05.10.2012
Oznámení - Podmínky pro výběr člena představenstva/generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále "EGAP" nebo "pojišťovna") je specializovaná úvěrová pojišťovna pro státní podporu vývozu vlastněná Českou republikou. Vznikla v roce 1992 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním EGAP je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním pojištění vývozních úvěrových rizik. EGAP tak doplňuje nabídku komerčních úvěrových pojišťoven, vyplňuje stávající mezeru na trhu a působí jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Role Generálního ředitele

Generální ředitel je nejvyšším vedoucím zaměstnancem pojišťovny, kterému odpovídají všechny úrovně vedoucích zaměstnanců, včetně náměstků generálního ředitele a ředitelů jím přímo řízených útvarů. Generální ředitel pojišťovny provádí a vykonává usnesení představenstva a na základě pověření představenstva vykonává další činnosti svěřené mu představenstvem a stanovami a v rozsahu své působnosti je představenstvem pověřen obchodním vedením společnosti.

Generální ředitel dále zejména:

 • vykonává v souladu s pokyny představenstva činnosti směřující k zajištění fungování pojišťovny,
 • v souladu s organizačním řádem pojišťovny a rozhodnutím představenstva zastupuje pojišťovnu při pracovněprávních úkonech a vykonává další práva a povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a souvisejících předpisů,
 • na základě pokynů představenstva disponuje a hospodaří s účelovými fondy, s výjimkou rezervního fondu,
 • zajišťuje a poskytuje představenstvu potřebné dokumenty, jakož i poskytuje představenstvu další potřebnou součinnost k výkonu působnosti představenstva,
 • předkládá představenstvu a dozorčí radě jedenkrát ročně k projednání zprávu hodnotící činnost pojišťovny v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • předkládá představenstvu návrh na pověření fyzické či právnické osoby zajišťováním výkonu vnitřního auditu nebo na její odvolání; zajišťuje-li výkon vnitřního auditu více zaměstnanců, navrhuje pověření nebo odvolání jejich vedoucího zaměstnance, resp. navrhuje sjednání nebo ukončení jeho pracovního poměru
Předpokládaný harmonogram výběru
 1. Uzávěrka pro přihlášky: 19.10.2012
 2. Pohovory s jednotlivými uchazeči 29.10.-2.11.2012
 3. Vyžádání předchozího souhlasu ČNB 9.11.2012
 4. Oznámení návrhu členům dozorčí rady: 9.11.2012
 5. Mimořádná jednání dozorčí rady/představenstva: 30.11.2012

Na základě výše uvedeného lze předpokládat zahájení pracovního poměru ve funkci generálního ředitele pojišťovny k 1.12.2012.

Předpoklady pro výkon funkce
 • ukončené vysokoškolské vzdělání;
 • důvěryhodnost (zejména bezúhonnost, viz příloha);
 • zkušenosti v pojišťovnictví či jiných finančních institucích v délce nejméně 5 let v posledních 10 letech;
 • zkušenosti v řídící funkci či jiných finančních institucích v délce nejméně 2 let na úrovni přiměřené pro vedení pojišťovny;
 • znalost regulatorního prostředí v pojišťovnictví;
 • zkušenosti z finančních trhů, zejména z pohledu řízení úvěrových rizik, a znalost nástrojů kapitálového trhu pro zajištění financování úvěrových aktivit, dále řízení aktiv a pasiv rozvahy;
 • znalost vládních politik v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti a podpory exportu;
 • základní znalost pravidel pojištění a financování se státní podporou, především Konsensu OECD a příslušných českých právních norem;
 • orientace na českém trhu (banky, průmysl, instituce), popřípadě v zahraničí;
 • schopnost efektivně vést tým představenstva, povzbuzovat týmovou spolupráci a rozvíjet talenty;
 • schopnost efektivní komunikace s akcionáři, zaměstnanci pojišťovny, bankami, exportéry a klienty pojišťovny, jakožto i s médii a veřejností;
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti, vyjednávací schopnosti;
 • výborná znalost obecné a odborné angličtiny, ruština či další cizí jazyk výhodou
Způsob podání přihlášky

Písemně
K rukám předsedy dozorčí rady do 19.10. 2012, 12:00.
Nabídky je nutné doručit do ukončení lhůty v zalepené obálce s uvedením textu „Výběrové řízení – neotvírat“ na adresu:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34
P.O. Box 6
111 21 Praha 1
Česká Republika
Telefon: +420 222 842 400
Fax: +420 222 844 140

Přihláška musí obsahovat:
 • plný strukturovaný životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);
 • průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu;
 • stručnou koncepci výkonu funkce;
 • úvaha o možném rozvoji podpory exportu, včetně pojištění vývozních úvěrových rizik, slabé a silné stránky aktuálně fungujícího systému podpory exportu (v anglickém jazyce);
 • osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv.lustrační osvědčení), popřípadě kopie podané žádosti;
 • čestné prohlášení k posouzení důvěryhodnosti fyzické osoby ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví s úředně ověřeným podpisem;
 • originál dokladu o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi ve smyslu § 11 smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví;
 • potvrzení bezdlužnosti vůči státu
© EGAP  2018
Mapa stránek