I Pojištění investic v zahraničí Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřinné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze zahraniční společnosti. Investice musí představovat dlouhodobý závazek investora na dobu nejméně 3 let. Investorem může být jakákoli česká právnická osoba. U investice s potenciálními dopady na životní prostředí si EGAP vyhrazuje právo vyžadovat od investora předložení odborného posudku. Pojištění chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození.

Pojistnou událostí je úplné nebo částečné znehodnocení investice, úplné nebo částečné neprovedení transferu dividend, výnosů, zisků po zaplacení všech daní a poplatků z pojištěné investice ani v průběhu čekací (karenční) doby v důsledku teritoriálních nebo jiných nekomerčních příčin, kterými jsou nemožnost konverze výnosů, vyvlastnění, politické násilné činy a porušení smluvních závazků hostitelským státem.

Výše pojistného závisí především na hodnocení rizikovosti hostitelského státu, na tom, jestli má ČR s hostitelským státem uzavřenou mezistátní dohodu o ochraně investic, a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

II. Požadované informace

  • EGAP může u vybraných případů pojištění při sjednávání pojištění vyžadovat informace a dokumenty vztahující se k investici.

Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Michal Pravda, vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek