Člen představenstva pověřený vedením Úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Člen představenstva pověřený vedením Úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek

Charakteristika funkce

Člen představenstva pověřený vedením Úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek zajišťuje činnost společnosti v oblasti likvidace škod a vymáhání pohledávek včetně regresů a rekursů u všech typů provozovaných pojištění. Za tím účelem zejména:

 • odpovídá za řízení úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek a to zejména tím, že řídí a kontroluje činnost zaměstnanců, kteří mu přímo podléhají, a ukládá jim povinnosti,
 • odpovídá za stanovení způsobů likvidace pojistných událostí, přijímání opatření k odvracení hrozeb vzniku pojistných událostí a k minimalizaci případných škod pro EGAP i pojištěného,
 • odpovídá za řízení způsobu a realizace vymáhání pohledávek,
 • navrhuje generálnímu řediteli opatření na rozvoj společnosti, strategická opatření včetně námětů na legislativní změny a změny vnitřních předpisů společnosti v rámci působnosti úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek,
 • vykonává dále činnosti, které mu v rámci jeho působnosti pro jednotlivé druhy záležitostí svěřují organizační řád a další interní předpisy nebo určí představenstvo.

V souvislosti s platnou legislativou musí kandidát splňovat následující kritéria:

 • vysokoškolské vzdělání právnického nebo ekonomického směru, případně jiné vysokoškolské vzdělání doplněné adekvátní praxí ve finanční instituci,
 • zkušenosti v řídící funkci na úrovni přiměřené vedení pojišťovny v délce nejméně čtyř let, zkušenosti v řídící funkci v pojišťovnictví výhodou,
 • minimálně tříletá odborná praxe na finančním trhu,
 • bezúhonnost (čestnost a finanční obezřetnost, charakter dané osoby, osobní chování a obchodní chování včetně jakýchkoli trestních a finančních aspektů a aspektů dohledu),
 • základní znalost pravidel pojištění a financování se státní podporou, především Konsensu OECD a příslušných českých právních norem,
 • aktivní znalost anglického jazyka, komunikační znalost druhého světového jazyka,
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost v jednání a rozhodování a schopnost efektivně vést tým,
 • schopnost zdolávat časovou a stresovou náročnost při plnění úkolů,
 • společenské vystupování,
 • systémový tvůrčí přístup k řešení problémů,
 • znalost práce na PC,
 • vyloučení střetu zájmů.

Kandidát musí současně disponovat vhodnou kvalifikací, zkušenostmi a znalostmi v oblasti:

 • pojistných a finančních trhů,
 • obchodní strategie a obchodního modelu, tj. zejm. znalosti týkající se státní podpory vývozu a její realizace,
 • řídicího a kontrolního systému,
 • finanční a pojistně matematické analýzy,
 • regulačního rámce a regulatorních požadavků.

Nabízíme

 • smlouvu o výkonu funkce na 5 let,
 • jedinečnou možnost podílet se na fungování EGAP, jediné instituce svého druhu v ČR,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • možnost osobního rozvoje, vzdělávání a profesního růstu,
 • práci v profesionálním kolektivu přímo v centru Prahy,
 • konkurenceschopnou odměnu a benefity.

Podklady pro výběrové řízení zaslané kandidátem musí obsahovat:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce,
 • zpracovanou stručnou koncepci řízení Úseku likvidace škod a vymáhání pohledávek se zaměřením na jeho efektivní řízení (rozsah cca čtyř stran A4 MS Word),
 • lustrační osvědčení u osob narozených před 1. prosincem 1971,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • potvrzení, že kandidát nemá nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění (formou dokladu od příslušné instituce, nestačí čestné prohlášení),
 • čestné prohlášení, že kandidát nemá nedoplatky na daních,
 • informaci:
  1. o předchozích schvalovacích řízeních vedených dozorovým orgánem ve finančním sektoru v Evropském hospodářském prostoru,
  2. o pověřeních, jmenováních/volbě členem správního, řídícího nebo kontrolního orgánu, či podnikatelských aktivitách, není-li uvedeno v životopisu,
  3. o přímém či nepřímém vlastnictví podílu kandidáta či osobě kandidátovi blízké v obchodní společnosti nebo EGAP nebo jiné formě podstatného ovlivňování činnosti uvedené společnosti (minimálně 20% podíl),
  4. o jiném možném střetu zájmů,
  5. byl-li kandidát odsouzen domácím či zahraničním soudem,
  6. je-li proti kandidátovi vedeno trestní řízení,
  7. je-li kandidát účasten jako rozhodce v rozhodčím řízení, resp. arbitráži,
  8. byl-li kandidát propuštěn z pozice ve finanční instituci, společnosti, z výkonné pozice nebo ukončil-li členství ve správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,
  9. o sankcích ze strany jakéhokoliv orgánu dohledu udělených kandidátovi nebo sankcích udělených právnické osobě, ve které měl tento kandidát vedoucí funkci.

Podklady pro výběrové řízení zasílejte v elektronické podobě na email: hr@egap.cz

Předpokládaný začátek funkčního období: 1. čtvrtletí 2018

Termín pro zaslání a odevzdání přihlášek: do 11. 11. 2017 včetně

Kontaktní osoba: Bc. Daniela Holečková
ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů
tel.: 222 842 013
email: holeckova@egap.cz

Více informací o společnosti najdete na www.egap.cz.

EGAP si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodů zrušit.

Inzerát k nahlédnutí na www.jobs.cz.

© EGAP  2017
Mapa stránek