14.03.2014
Kategorizace zemí aneb mezinárodní pravidla pojišťování exportu (TRADE NEWS )

Často se někteří exportéři ptají, jak je možné, že třeba před dvěma lety pojišťovali u egapu export do ruska a teď chtějí totéž pojistit na ukrajině, a v ceně za pojištění je obrovský rozdíl. Vysvětlení je jednoduché: zatímco rusko je v kategorii 3, ukrajina nyní podle oecd spadá do kategorie 7. Pojišťování exportu má svá mezinárodní pravidla. EGAP tak musí dodržovat především členění zemí do rizikových kategorií, které stanovuje OECD.

Jedním z nejdůležitějších prvků řízení rizik při pojišťování exportního financování je hodnocení teritoriálních rizik. Znamená to, že země jsou hodnoceny z hlediska jejich schopností splácet poskytnuté úvěry, respektive vytvářet příznivé ekonomické podmínky pro splácení úvěrů hospodářskými subjekty.
Hodnocení teritoriálního rizika zemí pro poskytování exportního financování a pojišťování s oficiální podporou je upraveno mezinárodními pravidly v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pravidelně několikrát do roka se v Paříži setkávají experti na teritoriální rizika členských zemí OECD a řadí jednotlivé regiony do určitých kategorií.

KONSENZUS OECD

Kategorizace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí na základě výsledků ekonometrického modelu, který vychází z nejaktuálnějších údajů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky o finanční a ekonomické situaci země a rovněž z údajů o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven členských zemí OECD – účastníků tzv. konsenzu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují rovněž nekvantifikovatelné faktory politického rizika a další faktory a zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven, které nejsou zahrnuty do vstupních dat modelu.

SEDM RIZIKOVÝCH KATEGORIÍ

Země jsou zařazovány do sedmi rizikových kategorií, od nuly po sedmičku. Sedmou kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a první kategorii země s minimální úrovní rizika. Do kategorie nula pak patří země, u nichž se neuvažuje s existencí teritoriálních rizik a pojištění exportních operací by mělo být realizováno běžnými komerčními pojišťovnami. Jde o většinu zemí Evropské unie, dále USA, Japonsko, Jižní Koreu apod. Pojištění komerčních rizik těchto operací by mělo probíhat výlučně na tržním principu, tj. bez oficiální podpory. Vedle tohoto mezinárodního pohledu uplatňuje EGAP ještě své vnitřní hodnocení zemí kategorie 7 a některé z nich považuje za v současné době nepojistitelné (např. řada afrických zemí).

VÝPOČET POJISTNÉ SAZBY

Politické riziko země dovozu je významnou součástí hodnocení rizik vývozního obchodního případu a je rovněž důležitým prvkem výpočtu pojistné sazby. Z tohoto důvodu mohou být rozdíly v pojistné sazbě pro obdobný projekt do země kategorie 0 či 1 a kategorie 7 poměrně velké. OECD také u jednotlivých kategorií stanovuje minimální pojistnou sazbu – a zde platí, že EGAP nesmí jít při výpočtu pojistného pod tuto hranici.


EGAP pojišťuje exportní transakce do zemí všech rizikových skupin, největší podíl v pojistném portfoliu mají země se střední úrovní teritoriálních rizik – skupiny 3, 4 a 5. Kompletní rozdělení zemí do kategorií najdete na http://www.egap.cz.

© EGAP  2018
Mapa stránek