Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v EGAP podle směrnice EU o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), můžete činit v případě, že jste se o jednání v EGAP, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro EGAP. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi EGAP a jejím dodavatelem.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci ČNB je v souladu se směrnicí pověřena JUDr. Ivana Regula Matějů (dále též „příslušná osoba“), v případě její nepřítomnosti Mgr. Kamila Navrátilová Štichová, MBA.

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci EGAP lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky
  e-mail: podnety@egap.cz
 • Písemně
  dopisem s označením WHISTLEBLOWING – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:
  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
 • Telefonicky
  tel.: +420 222 842 129
  EGAP zajistí výstižný zápis z hovoru a vy dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
 • Osobně
  Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 222 842 129 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu podnety@egap.cz.
  Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně EGAP zajistí pořízení výstižného zápisu ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Oznámení můžete učinit i anonymně, a to v listinné podobě prostřednictvím schránky označené slovy WHISTLEBLOWING EGAP, která je umístěna u vstupu do pasáže EGAP z Vodičkovy ulice, Praha 1.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Bude-li EGAP znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o opatřeních přijatých EGAP v návaznosti na vaše oznámení nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice.