D Pojištění vývozního odběratelského úvěru Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení

Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru
Pojištění dle Všeobecných pojistných podmínek typu „D“
  • maximální výše úvěru činí 85 % z Export Contract Value1
  • podíl hodnoty dodávek zboží a služeb s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu2 je vyšší než 50 %,
  • podíl místních nákladů nepřevyšuje 15 %, resp. výjimečně 30 % z Export Contract Value3,1,
  • akontace (předplatba/záloha) ve výši minimálně 15 % z Export Contract Value musí být uhrazena dovozcem (dlužníkem) před Starting Pointem4 na účet vývozce vedený u pojištěné banky1,
  • připravenost a financování výroby předmětu vývozu je zajištěno,
  • bezproblémová kreditní historie5 subjektů6,
  • vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí1 a neuplatnění mezinárodních sankcí vůči subjektům zúčastněným na vývozu, zboží, popř. území nebo oblasti,
  • při sjednávání smlouvy o vývozu nebyla vývozcem porušena ustanovení norem a zvyklostí mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána a nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti podplácení,
  • subjekt6 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu / činnost jako banka, a to minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru.
  • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem vybraných zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) , jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti)

1 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu;

2 pouze u úvěru se splatností dva a více let

3 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek vývozu, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs

4 Starting Point of Credit dle Konsensu OECD

5 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr. V případě fyzických osob, pokud působí v roli sponzora či ručitele, se jedná o "bankovní a nebankovní registr klientských informací" a "Solus"

6 osoby zúčastněné na vývozu a jeho financování

© EGAP  2018
Mapa stránek