D Pojištění vývozního odběratelského úvěru Prověřování cut-off kritérií pro nebankovní subjekty

Nebankovní subjekty

Základními kritérii hodnocení při poskytnutí pojištění vývozních úvěrových rizik, které Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. jako pojistitel vždy prvotně posuzuje, a to zejména na základě informací poskytnutých žadatelem o pojištění, jsou následující:

  • Nebankovní subjekt, jeho přímí majitelé1 a skuteční majitelé2, ty ovládané osoby, na nichž je nebankovní subjekt finančně závislý, resp. ty ovládané osoby, se kterými představuje nebankovní subjekt jediné riziko3, a země sídla nebankovního subjektu, podléhají mezinárodním sankčním režimům;
  • Nebankovní subjekt, jeho přímí majitelé1 a skuteční majitelé2 a/nebo ty ovládané osoby, na nichž je nebankovní subjekt finančně závislý, resp. ty ovládané osoby, se kterými představuje nebankovní subjekt jediné riziko3, neplní povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Nebankovní subjekt a/nebo jeho přímí majitelé1 nebo skuteční majitelé2,3, jsou účastníkem insolvenčního řízení nebo obdobného řízení jako osoba povinná;
  • Nebankovní subjekt není společností řádně založenou a existující4.

1 Přímým majitelem se rozumí jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, který má účast v obchodní korporaci – nebankovním subjektu.

2 Skutečným majitelem nebankovního subjektu se rozumí

  1. právnická nebo fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu nebankovního subjektu; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
  2. právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebankovního subjektu disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
  3. právnické nebo fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv nebankovního subjektu, nebo
  4. právnická nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti nebankovního subjektu.

3 ve složení, které je žadateli o pojištění ke dni prověření známé z údajů, které má k dispozici, a/nebo z veřejně dostupných zdrojů

4 nezapsanou v příslušném obchodním rejstříku nebo obdobném registru.

© EGAP  2018
Mapa stránek