Cf Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru Základní podmínky pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

  • maximální výše úvěru činí 85 % z celkové hodnoty vývozu1
  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %,
  • podíl místních nákladů nepřevyšuje 15%, resp. výjimečně 30 % z Export Contract Value2,
  • bezproblémová kreditní historie3 subjektů4,
  • vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí a neuplatnění mezinárodních sankcí
  • subjekt4 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

1 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

2 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek z České republiky a třetích zemí, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs

3 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt (vývozce, dovozce, ručitel) nemá záznam v Centrálním registru úvěrů vedeném ČNB nebo jiném obdobném registru úvěrů, resp. registru informací o zpožděných splátkách pohledávek po dobu minimálně posledních 5 let.

4 osoby zúčastněné na vývozu - banka (s výjimkou banky se sídlem v ČR – dle zákona o bankách), dovozce, případně ručitel a vývozce

© EGAP  2018
Mapa stránek