B Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osobě) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka).

Splatnost krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (vývozní pohledávky) je kratší než 2 roky.

Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru.

Pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží a služby (vývozní pohledávku).

Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

Ing. Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
tel:222 842 328
fax:222 844 130
e-mail:dubec@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek