08.06.2011
Pojištění EGAP může sehrát rozhodující roli (Obchod & Finance)

EGAP je nejvíce inovativní

Před rokem nás British Exporters Association zařadila mezi nejvíce inovativní vývozní úvěrové pojišťovny na světě. Do této vybrané společnosti jsme se dostali v podkladové studii pro diskusi o dalším vývoji našeho britského partnera Export Credit Guarantee Department (ECGD). Z maximálně možného počtu deseti bodů udělovaných za poskytované služby, jsme získali devět, zatímco ECGD pouze pět. Pro nás to znamenalo místo mezi třemi nejlepšími. Průměr byl přitom mírně přes sedm bodů. Výsledky studie zveřejnil v březnu 2010 časopis Trade Finance Magazine.

Neusnuli jsme na vavřínech

Proč to připomínám právě teď? Protože jsme neusnuli na vavřínech a snažíme se i nadále přicházet s novými typy pojištění se státní podporou. Aktuálně je to například možnost využití předexportního úvěru na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu, tedy cesty od dobrého nápadu v podobě patentu nebo průmyslového či užitného vzoru k tuzemské výrobě, která je určena převážně na export. Touto modifikací už zavedeného typu pojištění chceme maximálně podpořit český vývoz s vysokou mírou přidané hodnoty. Vycházíme přitom z požadavků praxe a z dosavadních zkušeností, které jsme v posledních letech získali s pojišťováním úvěrů na předexportní financování, zejména v případě malých a středních podniků. A právě hlavně pro tento segment firem je naše poslední novinka v portfoliu pojistných produktů se státní podporou určena. Otevírá cestu k bankovnímu úvěru na profinancování všech vývojových aktivit vedoucích buď k vývozu zboží nebo k prodeji práv k duševnímu vlastnictví. Předmětem duševního vlastnictví se přitom rozumějí výstupy ve formě registrovaných objevů nebo vynálezů, užitných nebo průmyslových vzorů a s nimi související know-how, které je výsledkem výzkumné, vývojové nebo projekční práce.

Komplexní úvěrová ochrana

Nabídka EGAP dnes představuje komplexní úvěrovou pojistnou ochranu, ve které nechybí nic, co by exportéři a případně i investoři mohli potřebovat. A podmínky jsou zcela srovnatelné s podmínkami, které mají jejich konkurenti ve vyspělých evropských zemích. Jednotlivé typy pojištění se státní podporou můžeme rozdělit do dvou skupin.

Do první patří pojištění úvěrů. V posledních letech nejčastěji vývozních odběratelských, kdy banka zaplatí českému vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním odběratelem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního odběratele. Splatnost je delší než 2 roky a zahraniční dovozce musí zaplatit minimálně 15 % předem. Dále pojišťujeme vývozní dodavatelské úvěry, jak krátkodobé, tak středně- a dlouhodobé. V tomto případě se nejedná o bankovní úvěry, ale o odklady plateb, který čeští vývozci poskytují zahraničním odběratelům. Modifikací je pojištění bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, jež umožňuje bance odkoupit od vývozce pohledávku za zahraničním odběratelem. Pro vývozce to znamená, že dostane zaplaceno podstatně dřív, než zahraniční odběratel uhradí dluh. Patří sem také již zmíněné pojištění úvěru na předexportní financování, kdy v té základní podobě se jedná o financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem není vyloučeno financování investice do výroby pro export. Nabídku doplňuje pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí.

Z doplňkových produktů vede bankovní záruka

Druhou skupinu pojištění se státní podporou tvoří doplňkové produkty. Nejvíce využívaným je pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). Mezi ostatní typy pojištění dále patří pojištění investic v zahraničí, tedy jakékoliv majetkové hodnoty poukázané do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Uzavřením pojištění výrobního rizika se vývozce chrání proti ztrátám v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního odběratele v průběhu výroby. Uzavřením pojištění prospekce trhu se zase chrání proti ztrátám v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda na ni použije vlastní prostředky nebo úvěr. Tento typ pojištění je určen především pro malé a střední podniky. A nechybí ani pojištění potvrzeného akreditivu.

Zájem o trhy mimo EU poroste

Na základě analýzy vývoje v posledních letech a aktuálních informací od exportérů a bank očekáváme, že i nadále poroste zájem o trhy mimo EU, a proto i zájem o pojištění vývozních rizik se státní podporou. Se známkami hospodářského oživení se konkurence z vyspělých zemí vehementně vrací na perspektivní trhy, a tak bude ještě více záležet nejenom na kvalitě a dodacích termínech, ale také na celém předivu finančních a pojistných vztahů, které obalují jednotlivé nabídky a mohou v tendrech sehrát velkou a někdy i rozhodující roli.

Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek