E Pojištění potvrzeného akreditivu Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky vystavující bankou v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost vystavující banky platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření cizí země, které vystavující bance znemožní plnění z akreditivu, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi vystavující banky, ale také jiné události v zemi vystavující banky jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na době platnosti akreditivu, na termínu jeho splatnosti a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Ing. Dana Pučelíková, ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů
tel:222 842 314
fax:222 844 130
e-mail:pucelikova@egap.cz

Ing. Michal Janků, vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik I.
tel:222 842 354
fax:222 844 130
e-mail:jankumi@egap.cz

Ing. Pavel Němeček, vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik II.
tel:222 842 313
fax:222 844 130
e-mail:nemecekpa@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek