16.07.2012
Nová "ekologičtější" pravidla pro vývozní úvěry

Členské země OECD a tzv. Participanti Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (Konsenzus OECD) se dohodli na dvou významných dokumentech - nových pravidlech pro posuzování („due diligence“) současných environmentálních a sociálních dopadů při poskytování vývozních úvěrů a vytvoření finančně obezřetných pobídek na podporu podnikatelských projektů s nízkými emisemi CO2. Nová úprava má rovněž za cíl podpořit v exportních projektech využívání pokročilých technologií šetrných ke klimatu, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie či zachycování a ukládání uhlíkových emisí.

Prvním dokumentem je Doporučení OECD ohledně „společných přístupů“ ke státem podporovaným exportním úvěrům, které rozšiřuje a posiluje ustanovení o řešení environmentálních a sociálních aspektů státem podpořeného vývozu zboží a služeb a které nahradilo předchozí Doporučení z roku 2007. Nové Doporučení stanoví jasnější a přehlednější postup při zařazování projektů do jednotlivých kategorií z hlediska jejich vlivu na životní a sociální prostředí v zemích realizace projektů. Hlavní změnou je posílení pozornosti věnované sociálním dopadům projektů o aspekty ovlivňující lidská práva. Z tohoto důvodu byla projednávaná problematika též předmětem konzultací rovněž s nevládními organizacemi, obchodními a bankovními skupinami, odbory.

Druhým dokumentem, který byl schválen Participanty Konsensu OECD, je Sektorové ujednání o exportních úvěrech na projekty obnovitelných zdrojů energie, projekty omezující změny klimatu a na vodohospodářské projekty. Nové ujednání vytváří rámec a pobídky pro financování velkých, kapitálově náročných projektů v sektorech, které pomáhají zmírnit změny klimatu, včetně projektů obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářských projektů. Nově lze nyní podporovat vývozní projekty s podpořenými úvěry se splatností až 15 nebo 18 let a přitom využívat pružné struktury pro splácení dlouhodobých úvěrů. Kromě financování projektů obnovitelných zdrojů energie s 18 lety splácení, se podporují projekty nahrazující využívání fosilních paliv a projekty, které zvyšují energetickou účinnosti stávajících a nových kapacit. Ujednání bude pravidelně přezkoumáváno, mj. proto, aby do jeho režimu mohly být zařazeny budoucí nové technologie v oblasti energetiky.

© EGAP  2018
Mapa stránek