22.08.2011
Nezastupitelná role (Podnikatel)

Pojišťovna EGAP je významnou součástí podpory českého exportu

Nejde však jen o každoroční objemy pojištěného vývozu, které v posledních letech stále rostly a v roce 2010 dosáhly zatím rekordní výše 67 mld. Kč, ale také o pozitivní přínosy pro ekonomiku ve smyslu příjmů pro státní rozpočet. Ty se realizují v podobě daní a odvodů, udržení zaměstnanosti, posílení kupní síly a vytvoření nových hodnot v ekonomice reinvestováním dosaženého zisku.

Ekonomický přínos pojištění se státní podporou je značný. Studie „Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy související s navýšením finančních prostředků pro EGAP“, kterou zpracovala společnost EEIP a.s. pod vedením prof. Michala Mejstříka a která je dostupná na webových stránkách EGAP, velmi podrobně analyzuje činnost a přínosy pojišťovny na modelové situaci, kdy jsou její pojistné fondy posíleny ze státního rozpočtu o 1 mld. Kč.

Pojišťování exportních odběratelských úvěrů

Ještě než se dostaneme ke konkrétním číslům, je třeba říci, že hlavní činností EGAP je pojišťování exportních odběratelských úvěrů se splatností delší než 2 roky. Jsou to vesměs úvěry, které poskytují banky zahraničním firmám na nákup českého zboží a služeb. Český exportér dostane zaplaceno a zahraniční firma úvěr postupně splácí, obvykle v půlročních splátkách. Role EGAP spočívá v pojištění rizika banky, že zahraniční firma z nějakého důvodu splácet přestane. Pokud se tak stane, začíná EGAP splácet bance místo zahraniční firmy a současně zahajuje proces vymáhání škody. Minimálně dvouletá splatnost exportního úvěru je typická třeba pro větší vývozy strojního a technologického zařízení, dopravní techniky a investičních celků, tedy vývozy, které jenom výjimečně realizují malé a střední podniky. Pro ty je ovšem v nabídce EGAP řada jiných pojistných produktů, z nichž například pojištění předexportního financování a bankovních záruk má navíc pro ně velmi zjednodušený režim. Pro úplnost je třeba dodat, že krátkodobé pohledávky za zákazníky v rámci EU běžně pojišťují komerční úvěrové pojišťovny a EGAP, jako státní úvěrová pojišťovna, nesmí podle mezinárodních pravidel pro státem podporované vývozy takové pojištění nabízet.

EGAP - soběstačný nástroj státní podpory exportu

Dalším základním principem, kterým se musí řídit pojišťovny poskytující pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou, je princip samofinancování své činnosti, myšleno a měřeno v dlouhodobém horizontu. Stát by neměl dlouhodobě dotovat provoz pojišťovny, neboť v takovém případě by šlo o nedovolenou podporu. EGAP od počátku své existence, tedy od roku 1992, plně hradí veškeré provozní náklady, včetně výplat pojistných plnění poškozeným klientům, z výnosů z vlastní činnosti a funguje jako soběstačný, ale přitom cíleně a opět v dlouhodobém horizontu jako de facto neziskový nástroj státní podpory exportu.

Současně však musí EGAP splňovat regulatorní požadavek na výši pojistných fondů a rezerv k celkové pojistné angažovanosti, kterou se, zjednodušeně řečeno, rozumí souhrn všech aktuálně krytých rizik spojených s financováním českého vývozu. Pojistné fondy a rezervy lze posílit jenom ze dvou zdrojů. Prvním je zisk a druhým státní rozpočet. A vzhledem k tomu, že, jak vyplývá z výše uvedeného, smyslem činnosti EGAP není vytvářet zisk, protože by byl na úkor exportérů, nezbývá než čas od času požádat o dotaci ze státního rozpočtu, aby byla vytvořena potřebná pojistná kapacita pro přijímání nových rizik.

Konkrétní čísla

Navýšení pojistných fondů a rezerv dotací ze státního rozpočtu o 1 mld. Kč umožní pojistit český export v hodnotě přibližně 10 mld. Kč a zaměstnat 1500 lidí. Hned v prvním roce se do státního rozpočtu vrátí polovina poskytnuté dotace ve formě daní a povinných odvodů, ke kterým je třeba přičíst i ušetřené prostředky na podpory v nezaměstnanosti. Peníze se postupně vracejí i nadále a po deseti letech představují kumulované čisté přínosy do veřejných rozpočtů přibližně 1,7 mld. Kč.

Není tedy pochyb o tom, že státní prostředky jsou v EGAP velmi účelně využity a efektivně alokovány, tím spíše, že slouží pouze jako regulatorní záloha a dosud nikdy nebyly použity na výplatu pojistného plnění či na provoz pojišťovny. V této souvislosti je třeba zmínit se o tom, že ve srovnání s průmyslovými ekonomikami Evropy v podpoře exportu ještě pokulháváme, když se např. v podpořených vývozních úvěrech na 1 obyvatele pohybujeme ve spodní části tabulky, daleko za Belgií, Finskem a Norskem, ale třeba i Dánskem nebo Holandskem.

Na druhé straně zase EGAP patří mezi nejvíce inovativní ECAs (Export Credit Agencies), jak vyplývá ze srovnání, které zpracovala Britská asociace exportérů v rámci diskuse o dalším směřování britské exportní úvěrové pojišťovny ECGD (Export Credit Guarantee Department). Z maximálně možného počtu deseti bodů udělovaných za poskytované služby jsme získali devět, zatímco ECGD pouze pět, a dostali jsme se tak mezi tři nejlepší pojišťovny. Výsledky zveřejnil v březnu 2010 časopis Trade Finance Magazine.

Dvě skupiny služeb EGAP

A jaké služby poskytujeme? Můžeme je rozdělit do dvou skupin. Do první patří pojištění úvěrů. V posledních letech nejčastěji vývozních odběratelských, kdy banka zaplatí českému vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním odběratelem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního odběratele. Splatnost je delší než 2 roky a zahraniční dovozce musí zaplatit minimálně 15 % předem. Dále pojišťujeme vývozní dodavatelské úvěry, jak krátkodobé, tak středně- a dlouhodobé. V tomto případě nejde o bankovní úvěry, ale o odklady plateb, které čeští vývozci poskytují zahraničním odběratelům. Modifikací tohoto produktu pak je pojištění bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, jež bance umožňuje odkoupit od vývozce pohledávku za zahraničním odběratelem. Pro vývozce to znamená, že dostane zaplaceno podstatně dřív, než zahraniční odběratel uhradí dluh. Patří sem také pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem není vyloučeno financování investice do výroby pro export. Nedávno jsme předexportní financování rozšířili i na komerční vývoj výsledků vědy a výzkumu, tedy cesty od dobrého nápadu v podobě patentu nebo průmyslového či užitného vzoru k tuzemské výrobě, která je určena převážně na export. Chceme tak maximálně podpořit český vývoz s vysokou mírou přidané hodnoty. Nabídku v této první skupině ještě doplňuje pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí.

Druhou skupinu pojištění se státní podporou tvoří doplňkové produkty. Nejvíc využívaným je pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). Mezi ostatní typy pojištění dále patří pojištění investic v zahraničí, tedy jakékoliv majetkové hodnoty poukázané do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Uzavřením pojištění výrobního rizika se vývozce chrání proti ztrátám v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního odběratele v průběhu výroby. Uzavřením pojištění prospekce trhu se zase chrání proti ztrátám v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda na ni použije vlastní prostředky, nebo úvěr. Tento typ pojištění je určen především pro malé a střední podniky. A nechybí ani pojištění potvrzeného akreditivu.

To, co Britská asociace exportérů nejvíc ocenila, byla komplexní a variabilní nabídka, v níž nechybí nic, co by exportéři a případně i investoři mohli při expanzi na zahraniční trhy potřebovat. A co je neméně důležité, podmínky pojištění pro naše exportéry jsou zcela srovnatelné s podmínkami, které mají jejich konkurenti ve vyspělých evropských zemích.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Můžete k tomu využít třeba i Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Náš stánek najdete na volné ploše F a v úterý 4. října se od 11.00 hod. uskuteční v administrativní budově BVV, v sále 102, seminář pro zájemce o problematiku exportního pojištění se státní podporou.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva
generální ředitel

© EGAP  2018
Mapa stránek