20.12.2010
Opět rekordní výsledek (Obchod & Finance)

Právě končící rok potvrzuje, že poptávka po pojištění vývozních rizik se státní podporou stále roste. Letos pojistí EGAP vývozní úvěry, bankovní záruky a české investice v zahraničí v objemu přibližně 67 miliard korun, tedy o 5 miliard více než v roce 2009 a vůbec nejvíc v celé své dosavadní historii. Je to především výsledek a úspěch českých firem, které se navzdory složitým podmínkám a silné konkurenci dokázaly prosadit a uzavřít kvalitní vývozní kontrakty. Ukazuje to také na skutečnost, že stále více exportérů hledá a nachází uplatnění i na trzích mimo EU, a v neposlední řadě je to i potvrzením, že mnozí čeští exportéři v posledních několika letech vyrostli ze subdodavatelů zahraničních firem do rolí hlavních dodavatelů velkých investičních celků. Svým dílem k tomu přispěl i EGAP, jako součást komplexní státní podpory exportu.

Z teritoriálního hlediska pojišťoval EGAP letos i v minulých letech české vývozy především do Ruska a dalších zemí SNS. Je ale potěšitelné, že stoupá zájem i o další trhy, jako je Vietnam, Indie, Turecko, a že do hledáčku našich exportérů vstupuje i řada arabských a afrických zemí. A na své „znovuobjevení“ stále čeká Latinská Amerika. Zároveň se EGAP v každodenní praxi stále častěji setkává s požadavkem exportérů a jejich zákazníků na projektové financování namísto standardního exportního financování. Rozdíl je podstatný. Zatímco standardní exportní financování je založené na bonitě dlužníka a s trochou nadsázky lze říci, že je čistě na něm, jestli nechá dodané stroje ležet zabalené v bednách na dvoře nebo je instaluje do výroby, u projektového financování je splácení úvěru založené na výnosech nově vybudované samostatné ekonomické jednotky. To samozřejmě klade na obchodníky a analytiky EGAP mnohem větší nároky, protože kromě posouzení kvality místního investora i českého vývozce je nezbytné velmi pečlivě vyhodnotit i zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku. Projektové financování je vhodné zejména pro energetiku, těžbu a zpracování surovin, metalurgii, výrobu stavebních hmot, telekomunikace, infrastrukturní projekty, prostě všude tam, kde lze zajistit dlouhodobé odběratelské kontrakty.

Státní úvěrová pojišťovna EGAP má podle mezinárodních pravidel, upravujících státní podporu exportu, za úkol vyplňovat mezeru na trhu s exportním pojištěním, kterou nechávají komerční úvěrové pojišťovny. To znamená, že pojišťuje zpravidla velká, složitě strukturovaná a především dlouhodobá rizika spojená s financováním českého vývozu, navíc do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem. Jinými slovy, jde hlavně o vývozy velkých investičních a technologických celků, strojních zařízení apod. financované dlouhodobými bankovními úvěry. Nabízené portfolio služeb je však mnohem širší a řada pojistných produktů vychází vstříc i potřebám malých a středních podniků, jako například pojištění úvěrů na předexportní financování, které lze nově použít i na financování komercializace výsledků vědy a výzkumu pro export, dále pojištění potvrzených akreditivů, výrobního rizika, prospekce zahraničních trhů, bankovních záruk atd. Speciálně pro malé a střední podniky je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak záruk, tak i předexportních úvěrů. Zjednodušení spočívá v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem stanovených mezích, EGAP tento rating akceptuje a pojištění je de facto automatické. Hlavní výhodou je především rychlost celého procesu. Takovou dohodu má EGAP k dnešku s Českou exportní bankou, Českou spořitelnou, Komerční bankou, LBBW Bank, Commerzbank, UniCredit Bank a Citibank.

Pojištěním se státní podporou kryje EGAP celou škálu rizik, s nimiž se může vývozce a jeho banka setkat při přípravě a realizaci vývozního kontraktu. Více se o jednotlivých pojistných produktech se státní podporou můžete dozvědět www.egap.cz, kde najdete i kalkulačku pojistného, potřebné formuláře a kontakty. A ať už budete v příštím roce vyvážet s naším pojištěním nebo bez něho, přejeme vám mnoho zajímavých obchodů s dobrým koncem.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek