D Pojištění vývozního odběratelského úvěru Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci za dovozce za uskutečněnou dodávku zboží a služeb (vývoz). Dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka dovozce (nepřímý odběratelský úvěr). Splatnost vývozního odběratelského úvěru je v zásadě delší než 2 roky. Zejména vzhledem k tomu, že se podmínky pojištění řídí pravidly Konsenzu OECD, je požadováno, aby dovozce zaplatil minimálně 15 % Export Contract Value předem. Pojištěným je banka proti riziku nesplácení poskytnutého vývozního odběratelského úvěru ve stanovených termínech.
V rámci pojištění vývozního odběratelského úvěru lze pojistit i případy financování projektů, výjimečně i krátkodobé odběratelské úvěry za podmínek stanovených předpisy Evropské unie.

Financování projektů je zejména financování nové samostatné ekonomické jednotky (Special Purpose Vehicle - SPV), jejíž výnosy jsou jediným zdrojem splácení úvěrových prostředků a aktiva jediným zajištěním splátek. Základem financování projektů je cash flow SPV, které musí zajistit dostatek zdrojů na úhradu provozních nákladů a na splácení úvěru po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Předmětem pojištění jsou pohledávky pojištěného za dlužníkem ze smlouvy o úvěru, tj. zejména na úhradu jistiny úvěru, úroků z jistiny úvěru a poplatků za rezervaci zdrojů podle smlouvy o úvěru.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace.
Komerčními příčinami jsou deklarovaná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle).
Teritoriální příčiny zahrnují např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěného rizika, ohodnocení charakteru a rizikovosti příslušného vývozu a jeho financování, tj. zejm. objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu, na délce a výši poskytnutého financování a na výši spoluúčasti.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

II. Požadované informace

  • EGAP může u vybraných případů pojištění při sjednávání pojištění vyžadovat informace týkající se vzniku, platnosti a ocenění zajišťovacích instrumentů jako např. účetní hodnoty předmětů zástav, znalecký posudek na tržní hodnotu nemovitosti v ČR, právní stanovisko externí kanceláře k použitelnosti zajištění, stejně tak i dokumenty úvěru,
  • EGAP bude v průběhu pojištění požadovat pravidelné předkládání:
    • finančních výkazů dlužníka a ručitele, které budou sloužit jako podklad pro zpracovávanou aktualizaci ratingů
    • finančních výkazů a dalších dokumentů (např. ocenění nemovitosti v ČR), které budou sloužit k přeceňování zajištění
    • stanoviska právní kanceláře, které bude k datu oceňování/přeceňování zajištění potvrzovat jeho platnost a právní vymahatelnost

Ing. Dana Pučelíková, ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů
tel:222 842 314
fax:222 844 130
e-mail:pucelikova@egap.cz

Ing. Michal Janků, vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik I.
tel:222 842 354
fax:222 844 130
e-mail:jankumi@egap.cz

Ing. Pavel Němeček, vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik II.
tel:222 842 313
fax:222 844 130
e-mail:nemecekpa@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek