01.03.2012
Stojíme za českými exportéry (Komora.cz)

V letošním roce chceme navázat na dobré obchodní výsledky v roce 2011, kdy jsme pojistili exportní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v hodnotě 53 mld. Kč. Největší objemy námi pojištěného českého vývozu přitom směřovaly do Ruska a do Turecka. Jako již tradičně převažoval vývoz strojního, technologického a energetického zařízení a dopravních prostředků financovaný exportními odběratelskými úvěry. Pojištění tohoto typu středně a dlouhodobých úvěrů, kterými banky financují český vývoz, v posledních letech dominuje a my v tomto směru neočekáváme žádnou zásadní změnu. Pravděpodobně i letos se tedy budou exportní odběratelské úvěry podílet na celkovém pojištěném objemu přibližně z dvou třetin.

Vloni patřily mezi největší obchodní případy výstavba uhelné elektrárny a dodávky zařízení pro důlní těžbu v turecké Adularyi v pojistné hodnotě 11 mld. Kč, výstavba silnice v Ázerbájdžánu v pojistné hodnotě 6 mld. Kč a výstavba závodu na výrobu OSB desek v ruské Kalevale v pojistné hodnotě 4,5 mld. Kč. Letos už byly například podepsány smlouvy na pojištění projektu výstavby paroplynové elektrárny TEC Poljarnaja u města Salechard v Rusku v pojistné hodnotě 11,5 mld. Kč a další rozsáhlé projekty se připravují.

Úvěrová pojišťovna EGAP dokázala za celou dobu své činnosti od roku 1992 pokrývat své provozní náklady, včetně výplat pojistných plnění, z vlastních příjmů. A to platí stále.
V loňském roce jsme na pojistných plněních vyplatili zhruba 870 mil. Kč. Bylo to skoro o polovinu méně než v roce 2010 a dokonce i méně, než jsme počítali. Tento příznivý vývoj však na konci roku ovlivnila potřeba zvýšené tvorby rezerv na očekávané pojistné události spojené zejména se zpožděnými dopady globální finanční krize a nepříznivého vývoje sklářského průmyslu v Rusku a na Ukrajině.

Vytvoření odpovídajících rezerv na budoucí možné výplaty pojistných plnění, pro případ neúspěchu zahájených restrukturalizačních procesů, se promítlo do hospodářského výsledku za účetní období 2011 tak, že místo očekávaného zisku jsme skončili ve ztrátě přes 800 mil. Kč. Pokryjeme ji bez problémů z nerozděleného zisku z minulých let. A na kapacitu pojišťovny a její schopnost přijímat nová rizika spojená s financováním českého vývozu nebude mít žádný negativní vliv, protože zatímco rezervy musíme vytvářet ihned a v plné výši potenciální škody, samotné výplaty pojistných plnění probíhají rozloženě v čase podle termínů splatnosti poskytnutých úvěrů.
V letošním roce čekáme kladný hospodářský výsledek. Střídání ziskových a ztrátových období je v činnosti úvěrové pojišťovny, zaměřené na podporu vývozu do rizikovějších teritorií a také obecně na podporu exportu v průběhu hospodářských recesí a krizí, běžné a obvyklé.

Pravidla OECD a EU pro státem podporované vývozy přitom vyžadují, aby taková pojišťovna měla z dlouhodobého hlediska vyrovnané hospodaření a byla samofi nancovatelná. Stát by neměl dlouhodobě dotovat provoz pojišťovny, protože v takovém případě by se jednalo o nedovolenou podporu. EGAP tento požadavek splňuje a funguje jako soběstačný, ale přitom cílený a v dlouhodobém horizontu neziskový nástroj státní podpory exportu.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek