D Pojištění vývozního odběratelského úvěru Prověřování cut-off kritérií pro bankovní subjekty

Bankovní subjekty

Základními kritérii hodnocení při poskytnutí pojištění vývozních úvěrových rizik, které Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. jako pojistitel vždy prvotně posuzuje, a to zejména na základě informací poskytnutých žadatelem o pojištění, jsou následující:

 • Banka, její skuteční majitelé a další členové její finanční skupiny1 ve složení, které je a má být žadateli o pojištění známé2, a země sídla banky podléhají mezinárodním sankčním režimům;
 • Banka, její skuteční majitelé3 a/nebo dceřiné společnosti neplní právní předpisy týkající se předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu2;
 • Banka a/nebo její skuteční majitelé3 a/nebo dceřiné společnosti jsou účastníkem insolvenčního řízení nebo obdobného řízení jako osoba povinná2;
 • Banka není společností řádně založenou a existující a není oprávněna vykonávat činnost jako banka.

1 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny. Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením,

přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):

 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
 2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
 3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
 4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
  1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
  2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).
Existence finanční skupiny subjektů tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

2 informace vyplývá z údajů, které má žadatel o pojištění k dispozici, a/nebo z veřejně dostupných zdrojů ke dni prověření

3 Skutečným majitelem se rozumí

 1. právnická nebo fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku banky; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
 2. právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv banky; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
 3. právnické nebo fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv banky, nebo
 4. právnická nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti banky.
© EGAP  2018
Mapa stránek