Bf - MSP - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení - Bf - MSP

Základní podmínky pojištění „Bf“ - MSP

  • splatnost pojištěného úvěru/pohledávky je do 2 let
  • výše úvěru/pohledávky činí maximálně 40.000.000,- CZK
  • vývozce je vývozcem ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb. s výjimkou zahraniční společnosti
  • vývozce splňuje kritéria pro MSP v souladu s PŘÍLOHOU I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
  • vývozce není trestně stíhán, dále vývozce není účastníkem výkonu rozhodnutí, exekučního řízení a insolvenčního řízení jako osoba povinná
  • dlužník (dovoze), vývozce ani banka nejsou ekonomicky či majetkově propojeni.
  • na vývoz, zemi určení vývozu, subjekty na něm zúčastněné nejsou uplatněny mezinárodní sankce
  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50 %, s výjimkou vybraných obchodních případů typu Pojištění MSP1, u kterých se požadavek na deklaraci a dosažení minimálního podílu hodnoty dodávek s původem v České republice neuplatňuje,
  • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) , jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti)

1 obchodní případy, u kterých hodnota maximální pojistné hodnoty nebo pojistného limitu pojistné smlouvy nepřesáhne 50 mil. Kč a celková doba pojištění ke dni uzavření pojistné smlouvy nepřesáhne 2 roky.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.