Z Pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo plněním smlouvy o vývozu Stručný popis pojistného produktu a kontakty

I. Stručný popis pojistného produktu

Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Beneficientem může být dovozce popř. banka dovozce. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce (příkazce) ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). V souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu mohou být vystaveny i jiné typy záruk.

Pojištěným je banka proti riziku neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

Předmětem pojištění je bankovní záruka vystavená pojištěnou bankou za příkazce v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu.

Pojistnou událostí je neoprávněné čerpání ze záruky a oprávněné čerpání, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Neoprávněným se rozumí čerpání, aniž by vývozce porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy o vývozu nebo z podmínek výběrového řízení, a rovněž čerpání v důsledku teritoriálních a jiných nekomerčních příčin, které mají povahu vyšší moci. Oprávněným je čerpání z důvodu nesplnění smluvních závazků vývozcem.

Výše pojistného závisí na hodnotě a délce pojištěné záruky, hodnocení rizikovosti vývozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu, podmínkách výběrového řízení, druhu záruky a na výši spoluúčasti.

Předběžný výpočet pojistného můžete provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky.

II. Požadované informace

  • EGAP může u vybraných případů pojištění při sjednávání pojištění vyžadovat informace týkající se vzniku, platnosti a ocenění zajišťovacích instrumentů jako např. účetní hodnoty předmětů zástav, znalecký posudek na tržní hodnotu nemovitosti v ČR, právní stanovisko externí kanceláře k použitelnosti zajištění, stejně tak i dokumenty vztahující se k pojišťované záruce či předmětu vývozu,
  • EGAP bude v průběhu pojištění požadovat pravidelné předkládání:
    • finančních výkazů příkazce a příp. ručitele, které budou sloužit jako podklad pro zpracovávanou aktualizaci ratingů
    • u vybraných případů finančních výkazů a dalších dokumentů (např. ocenění nemovitosti v ČR), které budou sloužit k přeceňování zajištění
    • u vybraných případů stanoviska právní kanceláře, které bude k datu oceňování/přeceňování zajištění potvrzovat jeho platnost a právní vymahatelnost

Ing. Petr Martásek, ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Eva Minaříková, vedoucí oddělení pojištění předexportních úvěrů a záruk
tel:222 842 345
fax:222 844 130
e-mail:minarikova@egap.cz

Ing. Michal Pravda, vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek