B Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru Základní podmínky pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %,
  • bezproblémová kreditní historie1 subjektů2,
  • Subjekt2 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru.
  • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem vybraných zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) , jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti)

1 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt (vývozce, dovozce, ručitel) nemá záznam v Centrálním registru úvěrů vedeném ČNB nebo jiném obdobném registru úvěrů, resp. registru informací o zpožděných splátkách pohledávek po dobu minimálně posledních 5 let.

2 Osoby zúčastněné na vývozu - dovozce, případně ručitel.

© EGAP  2018
Mapa stránek