepší kondici.

S každým zájemcem o pojištění jednají v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. individuálně a pro každého hledají originální řešení jeho potřeb. Jsou připraveni a schopni vyhovět všem českým vývozcům a investorům bez ohledu na jejich velikost, právní formu i objem vývozu nebo rozsah investice. "Nemáme sice vlastní zastoupení v jednotlivých regionech, ale ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, agenturou CzechTrade a Českou exportní bankou provozujeme síť regionálních exportních míst, kde je možné získat základní přehled o našich pojistných službách a nezbytné kontakty," uzavřel Ing. Nesrsta.

Připravila PhDr. Eva Fišerová

© EGAP  2018
Mapa stránek