C Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru Žádost o pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení

V rámci přílohy č. 6 jsou uvedeny podklady předkládané žadatelem (pojištěným) za účelem provedení analýzy rizik.

Žadatel o pojištění/pojištěný je povinen v souladu s platnými právními předpisy před podáním žádosti o pojištění vývozních úvěrových rizik/před prvým čerpáním dodavatelského úvěru prověřit:

  • zda předmět vývozu, oblasti, území a osoby na něm zúčastněné nepodléhají mezinárodní sankcím;
  • svou společnost z hlediska pravidel předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu[1];
  • zda společnost žadatele o pojištění nebo jakákoliv společnost z jeho finančně spjaté skupiny[2] není účastníkem výkonu rozhodnutí, exekučního řízení a insolvenčního řízení jako osoba povinná a trestního řízení v oblasti úvěrového podvodu a/nebo pojišťovacího podvodu, podplácení nebo obdobného trestného činu, jak jsou tyto definovány a upraveny v jednotlivých právních jurisdikcích, a tato řízení a skutečnosti ani bezprostředně nehrozí;
  • zda společnost žadatele o pojištění je řádně založenou a existující společností a je oprávněna vykonávat činnost, která je předmětem vývozu, a v obchodním či obdobném rejstříku jsou řádně zapsány všechny zapisované právní skutečnosti a údaje týkající se společnosti žadatele o pojištění a tyto odpovídají skutečnosti.

Výše uvedené skutečnosti budou nezávisle na žadateli o pojištění/pojištěném ověřeny také ze strany EGAP (a to nejen za společnost žadatele o pojištění, ale i za společnosti dovozce, případně ručitele). Pokud bude zjištěno, že došlo k naplnění některé z výše uvedených skutečností, v případě posledním pak k nesplnění, bude k tomu přihlédnuto v rámci rozhodování EGAP o schválení pojištění.

[1] podle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu/ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu;

[2] mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy: jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10 % druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby; právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci); osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40 % celkových dodávek), nebo osoby jsou vzájemně propojené ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.

© EGAP  2018
Mapa stránek