If Pojištění úvěru na investici v zahraničí Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Úvěrem na financování investice v zahraničí je úvěr poskytnutý bankou na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem nebo na akvizici zahraniční společnosti českým investorem a případně i na provozní financování zahraniční společnosti. Pojištěn může být pouze úvěr, u kterého je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky. Podmínkou pojištění je rovněž částečné financování investice z vlastních finančních zdrojů investora ve výši stanovené dohodou mezi EGAP, bankou a investorem (standardně alespoň 25 %).

Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru poskytnutého českému investorovi nebo jeho zahraniční dceřiné společnosti.

Předmětem pojištění jsou pohledávky pojištěného (banky investora) za dlužníkem na úhradu jistiny úvěru na investice, úroků a dalších poplatků podle smlouvy o úvěru.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku teritoriálních nebo komerčních příčin nebo jejich kombinace. Teritoriálními příčinami jsou nemožnost konverze a/nebo transferu výnosů, vyvlastnění, politické násilné činy a porušení smluvních závazků hostitelským státem. Komerčními příčinami jsou platební neschopnost dlužníka platit své splatné závazky nebo odepření zaplacení pojištěné pohledávky dlužníkem bez právního důvodu (platební nevůle).

Výše pojistného závisí na objemu a délce úvěru na investice, rozsahu pojišťovaných teritoriálních a komerčních rizik spojených se zahraniční investicí, na hodnocení charakteru a rizikovosti investora a na výši spoluúčasti.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

II. Požadované informace

  • EGAP může u vybraných případů pojištění při sjednávání pojištění vyžadovat informace týkající se vzniku, platnosti a ocenění zajišťovacích instrumentů jako např. účetní hodnoty předmětů zástav, znalecký posudek na tržní hodnotu nemovitosti v ČR, právní stanovisko externí kanceláře k použitelnosti zajištění, stejně tak i dokumenty úvěru,
  • EGAP bude v průběhu pojištění požadovat pravidelné předkládání:
    • finančních výkazů dlužníka a ručitele, které budou sloužit jako podklad pro zpracovávanou aktualizaci ratingů
    • u vybraných případů pojištění finančních výkazů a dalších dokumentů (např. ocenění nemovitosti v ČR), které budou sloužit k přeceňování zajištění
    • u vybraných případů pojištění stanoviska právní kanceláře, které bude k datu oceňování/přeceňování zajištění potvrzovat jeho platnost a právní vymahatelnost

Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Michal Pravda, vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek