V Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu Základní podmínky pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %,
  • bezproblémová kreditní historie1 subjektů2,
  • subjekt2 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu
  • zajištění a zabezpečení pohledávek ze smlouvy o vývozu
    • pojištěním u EGAPu – B, Bf, C, Cf, D
    • pojištěním u komerčního pojistitele
    • akreditivem
    • 100 % platbou předem (min. 30 % před zahájením výroby)

1 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt (vývozce, dovozce, ručitel) nemá záznam v Centrálním registru úvěrů vedeném ČNB nebo jiném obdobném registru úvěrů, resp. registru informací o zpožděných splátkách pohledávek po dobu minimálně posledních 5 let.

2 osoby zúčastněné na vývozu - vývozce

© EGAP  2018
Mapa stránek